กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ 

 • ผศ.ดร.จามร  สมณะ                ภาควิชาชีวเคมี
 • ดร.ณัฐพล อ่อนปาน                ภาควิชาชีววิทยา
 • ดร.ป๋วย อุ่นใจ                      ภาควิชาชีววิทยา
 • ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ                 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา         ภาควิชาเคมี
 • ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวรรณ         ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • ดร. สุจินต์ สุวรรณะ               ภาควิชาฟิสิกส์
 • ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล           ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ทีมประชาสัมพันธ์

 • นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
 • นางวริศรา ทาทอง
 • นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
 • นางสาวนุชสรา บุญครอง