Articles Posted in the " hepatitis E virus " Category

  • ไวรัสตับอักเสบอี

              โรคตับอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจาก เชื้อไวรัสตับอักเสบอี  (hepatitis E virus, HEV) อยู่ใน Hepeviridae family แบ่งเป็น 4 จีโนไทป์ (genotype 1-4) ระยะการฟักตัวโดยเฉลี่ยของเชื้อไวรัสตับอักเสบอี ประมาณ 15-60 วัน มีรายงานการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ทั่วโลก พบมากในประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาด้านการสาธารณสุข ประสบภัยน้ำท่วม หรือในชุมชนที่มีระบบจัดการน้ำใช้น้ำเสียไม่ดีนัก เมื่อติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ผู้ติดเชื้อบางคนอาจไม่แสดงอาการ หรือถ้าเกิดอาการ มักจะเป็นแบบเฉียบพลัน รวมถึงการมีไข้ คลื่นไส้ ปวดท้อง ปัสสาวะสีเข้ม ผิวหน้าและตาเหลือง คนมีอายุมีแนวโน้มที่จะแสดงอาการมากกว่าเด็ก           ในปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์โรคว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 57,000 คน มีอัตราการตาย 1-4 % ซึ่งสูงกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ที่มักจะแสดงอาการของโรคคล้ายคลึงกันมาก กลุ่มผู้ติดเชื้อที่สำคัญของไวรัสตับอักเสบอี คือ สตรีมีครรภ์ […]