หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 


โครงการทุนศรีตรังทองระดับปริญญาตรีและเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2553

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาโครงการศรีตรังทอง

ผู้รับทุนการศึกษาในโครงการศรีตรังทอง ระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก มีข้อปฏิบัติและรายละเอียดดังนี้

 1. อัตราทุนการศึกษา
  ทุนการศึกษาในโครงการศรีตรังทองมีอัตรา ดังแสดงในตาราง

  ที่ รายการ ปริญญาตรี ปริญญาเอก
  1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ่ายจริง ตามจ่ายจริง
  2 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ่ายจริง ตามจ่ายจริง* แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
  3 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 5,000 7,000
  4 ค่าโครงงานวิจัย (ต่อโครงงาน) 5,000 -
  5 ค่าหนังสือ 5,000 -
  6 ค่าร่วมกิจกรรม ตามความเหมาะสม -
  7 ค่าเสนอผลงานวิชาการ ตามความเหมาะสม -

  หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ทำความตกลงกับบัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าของหลักสูตรเพื่อให้ส่วนลดของค่าลงทะเบียน (หน่วยกิต)
 2. เกณฑ์การศึกษา
  2.1 ระดับปริญญาตรี
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีกำหนดให้ทุนไม่เกิน 4 ปี โดยผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
  ชั้นปีที่ 1
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาของทั้งปีการศึกษา (GPAX) ≥ 3.00
  • กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 1 อยู่ระหว่าง 2.85-2.99 จะอยู่ในสภาพรอพินิจ ซึ่งจะถูกพักทุนในภาคที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ≥ 3.00 นักศึกษาจะได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2 โดยไม่ได้ทุนย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ถูกพักทุน
  • กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 1 < 2.85 จะหมดสิทธิ์รับทุนศรีตรังทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป แต่นักศึกษาจะยังคงมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรต่อไปได้
  ชั้นปีที่ 2-4
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 3.00 และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษา (GPA) ต้อง ≥ 3.00 ด้วย
  • ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 3.00 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) < 3.00 ครั้งที่ 1 ยังคงอนุโลมให้รับทุนต่อไปได้ แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) < 3.00 เป็นครั้งที่ 2 (ไม่ว่าภาคการศึกษาใด) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
  • ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของภาคการศึกษาใด < 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
  • กรณีที่มีผลของรายวิชาใดที่ไม่ผ่าน หรือได้เกรด F หรือมีการลงทะเบียนเรียนซ้ำ และ/หรือมีการสอบแก้ตัวในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
  หมายเหตุ ผู้ที่ถูกยุติการให้ทุนจะยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรได้จนจบ ส่วนการชดใช้ทุนหรือไม่นั้นขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณบดีเป็นผู้สั่งการ

  2.2 ระดับปริญญาเอก
  ผู้ที่อยู่ในโครงการศรีตรังทองระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.2.1 การสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
  ทุนการศึกษาในโครงการศรีตรังทองระดับปริญญาเอกให้เฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีในโครงการศรีตรังทองที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของหลักสูตรพิสิฐวิธานไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือไม่ต่ำกว่า 3.50 ของหลักสูตรปกติ หรือ
  • ผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรพิสิฐวิธาน (GPAX) ระหว่าง 3.00-3.24 หรือหลักสูตรปกติระหว่าง 3.00-3.49 ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่สอดคล้องระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้จะต้องจบปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทในสายวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขอเปลี่ยนสถานภาพจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ทั้งนี้จะต้องสมัครขอรับทุนก่อนจบการศึกษาหรือขอเปลี่ยนสถานภาพไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  หมายเหตุ ผู้ที่จบการศึกษาในโครงการศรีตรังทองระดับปริญญาตรีที่ไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาปริญญาเอก ได้แก่
  • ผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 3.00
  • ผู้ที่ไม่สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เมื่ออยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
  • ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีประวัติการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการศรีตรังทองหรือของคณะวิทยาศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยมหิดล

  2.2.2 เกณฑ์การศึกษาในระดับปริญญาเอก
  มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆดังนี้
  (ก) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  ชั้นปีที่ 1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของทั้งปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
  กรณีที่ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ไม่ถึงเกณฑ์จะอยู่ในสภาพรอพินิจ และถูกพักทุนในภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2 แล้วได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 3.25 จะได้รับการอนุมัติให้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป (โดยไม่มีการให้ทุนย้อนหลัง) ทั้งนี้หากคะแนนเฉลี่ยสะสมยังไม่ถึง 3.25 จะยุติการให้ทุนในโครงการ แต่ยังคงศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้ ทั้งนี้การชดใช้ทุนจะพิจารณาว่าผู้รับทุนได้เล่าเรียนเต็มความสามารถหรือไม่
  ชั้นปีที่ 2-4 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 3.25 หากได้ต่ำกว่าเกณฑ์จะพ้นสภาพการรับทุนในโครงการศรีตรังทองโดยไม่มีสภาพรอพินิจหรือการถูกพักทุน แต่ยังคงศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้โดยไม่ได้รับทุน ทั้งนี้การชดใช้ทุนจะพิจารณาว่าได้เล่าเรียนเต็มความสามารถหรือไม่
  (ข) ผู้รับทุนจะต้องไม่มีผลของรายวิชาใดที่ต่ำกว่า B
  (ค) ต้องปฏิบัติงานวิจัยในสาขาที่ตนศึกษาอยู่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ทอดทิ้งละเลย เป็นเหตุให้เสียเวลาเรียนและวิจัย อันจะมีผลให้จบช้ากว่าเวลาปกติที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของงานวิจัยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองและส่งที่งานบริการการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
  (ง) กำหนดระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้รับทุน ทั้งนี้นับรวมถึงระยะเวลาที่ถูกพักทุนอันเนื่องจากมีผลการศึกษาต่ำที่ทำให้ต้องรอการพิจารณาจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปด้วย
  (จ) ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานวิชาการตามที่โครงการฯ ภาควิชา หรือคณะวิทยาศาสตร์กำหนด

 3. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (สำหรับปริญญาตรี และปริญญาเอก)
  โครงการศรีตรังทองสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชา โดยมีรายละเอียดในการขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
  3.1 ส่งใบสมัครขอรับการสนับสนุนก่อนวันปิดรับสมัคร หรือก่อนเริ่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ พร้อมเอกสารหลักฐานกำหนดการของกิจกรรม หรือเอกสารเชิญ หรือเอกสารตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรม
  3.2 ระบุค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่กำหนดในแต่ละรายการ (เช่น ค่าเดินทางจะต้องไม่เกินกว่ารถไฟปรับอากาศชั้น 2 หรือรถโดยสารปรับอากาศ) ส่วนค่าที่พักและอาหารหรือค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมและตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์
  3.3 นำหลักฐานค่าใช้จ่าย พร้อมรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งยังงานการศึกษาภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม หากเกินกำหนดหรือไม่ดำเนินการใดๆ โครงการจะหักค่าใช้จ่ายออกจากเงินทุนที่จะได้รับในภาคการศึกษาถัดไป
  3.4 ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะกำหนด ได้แก่ Open House การปฐมนิเทศนักศึกษา การประชุมวิชาการ ทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวิชาการที่คณะ/ภาควิชากำหนดให้เข้าร่วมและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของผู้รับทุน ผู้ที่ไม่เข้าร่วมหรือขาดกิจกรรมจะถูกตักเตือน และหากยังคงไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์บางประการ หรือการให้ออกจากทุน หรืออื่นๆ ตามระดับความสำคัญของโครงการและ/หรือพฤติกรรมของนักศึกษา
 4. ข้อผูกพันในโครงการศรีตรังทอง
  4.1 ในระหว่างที่รับทุน หากประสงค์จะลาออกจากโครงการศรีตรังทอง จะต้องได้รับอนุมัติจากโครงการฯ และต้องชดใช้ทุน การพิจารณาให้ชดใช้ทุนหรือไม่นั้นขึ้นกับดุลยพินิจของโครงการฯ
  4.2 ผู้รับทุนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว หรือขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาเอกอยู่ ปรากฏว่าได้รับทุนจากหน่วยงานหรือองค์กรให้ไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในสถาบันต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ/หรือเอก ผู้รับทุนสามารถขอระงับการรับทุนศรีตรังทองได้โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ทั้งนี้จะต้องยื่นขอความเห็นชอบจากโครงการศรีตรังทองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนทำสัญญาตกลงรับทุนอื่นข้างต้น หากผู้รับทุนดำเนินการไปโดยพลการและไม่แจ้งล่วงหน้าจะต้องชดใช้ทุนให้กับโครงการฯ
  4.3 ผู้รับทุนศรีตรังทองเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาเอกแล้ว ไม่มีข้อผูกพันในการทำงานของหน่วยงานใดๆ แต่หลังจบการศึกษา หรือหลังจากสิ้นสุดการได้รับทุนศึกษาและวิจัยในต่างประเทศแล้ว ต้องทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้จะต้องรายงานสถานภาพการทำงาน และ/หรือการศึกษาต่อในระดับสูง ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับหรือตามที่โครงการฯ ร้องขอ
  4.4 ผู้รับทุนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับเงินสนับสนุนการทำวิจัย และ/หรืองบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ หรือของคณะวิทยาศาสตร์ หรือถูกพักทุนตามระยะเวลาที่โครงการฯ เห็นเหมาะสม หรือถูกยุติการให้ทุน แแต่ผู้รับทุนยังคงมีสิทธิ์ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จนสำเร็จการศึกษา ส่วนการชดใช้ทุนหรือไม่นั้นให้ขึ้นกับการพิจารณาของโครงการฯ
  4.5 ผู้ที่ถูกพักทุนจะต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจำนวนสองเท่าของเงินทุนที่ได้รับไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการฯ ภายใน 90 วัน หลังได้รับแจ้งให้ชดใช้ทุนหรือหลังการอนุมัติให้ออกจากโครงการฯ หากเกินกำหนดเวลาจะต้องชดใช้เงินทั้งหมดพร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาของโครงการศรีตรังทอง การพิจารณาไม่ต้องชดใช้ทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
 5. ข้อปฏิบัติอื่นๆ
  กรณีที่ไม่ได้มีการระบุในเอกสารนี้ ให้คณบดีหรือคณะกรรมการที่คณบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินและ/หรือสั่งการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5050
www.sc.mahidol.ac.th/sced