หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

หน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน (Center of Nanoimaging (CNI))

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการทางด้านการศึกษาโครงสร้างละเอียดของเนื้อเยื่อ และวัสดุโพลิเมอร์ต่างๆ
2. เพื่อเป็นศูนย์สังเคราะห์และวิเคราะห์ภาพสามมิติของตัวอย่างระดับนาโน
3. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้นักศึกษาบัณฑิต นักวิจัยที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสร้างภาพสามมิติ
4. เพื่อเป็นศูนย์การวินิจฉัยเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบาดบางชนิด

คณะกรรมการบริหารหน่วยฯ

1. รศ.ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
2. ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู
3. ศ.ดร.นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
4. ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
5. ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
6. Prof.Dr.Holland Cheng
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

 
1. ผศ.ดร.พรจันทร์ สายทองดี
2. อ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
3. อ.ดร.ไกร มีมล
4. นายวิชัย ลิ้นทอง
ดูแลงานด้าน CLSM
ดูแลงานด้าน CLSM & TEM
ดูแลงานด้าน TEM
ดูแลงานด้าน SEM

 

บุคลากรดำเนินงานของหน่วยฯ

1. นางสาวจิรวดี   ธเนศนิตย์   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องและเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด ส่องกราด (SEM)
2. นายทัศนันทน์   อติเทพ   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องและเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง ผ่าน (TEM)
3. นายวัฒพงษ์   ภิญโญ   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องและเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดด้วยเลเซอร์ (CLSM)

 

เครื่องมือและแลบที่เปิดบริการ

1. เครื่องมือ
1.1 Scanning Electron Microscopy (HITACHI SEM S-2500)
1.2 Transmission Electron Microscopy (TECNAI 20 TWIN)
1.3 Confocal Laser Scanning Microscopy (OLYMPUS FV1000)
1.4 Ultramicrotomy (LEICA EMUC6)

2. ตัวอย่างรายละเอียดเทคนิค
2.1 การเตรียมตัวอย่างแบบปกติสำหรับ SEM
2.2 การเตรียมตัวอย่างแห้งแบบวิกฤติ
2.3 การเคลือบตัวอย่าง
2.4 การเตรียมตัวอย่างแบบ Negative stain สำหรับ TEM
2.5 การเตรียมตัวอย่างแบบปกติ สำหรับ TEM
2.6 การเตรียมตัวอย่างโดยใช้ Low Viscosity Resin ในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง
2.7 การตัด Thin sections และ Staining

 

สนใจติดต่อ
หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน Center of Nanoimaging (CNI)
อาคารชีววิทยา ชั้น 2 ห้อง B 200
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2201 5449