Articles Posted in the " สมุนไพร " Category

  • ว่านชักมดลูกสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

    โลกในอนาคตอันใกล้ กำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และประชากรผู้สูงอายุของไทยถึงหนึ่งในสามเป็นผู้มีฐานะยากจน ซึ่งการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงยายังเป็นปัญหาสำคัญ ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) เป็นพืชในวงศ์ขิง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมใช้หัว คือลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า (rhizome) ในการรักษาอาการผิดปกติของมดลูก มดลูกอักเสบ โดยเฉพาะอาการอักเสบหลังคลอดมาแต่โบราณ จากการศึกษาวิจัยพบว่าในหัวว่านมีสารไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogens) ซึ่งออกฤทธิ์ได้คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตร เจนที่พบในร่างกาย แต่มีฤทธิ์อ่อนกว่า


  • “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยมากสรรพคุณ

      ปัจจุบันมีการนำสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยหน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรเหล่านี้ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น และมีการจัดหมวดหมู่สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการของโรค ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นยาแผนไทยที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดข้อบ่งใช้คือ บรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ แต่ในปัจจุบันตามบัญชียาหลัก ฉบับปี พ.ศ. 2549 ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้บรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ บรรเทาอาการเจ็บคอและอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล เป็นต้น และในหนังสือ “สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด” ได้จัดให้ฟ้าทะลายโจรอยู่ในกลุ่มยา แก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ[1] จึงทำให้มีผู้นำฟ้าทะลายโจรมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น