หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

 

ทุนสนับสนุน สำหรับนักศึกษา

 

ทุนระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์

 

ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

 

โครงการทุนพสวท.มหิดล

 

โครงการทุนศรีตรังทองมหิดล

 

โครงการ B.Sc- Ph.D.และพิสิฐวิธาน

 

โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

ทุนมูลนิธิ ดร.สะออน 

 

ทุนพัฒนาผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก

 

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ

 

ทุนภายนอก

 

ทุนการศึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC3-203 ตึกวิทย์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9223 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
e-mail : natapol.nea@mahidol.ac.th

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ห้อง 316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2201 5830, 5836-38 โทรสาร 0 2201 5839

Website: www.sc.mahidol.ac.th/scmd

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมนฑลสาย 4
อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 22441 4125, 0 22441 0179
โทรสาร: +66 2441 9737

Website: www.grad.mahidol.ac.th