Articles Posted in the " พยาธิชีววิทยา " Category

  • ข้าวกล้องไทยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

    ข้าวกล้องไทยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Unpolished Thai Rice Prevent Colorectal Cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer) เป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประชากรไทย จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) พบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีอุบัติการณ์การเกิดเป็นอันดับ 1 ในประชากรเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิงของไทย สาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งชนิดนี้แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยสำคัญหลัก ปัจจัยแรกมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อจำนวนมากในผนังลำไส้ (Familial adenomatous polyposis, FAP) ความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติการตรวจพบ FAP