หมอนอัจฉริยะและที่นอนอัจฉริยะ (Smart Pillow and Smart Bed)

151976(ภาพประกอบจาก http://thaiasclub.net)

หมอนและที่นอนอัจฉริยะ เป็นระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังตัวบนผ้าในลักษณะของปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน เมื่อนำไปใช้จะทำให้ที่นอนกลายเป็นที่นอนอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดอากัปกริยาการนอนหลับของผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ (real-time) เช่น อาการการนอนหลับว่าหลับสนิทหรือไม่ ลักษณะและอัตราการหายใจ ท่านอนถูกต้องหรือไม่ มีการกรนหรือไม่ มีการตื่นขึ้นบ่อยหรือไม่ มีความถี่อย่างไรในแต่ละคืน มีการหยุดหายใจหรือไม่ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการนอนของตนเองได้ในภายหลัง หรือสามารถนำข้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรทางสุขภาพ เช่น แพทย์ เพื่อช่วยวินิจฉัย หรือแม้แต่แชร์ข้อมูลการนอนหลับให้ญาติมิตรได้ทราบผ่านเครือข่ายสังคมเช่น Facebook หมอนและที่นอนอัจฉริยะนี้นอกจากจะสามารถใช้ดูแลสุขภาพส่วนตัวที่บ้านได้แล้ว ยังสามารถนำไปติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Networks) ที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายข้อมูล เช่น นำไปใช้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้หมอนและที่นอนแต่ละใบสามารถส่งข้อมูลกันเป็นทอดๆ มายังคอมพิวเตอร์กลางของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเฝ้าติดตามคนไข้ที่นอนอยู่จำนวนมากได้พร้อมๆ กัน บนหน้าจอเดียว

ระบบหมอนและที่นอนอัจฉริยะ เป็นระบบที่ติดตั้งได้ง่ายในการนำไปใช้เองที่บ้าน หรือ การติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายในสถานที่อย่างเช่น โรงพยาบาล สิ่งที่ตรวจวัดได้มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการตรวจวัดสุขภาวะการนอน เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา หรืออาจนำไปใช้ในการเฝ้าดูแลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างใกล้ชิด เช่น เด็กทารก ผู้ป่วย ผู้สูงวัย เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะมีข้อดีกว่าระบบกล้องวงจรปิดในแง่ของการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื่องจากระบบนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ เช่น อัตราการหายใจ น้ำหนักการกดของร่างกายผู้ใช้บนหมอนหรือที่นอนที่สูงผิดปกติ เป็นต้น ตัวระบบสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายได้ ซึ่งหากมีการติดตั้งหมอนและผ้าปูที่นอนหลายๆ จุด ระบบจะทำการค้นหาอุปกรณ์เหล่านั้น และทำการส่งข้อมูลเป็นทอดๆ ทำให้การส่งข้อมูลสามารถทำได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น ระบบนี้ยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่คณะวิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ รองเท้ารับส่งข้อมูล (Data Shoe) ถุงมือรับส่งข้อมูล (Data Glove) เสื้อตรวจวัดสุขภาพ (Wearable Health Monitoring) เพื่อให้เป็นระบบตรวจวัดกิจกรรมชีวิตในแต่ละวัน (Daily Activity Monitoring)

กลุ่มเป้าหมายของหมอนและที่นอนอัจฉริยะ ได้แก่
(1)     ผู้ใช้ในบ้านเรือนที่สนใจการรักษาสุขภาพการนอน และสนใจใคร่รู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการนอนของตนเอง
(2)     ผู้มีอาการนอนไม่หลับ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน เช่น นอนกรน โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ
(3)     ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์
(4)     เด็กเล็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
(5)     ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

——————————————————————————————————————————————–

Teerakiat_K
ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล