กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


สาหร่ายสีแดง

แม้ว่าในปัจจุบันสาหร่ายสีแดงถูกจัดไว้ในอาณาจักรโปรต๊อกติสตา (Kingdom Protoctista) แยกจากอาณาจักรพืช แต่เนื่องจากสาหร่ายมีโครงสร้างคล้ายพืช ผู้คนทั่วไปจึงยังนิยมรวมสาหร่ายไว้ในกลุ่มพืช สาหร่ายสีแดงหลายสกุลในชั้นโรโดไฟตา (Class Rhodophyta) มีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น สกุลเจลิเดียม (Gelidium), กราซิลาเรีย (Gracilaria), คอนดรัส (Chondrus), ยูคีมา (Euchema), และกิกาทีนา (Gigatina) ประโยชน์สำคัญคือนำมาทำผงวุ้น และวุ้นแคร์ราจีแนน

ชื่อไทยสาหร่ายสีแดง
ชื่อสามัญRed algae
ชื่อพฤกษศาสตร์หลายชนิดในหลายสกุล
ชื่อวงศ์RHODOPHYCEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์มหาสมุทรทั่วโลก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

สาหร่ายเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ แทลโลไฟต์ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง ผนังเซลล์มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ เม็ดสีสำคัญในคลอโรพลาสต์ประกอบด้วยคลอโรฟิลล์เอ, คลอโรฟิลล์บี, คาโรทีนอยด์และไฟโคอีริทริน (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid, phycoerythrin)

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผงวุ้นและวุ้นแคร์ราจีแนน

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ทั้งต้น (แทลโลไฟต์)


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/21 20:01


Personal Tools