กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


Elektro rauchen hat nicht schädlich sein. Das kannst du hier nachlesen [ e Zigarette ]… E-Fluppen sind auf dem Vormarsch. Deshalb teste es doch einfach mal. Du kennst Book of Ra online spielen schon aus den bekannten Novoline Spielhallen? Dann bist Du sicher auch einer von den ganzen Glücksspielern, die vom begehrten Novoline Spielautomaten hin und weg sind. Das Schöne daran ist aber, dass du Novoline Book of Ra online spielen endlich nun online zocken kannst. Gerade wegen der tollen Möglichkeiten zu gewinnen, gehört Novoline Book of Ra online spielen mit Abstand zu meinen Lieblings Slot Games. Ganz egal, wie abgenervt man man von seinem Alltag ist, Novoline Book of Ra online spielen bringt mir immer wieder den benötigten Kick zum abschalten.

กล้วย

กล้วยพันธุ์ที่เรากินเป็นกล้วยลูกผสมไม่มีเมล็ด สันนิษฐานว่าน่าจะมีกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวยุโรปเป็นผู้นำพันธุ์กล้วยเศรษฐกิจไปปลูกในเขตร้อนทั่วโลก ประเทศผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และพันธุ์กล้วยเศรษฐกิจสำคัญของโลก ได้แก่ กลุ่มกล้วยหอม แต่ในประเทศไทยนิยมบริโภคกล้วยน้ำว้ามากที่สุด

กล้วยดิบเป็นผักและเป็นยา กล้วยห่ามเกือบสุกนำมาแปรรูปได้มากมายหลายรูปแบบ เช่น กล้วยแขก กล้วยปิ้ง กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม ส่วนกล้วยสุกนอกจากกินเป็นผลไม้แล้ว ยังแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยแผ่น กล้วยกวน ทำขนมกล้วย ข้าวต้มมัด ในระดับอุตสาหกรรมมีการใช้กล้วยเป็นส่วนผสมในไอศกรีม แยมและเยลลี่ ใช้ใส่ในขนมอบ บรรจุกระป๋อง และบดบรรจุขวดเป็นอาหารเสริมสำหรับทารก นอกจากนั้นมีการทำแป้งกล้วย โดยหั่นกล้วยดิบเป็นแว่นบางๆ ตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียด แป้งกล้วยผสมแป้งสาลีใช้ทำขนมอบได้ ช่วยลดต้นทุน เพราะกล้วยเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในเมืองไทย

ในปัจจุบันมีการใช้กล้วยเป็นส่วนผสมในครีมและโลชั่นบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง ครีมล้างหน้า และครีมอื่นๆได้ ในทวีปอัฟริกามีกล้วยบางพันธุ์ที่เหมาะใช้ทำเบียร์

หัวปลีซึ่งเป็นช่อดอกเพศผู้ของกล้วย สามารถกินเป็นผักสดและทำอาหารได้มากมาย เช่น ยำหัวปลี สำหรับต้นกล้วยนั้น แท้จริงแล้วคือกาบใบ ซึ่งเจริญซ้อนกันแน่นเป็นลำต้นเรียกว่าลำต้นเทียม มีช่องอากาศมากลอยน้ำได้ดี จึงตัดเป็นแว่นใช้ทำกระทงในเทศกาลลอยกระทง กาบนอกๆลอกออกเป็นเส้นตากแห้ง ฉีก ใช้ทำเชือกและนำมาสานเป็นภาชนะ หมวก และกระเป๋าได้ ส่วนแกนกลางเรียกว่าหยวก กินเป็นผัก โดยนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงหยวก ใบใช้เป็นภาชนะ ห่อของ และประดิษฐ์งานฝีมือได้มากมาย นอกจากนี้กล้วยสุกยังเป็นยาช่วยระบายท้อง กล้วยดิบกินแก้ท้องเสียได้อีกด้วย ด้วยประโยชน์มากมาย ทำให้ทุกบ้านมักปลูกกล้วยไว้ริมรั้ว และใช้กล้วยสม่ำเสมอ แม้ในงานบุญงานประเพณีต่างๆก็ขาดกล้วยเสียไม่ได้

ชื่อไทยกล้วย
ชื่อสามัญBananas
ชื่อพฤกษศาสตร์Musa cultivars and hybrids
ชื่อวงศ์MUSACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชไม่มีเนื้อไม้อายุหลายปี มีเหง้า ยอดใหม่เจริญขึ้นเหนือดิน เรียกว่า ลำต้นเทียม ใบเดี่ยว เรียงเวียน แผ่นใบขนาดใหญ่รูปขอบขนาน ช่อดอกออกเพียงช่อเดียวต่อหนึ่งลำต้นเทียม เป็นช่อเชิงลดประกอบ ดอกมีประมาณ 5-15 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 12-20 ดอก เรียงเป็นสองแถวอยู่ภายใต้ใบประดับรูปไข่ปลายแหลมสีแดง ดอกเพศผู้อยู่ที่ปลายช่อ เรียกว่า “ปลี” กลางช่อบางครั้งเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกเพศเมียที่โคนช่อเจริญเป็นผลได้โดยไม่มีการผสม รังไข่ใต้วงกลีบ ผลแบบกล้วย ไม่มีเมล็ด ผลแต่ละกลุ่มเรียกว่า “หวี” ผลทั้งช่อเรียกว่า “เครือ”

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลสุก กินสดเป็นผลไม้ แปรรูป (ดูกล้วย) ผลอ่อน ปลี และแกนลำต้นเทียมกินเป็นผัก กาบด้านนอกของลำต้นเทียมใช้ทำเชือก ใบใช้ห่อของ ผลสุกและผลอ่อนกินเป็นยา

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล ช่อดอกเพศผู้ ลำต้นเทียม


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 20:18


Personal Tools