คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ชุดทดสอบภาคสนามฟอสเฟต

คุณลักษณะของชุดทดสอบ
ช่วงที่ใช้ทดสอบ 0.025-3 พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร)
ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร
เวลาในการทดสอบ 1 นาที
การนำไปใช้ ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำธรรมชาติในแหล่งต่าง ๆ กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ยังไม่มีการกำหนด
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ยังไม่มีการกำหนด

 

ที่มาและผลกระทบของฟอสเฟตในน้ำ
ฟอสเฟตเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เช่นเดียวกับไนเตรท ถ้ามีปริมาณมากจะส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทำให้วัชพืชน้ำเติบโตเร็ว และช่วยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งหากบริโภคน้ำที่มีสาหร่ายเหล่านี้จะมีผลเสียต่อ สุขภาพ ส่วนมากจะมาจากการปล่อยน้ำเสีย น้ำซักล้างลงแหล่งน้ำในแม่น้ำโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.1 พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร)


 
คู่มือชุดทดสอบ
ด้านนอก ด้านใน
   
จัดจำหน่ายโดย บริษัท Test Kit Innovation จำกัด
www.testkitinnovation.com
 
 


[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] บริการวิชาการ

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 6 สิงหาคม 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล