กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวานเป็นพืชในสกุลเดียวกับส้มโอ เลมอน มะกรูด และมะนาว มีผลแบบส้มซึ่งเป็นผลลักษณะพิเศษ มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส้มเขียวหวานอยู่ในกลุ่มส้มแมนดารินซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากส้มกลุ่มอื่น คือลอกเปลือก (rind) ได้ง่าย จึงนิยมกินสดเป็นผลไม้ แต่ก็มีการนำมาทำน้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋องบ้าง รวมทั้งมีการสกัดเพกทินและน้ำมันจากเปลือกผลเพื่อใช้เป็นน้ำมันสลัด ความต้องการบริโภคส้มเขียวหวานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูง รวมทั้งผลผลิตต่ำเนื่องจากปัญหาโรคแมลง ทำให้ไม่เพียงพอที่จะส่งออก

ชื่อไทยส้มเขียวหวาน
ชื่อสามัญMandarin orange
ชื่อพฤกษศาสตร์Citrus reticulata Blanco
ชื่อวงศ์RUTACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียเขตร้อน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก มีหนาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแคบถึงกว้าง หรือรูปรี มีโคนใบและปลายใบแหลม ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกขนาดเล็กที่ซอกใบ มีกลิ่นหอม ผลแบบส้มรูปทรงกลมแบนหรือกึ่งทรงกลม เปลือกบาง มักแยกจากออกจากส่วนที่กินได้ ผนังผลสีส้ม หรือส้มปนแดง เมื่อใกล้สุก เมล็ดรูปไข่ ปลายแหลม สีขาวนวล

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินสดเป็นผลไม้ ทำน้ำส้ม (ดูน้ำส้มเขียวหวานพร้อมดื่ม) ผลไม้กระป๋อง เปลือกผล (ผนังผล) สกัดเพกทิน และทำน้ำมันสลัด

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 21:17


Personal Tools