คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แนะนำคณะ
  • ผู้บริหารและบุคลากร
  • ภาควิชาและหลักสูตร
การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน
  • งานวิจัย
แผนผังเว็บไซต์ ดัชนีเว็บเพจ
  • นามสงเคราะห์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุด รางวัลเกียรติยศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก SC INTRANET ย่อ ขยาย
รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552
 
ดร. ดวงกมล เบ้าวัน
อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลศาสตร์ของอนุภาคขนาดนาโนเมตร" (วิทยานิพนธ์ของ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย)
 
ดร. จีรัสย์ สุจริตกุล
ศิษยเก่า ภาควิชาชีวเคมี
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง "การศึกษาจลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ p-Hydroxyphenylacetae 3-hydroxylase จากเชื้อ Acinetobacter baumannii" (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น)
   
ดร. พันทิพย์ โตแก้ว
ศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง "การแก้ปัญหาสมการการพาความร้อนในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง โดยใช้เทคนิคตัวแบบเชิงชั้นอันดับ" (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี)
   
   
 

[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] รางวัลเชิดชูเกียรติ

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 4 ธันวาคม 2553
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล