หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2555

พิธีมอบปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)

               วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย Prof. Christian Licht  สังกัด Laboratoire de Mecanique et Genie Civil, Universite Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวทางด้าน Mathematical Modelings of Junctions  (งานวิจัยทางด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์) ร่วมมอบปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอก แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือ Memorandum Of Understanding กับ Universite Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ให้แก่ นายภาณุมาศ แสวงทอง โดย มี ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ นายณัฐวัชร์ สนธิชัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา