หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

คณบดี Faculty of Science University of Bristol เข้าพบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ ไพบูลย์วัฒน รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารย์ ดร.ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล และ อาจารย์ ดร.อารดา ชัยยานุรักษ์กุล เข้าประชุมร่วมกับ Professor Charl FJ Faul, Director of Gradaute Recruitment, School of Chemistry และคณะจาก University of Bristol

นับเป็นโอกาสอันดีในความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ new centers for doctoral training และ materials and functional nanomaterial’s  กันต่อไปในอนาคต

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางวริศรา ทาทอง
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร