Articles Posted in the " พฤกษศาสตร์ " Category

  • Conservation and Breeding

    ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์พืชที่มีจำนวนมากกว่า 15,000 ชนิด ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกจากป่าในหลายจังหวัดของประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบัน ถิ่นอาศัยของพืชหลายแห่งในโลกรวมถึงประเทศไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว เพราะการทำลายพื้นที่ป่าในประเทศเขตร้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จึงมีการคาดการณ์ว่าพืชอย่างน้อย 60,000 ชนิด อาจจะสูญพันธุ์ภายใน 50 ปี ข้างหน้า หากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN)


  • ว่านชักมดลูกสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

    โลกในอนาคตอันใกล้ กำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และประชากรผู้สูงอายุของไทยถึงหนึ่งในสามเป็นผู้มีฐานะยากจน ซึ่งการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงยายังเป็นปัญหาสำคัญ ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) เป็นพืชในวงศ์ขิง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมใช้หัว คือลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า (rhizome) ในการรักษาอาการผิดปกติของมดลูก มดลูกอักเสบ โดยเฉพาะอาการอักเสบหลังคลอดมาแต่โบราณ จากการศึกษาวิจัยพบว่าในหัวว่านมีสารไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogens) ซึ่งออกฤทธิ์ได้คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตร เจนที่พบในร่างกาย แต่มีฤทธิ์อ่อนกว่า