Articles Posted in the " มะเร็ง " Category

  • ภาชนะโฟม ใช้แล้วอันตรายหรือไม่

    จากกระแสที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเรื่องการห้ามใช้ภาชนะโฟม เพราะจะทำให้เป็นมะเร็ง อยากทราบข้อเท็จจริงว่าควรใชัภาชนะดังกล่าวหรือไม่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ภาชนะโฟมทีส่วนประกอบหลักคือ พอลิสไตรีน (Polystyrene) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) โดยใช้สไตรีนมอนอเมอร์ (Styrene Monomer) เป็นวัตถุดิบ โฟมจัดอยู่ในประเทศพอลิสไตรีนชนิดขยายตัว (Expanded Polystyrene : EPS) ที่นำมาทำให้ขนาดใหญ่ แต่พรุนและมีน้ำหนักเบา มีอากาศเป็นส่วนประกอบถึงกว่าร้อยละ 95 โดยปริมาตร


  • ข้าวกล้องไทยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

    ข้าวกล้องไทยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Unpolished Thai Rice Prevent Colorectal Cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) เป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประชากรไทย จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) พบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีอุบัติการณ์การเกิดเป็นอันดับ 1 ในประชากรเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิงของไทย สาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งชนิดนี้แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยสำคัญหลัก ปัจจัยแรกมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อจำนวนมากในผนังลำไส้ (Familial adenomatous polyposis, FAP) ความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติการตรวจพบ FAP