คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แนะนำคณะ
  • ผู้บริหารและบุคลากร
  • ภาควิชาและหลักสูตร
การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน
  • งานวิจัย
แผนผังเว็บไซต์ ดัชนีเว็บเพจ
  • นามสงเคราะห์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุด รางวัลเกียรติยศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก SC INTRANET ย่อ ขยาย
 
เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ศ.คลินิก นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการวิจัย โดยมุ่งเป้าในการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในวิชาชีพ เพื่อแข่งขันในระดับสากล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติได้”

ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริม ว่า “เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โดยจัดหลักสูตรพิสิฐวิธาน ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา ให้มีโอกาสเลือกศึกษาหาความรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานวิจัยในสาขานั้นได้เข้มข้นมากกว่าการศึกษาในหลักสูตรปกติ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ”

“สำหรับรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่หลักสูตรนี้ ก็เพียงแต่ ขอให้นักศึกษา มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับ 3.25 ขึ้นไป ก็สามารถมาสัมภาษณ์รับทุน ไปทำวิจัยต่าง ประเทศได้ ซึ่งปี ๆ หนึ่ง มีนักศึกษาไปทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ในทุกภูมิภาค” ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเพิ่มเติม

การส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ลึกซึ้งในสาขาเอกที่ศึกษา มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เมือจบเป็นบัณฑิตก็จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิจัยระดับสูง พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีศักยภาพที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สำหรับปีนี้ มีผู้ได้รับทุนไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน เช่น น.ส.ณัญญา โชติวรรณ ภาควิชาชีววิทยา ทำวิจัย ณ Division of Vector-Borne Infection Diseases (DVBID), Center for Disease Control and Prevention(CDC), Fort Collins, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา, นายก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา ภาควิชา คณิตศาสตร์ ทำวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี,
นายรชฎ บุญสิน ภาควิชา เคมี ทำวิจัย ณ รัฐ Styria ประเทศออสเตรีย, นางสาววรพินท์ ชินฉลองพร ภาควิชาชีววิทยา ทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น, น.ส.ปิติรัตน์ พลพบู ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ซึ่งกับการได้ทุนวิจัยในครั้งนี้ นางสาววรพินท์ ชินฉลองพร ภาควิชาชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงความรู้สึกว่า “เป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราที่คณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในระดับชั้น ปีที่ 3 ไปหาประสบการณ์ในต่างแดน เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการค้นคว้าวิจัย และเพื่อไปศึกษาแนวคิดในการเลือกทำแล็ปของเขา ว่าแตกต่างกับเรามากน้อยแค่ไหนค่ะ”

นายรชฎ บุญสิน ภาควิชา เคมี ทำวิจัย ณ รัฐ Styria ประเทศออสเตรีย กล่าวสนับสนุว่า “ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก สำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอนาคตของผมต่อไปครับ”

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเข้มแข็ง ผู้จบหลักสูตรที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตไม่ต่ำกว่า 3.25 มีสิทธิ์สมัคร และสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่สอดคล้องกับสาขาที่จบปริญญาตรี โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทก่อน


 
 


[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาพข่าวและกิจกรรม

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12 มิถุนายน 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล