หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2555

การบรรยายกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานหัวข้อ
"พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์"

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น . ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน หัวข้อ "พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์" โดยได้รับเกียรติจากนายสุจริต มหาพิรุณ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และ คุณบุญชู แจ้งเจริญใจ รองผู้อำนวยการกองกฎหมาย และทีมนิติกรกองการกองกฎหมายสำนักงานอธิการบดี มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก