โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

จัดสรรทุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในคณะวิทยาศาสตร์
ปีละ 350 ทุน ทั่วประเทศ

เรียนดี มีความสามารถ รักวิทยาศาสตร์ เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติไทย

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
คือ โครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสนใจวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ในสาขาเคมี ชีววิทยา (สัตววิทยา/พฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ความพิเศษคือ โครงการนี้จะให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่ต้องเป็นผู้เรียนดี ประสงค์ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อ สรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพในระดับสากล
เพื่อ ผลิตบัณฑิตรองรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และโครงการบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าโครงการฯ คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
  และคะแนนเฉลี่ย วิชาเคมีหรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ หรือ
  นักวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

คุณสมบัติเฉพาะ
 • เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และสสวท.  หรือ
 • เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน ของสวทช. และ สกว.  หรือ
 • เคยได้รับรางวัล/ทุน หรือเคยร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เห็นชอบ เช่น โครงการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โครงการช้างเผือกปูนซิเมนต์ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป
  หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  หรือ
 • ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆ ว่าเป็นผู้มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก หรือเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จากโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จำนวนทุน

350 ทุน ทั่วประเทศ และไม่เกิน 35 ทุนต่อสถาบัน

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้

สาขาเคมี ชีววิทยา (สัตววิทยา / พฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ

การคัดเลือกบุคคล

นักเรียนที่สมัครจากทั่วประเทศ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยใช้มาตรฐานข้อสอบเดียวกัน การทดสอบเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
 • ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก่อน
 • ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโครงการอื่นใด
 • ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษที่แต่ละสถาบันจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • ขณะศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนดี โดย
  ชั้นปีที่ 1 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  
  ชั้นปีที่ 2 และ 3 ต้องได้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืนสถาบันต้นสังกัด เป็นเงิน 2 เท่า ของทุนที่ได้รับไปแล้ว เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ออกจากโครงการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
 • สำหรับผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาจะไม่ต้องชดใช้ทุนคืนและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ อีกทั้งจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก เป็นพิเศษ

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาในโครงการฯ
 • การทำงานหรือฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยกับนักอาวุโสของแต่ละคณะด้านวิทยศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อน เพื่อร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการฝึกเสนอผลงาน
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ และนานาชาติ
 • การดูงานหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษากับหน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในกระบวนการผลิต
 • การศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย หรือสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ
 • กิจกรรมนอกสถานที่ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคในระหว่างปีการศึกษา เช่น กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมที่กำหนดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาของผู้รับทุน
ผู้สมัครเข้าโครงการฯ จะต้องเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่ในศูนย์ของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ในภูมิภาคที่ตนเองศึกษาอยู่ ในชั้น ม.4 - ม.6 ดังนี้

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สิ่งที่นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับ
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สถาบันที่สมัคร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4,000 บาทต่อเดือน หรือปีละ 48,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเรียกเก็บ
 • ค่าหนังสือตำรา ปีละ 5,000 บาทต่อทุน
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยตลอดหลักสูตร 5,000 บาท (สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4) และเงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดรับสมัคร
สอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผล
1 กรกฎาคม 2546 - 15 กันยายน 2546
13-14 ตุลาคม 2546
13 พฤศจิกายน 2546
4 ธันวาคม 2546
9 ธันวาคม 2546

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  (ค่าสมัครสอบ 300 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-5050-54, 0-2201-5007 โทรสาร 0-2644-7353, 0-2201-5072
และคณะวิทยาศาสตร์ของทุกสถาบันที่ร่วมโครงการ[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ข่าวและเหตุการณ์

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2546
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล