หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2556

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ศึกษาดูงานภาควิชาคณิตศาสตร์

                วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

                การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้มีความเข้าใจเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาและการทำโครงงานคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งมีพี่ ๆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์คอยให้คำแนะนำ และให้ประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในกลุ่มคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ กลุ่มคณิตศาสตร์การแพทย์ กลุ่มคณิตศาสตร์สถิติ กลุ่มการวิจัยดำเนินการ และกลุ่มนาโนเทคโนโลยี ทั้งนี้ น้อง ๆ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานวิจัย "Computational Fluid-Solid Dynamics apply to Medical Engineering and Agricultural Engineering" โดย ศาสตราจารย์เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ อีกด้วย