คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แนะนำคณะ
 • ผู้บริหารและบุคลากร
 • ภาควิชาและหลักสูตร
การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน
 • งานวิจัย
แผนผังเว็บไซต์ ดัชนีเว็บเพจ
 • นามสงเคราะห์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุด รางวัลเกียรติยศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก SC INTRANET ย่อ ขยาย

พสวท.
ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พสวท. คือ อะไร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง โดยเริ่มนำร่องระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2527 ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2534 และระยะที่ 3 ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนผู้สนใจ และมีความมุ่งมั่นศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด โดยให้โอกาสศึกษาในสาขาที่ถนัด ได้ปฏิบัติงานวิจัย สามารถประดิษฐ์และค้นคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานที่เผยแพร่และนำเสนอต่อสาธารณชนได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาและสร้่างความเจริญให้กับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ โดยให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ

 

ศูนย์ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์ พสวท. ภาคกลาง ที่รับนักเรียน ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ พสวท. ระดับมัธยม และคัดเลือกนักเรียนในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และสาขาคณิตศาสตร์ หรือที่โครงการกำหนด โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่น ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งการจัดการสอนและห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีอุปกรณ์ทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดค้น และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จนจบเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถชั้นเยี่ยมในแต่ละสาขา
 
เรียนสาขา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์
 
ฟิสิกส์
นักศึกษาจะได้เรียนฟิสิกส์ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์เชิงคำนวณ การศึกษาทางเลเซอร์ และสารกึ่งตัวนำ ซึ่งจะได้ฝึกทำวิจัย และฝึกฝนให้เป็นผุ้มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เคมี
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเคมี กับศาสตร์สาขาอื่น รู้จักองค์ประกอบของสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของธาตุและสารประกอบต่างๆ ศึกษาปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์สาร การวิเคราะห์สารเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้ศึกษาในเชิงลึก และฝึกวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ และพอลิเมอร์ ได้เสนอผลงานและเข้าร่วมในการสัมมนาวิชาการ
 
คณิตศาสตร์
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ โดยจะได้รับการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงหรือประยุกต์คณิตศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆ ได้ เช่น การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ชีววิทยา
นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ลักษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของทั้งพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การดำรงชีวิต และกระบวนการวิวัฒนาการ ตลอดจนจะได้รับการฝึกทำโครงงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาสายพันธุ์ เทคโนโลยีของยีน การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพาหะของโรคเมืองร้อน เป็นต้น
พฤกษศาสตร์
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านพฤกษศาสตร์พื้นฐาน และเชิงประยุกต์ ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะการณ์ของประเทศไทย ที่เป็นระบบเกษตรอุตสาหกรรม มีโอกาสทำงานวิจัยในหลายสาขา อาทิ การวิจัยด้านสาหร่ายวิทยา ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง การวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์ ตลอดจนงานวิจัยทางด้านพฤกษเคมี

 

กำหนกการสอบคัดเลือก โดยประมาณ
 • รับสมัคร สิงหาคม-กันยายน
 • สอบข้อเขียน พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม
 • ประกาศผลข้อเขียน ธันวาคม
 • สอบสัมภาษณ์และประกาศผล ธันวาคม

  * แต่ละปีจะแจ้งไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่ก่อนรับการสมัคร

ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้อะไรกับนักศึกษาบ้าง

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้เงินทุน 4,000 บาท/เดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต (ตามจ่ายจริง) ค่าหนังสือ 5,000 บาท/ปี ค่าทำวิจัย 5,000 บาทตลอดหลักสูตร

2. ได้ร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่คณะ/ภาควิชา โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

3. ได้ร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานระดับชาติ

4. สำหรับศูนย์มหิดล : ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 3.25 มีโอกาสศึกษาใน Honors Program และเมื่อสำเร็จปริญญาตรีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาัลัยมหิดล ได้โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

5. สำหรับศูุนย์มหิดล : ผู้อยู่ปี 3 ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 3.5 เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 จะมีโอกาสศึกษาหรือทำวิจัยต่างประเทศ 3-6 เดือน

6. ผู้จบการศึกษาปริญญาตรี จะได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการ พสวท. กำหนด

ข้อผูกพันการรับทุนในโครงการ พสวท.

1. นักศึกษาจะต้องศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาต่อระดับสูง และเมื่อศึกษาจบ จะต้องประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ในภาครัฐ โดยทำงานเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุน

2. ต้องศึกษาให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการฯ และคณะฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถสูง

3. เมื่อประกอบอาชีพจะต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ทำตัวให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโครงการฯ และสถาบันการศึกษา

ความสำเร็จของผู้รับทุนโครงการ พสวท.

บัณฑิตจากโครงการ พสวท. ของศูนย์มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี จนได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างสม่ำเสมอ เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ท่านจะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นได้ไม่ยาก เพียงแต่สมัครและสอบแข่งขัน เพื่อเข้ารับทุนในโครงการฯ พัฒนาตนเองระหว่างการศึกษา และประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์

พสวท. ให้โอกาสทุกท่านที่สนใจ และรักวิชาชีพวิทยาศาสตร์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5050

www.sc.mahidol.ac.th/sced
โทร. 02-201-5050-4 โทรสาร 02-354-7143

 


[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] การรับเข้าศึกษา

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 6 ตุลาคม 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล