แนะนำคณะ ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาและหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน งานวิจัย
นามสงเคราะห์
หน่วยสนับสนุน รางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์
ชื่อปริญญา
       ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
       ชื่อย่อ วท.บ. (ธรณีศาสตร์)
หน่วยงานรับผิดชอบ

       ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเปิดสอน
       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547
ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการผลิตบัณฑิตและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เพื่อประโยชน์ ของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัว อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เต็มภาคภูมิ มีความรับผิดชอบและความเกื้อกูลต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       1. ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
       2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นประกาศของคณะวิทยาศาสตร์เรื่องการสอบคัดเลือกทุกคราวไป
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
       1. วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ข้อบังคับและระเบียบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       2. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ

ระบบการศึกษา

       จัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
การคิดจำนวนหน่วยกิต
1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

       ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนและการรับเทียบโอนหน่วยกิต
       นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสำหรับวิชาพื้นฐานและวิชาอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนโดยสม่ำเสมอ และต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคการศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

       การวัดผล นักศึกษาได้รับการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
       เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
1. ต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ( 4 ปี ตามปกติ)
2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
3. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 45 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
อาจารย์ประจำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ

*1.

รศ.นภดล ไชยคำ วท.บ. (เคมี)
Ph.D. (Geochemistry)

  2.

รศ.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ B.A. (Physics) , 
Ph.D. (Theoretical Solid State Physics)
*3. ผศ.ศรีสุดา วรามิตร  วท.บ. (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส์)
วท.ม. (เคมิคัลฟิสิกส์) 
Ph.D. (Optics)
* 4. ผศ.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์  วท.บ. (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส์)
* 5.  อ.ปริญญา พุทธาภิบาล  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
Ph.D. (Geology)

6.

*อ.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
Ph.D. (Petroleum Geology)
7. อ.ขวัญชนก จันทร์สว่าง  วศ.บ.(เครื่องจักรกลการเกษตร)
วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
8. อ.สิงหนาท น้อมเนียน  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(การสอนภาษา อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
9. อ.อรณัฏฐา ศุปธรรม  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
  10. อ.ไพพรรณ แพเจริญ  วท.บ.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
  11. อ.หนึ่งฤทัย สนธิมูล  วท.บ.(สถิติ)
วท.ม.( สถิติ)
  12. อ.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์  วท.บ.(วนศาสตร์) 
วท.ม.(วนศาสตร์) 
วท.ด.(วนศาสตร์)
  13. อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร  วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.ม.(พืชสวน)
  14. อ.วัชระ จินตโกวิท  วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชสวน) 
M.Sc. (Horti. Product.Science) 
Ph.D. (Agri.-Bioenergy Science)

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์พิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
1. รศ.มนัส วัฒนาศักดิ์ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม)
Ph.D. (Petroleum Ecology)
2. อ.สิน สินสกุล  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
M. Sc. (Quaternary Geology)
3. อ.ชาลี นาวานุเคราะห์  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
Ph.D. (Soil Science)
4. อ.จรินทร์ ตุลยาทิตย์  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
Ph.D. (Geophysics)
5. อ.ปกรณ์ สุวานิช  วท.บ. (ธรณีวิทยา)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
6. อ.อดิศัย จารุรัตน์  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
M.Sc. (Hydrology)
7. อ.นิคม จึงอยู่สุข  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
M.Sc. (Geology)
8. อ.บรรเจิด อร่ามประยูร  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
Diploma (Photography Interpretation)
9. อ.วราวุธ สุธีธร  วท.บ. (ธรณีวิทยา) 
10. อ.สิโรตม์ ศัลยพงษ์  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
M.Sc (Geology) 
11. อ.พล เชาวดำรง  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 
Ph.D. (Geology)
12. อ.วีระ กาหลง  วท.บ. (ฟิสิกส์)
M.Sc. (Geology/Geophysics)
13. อ.สุรสิทธิ์ อารีศิริ  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 
Diploma (Tile Manufacturing)
14. อ.สันต์ อัศวพัชระ  วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 
ศศบ. (รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ) 

และอาจารย์พิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

หมายเหตุ  :  หลักสูตรอาจจะเชิญอาจารย์พิเศษเพิ่มเติม  แล้วแต่ความเหมาะสม

จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2547 2548 2549 2550 2551
จำนวนที่คาดว่าจะรับ 30 30 30 30 30
จำนวนสะสม 30 60 90 120 120
จำนวนที่คาดว่าจะจบ - - - 30 30
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
       การสอนทั้งการบรรยายและปฏิบัติ ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ห้องสมุด
       สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ได้รวบรวมหนังสือประเภท ตำรา วารสาร และสิ่งตีพิมพ์จำนวนมาก มีอุปกรณ์เกี่ยวกับ เสียงและภาพคอยสนับสนุน รวมถึง electronic journal on line และฐานข้อมูล CD-ROM ห้องสมุดที่ประกอบด้วยตำรา วารสารและสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธรณีศาสตร์ กำลังถูกจัดตั้งขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงสร้างหลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
     1.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
               1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               45 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบริหารจัดการ                        3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                  9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต

     2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 92 หน่วยกิต

        - กลุ่มวิชาบังคับ                        83 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาเลือก                           9 หน่วยกิต

               3.   หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 รายวิชาในหลักสูตร

     1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  45 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต

จกสว 101

การบริหารและการจัดการทั่วไป  3 (3-0)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
สคสค 145  สังคมศาสตร์บูรณาการ  3 (3-0)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

สคมน 123

 มนุษยศาสตร์บูรณาการ 1  3 (3-0)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (9 หน่วยกิต)

วทภษ 131

ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1  3 (2-2)

วทภษ 132

ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  3 (2-2)

วทภษ 231

   ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1  3 (2-2)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (27 หน่วยกิต)

วทฟส 151

ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3 (3-0)

วทฟส 110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1 (0-3)

วทคณ 113 

แคลคูลัส  3 (3-0)

วทคณ 114 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3 (3-0)

วทคณ 150 

สถิติเบื้องต้น  2 (2-0)

วทชว 101

หลักชีววิทยา 1  3 (3-0)

วทชว 102

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1 (0-3)

วทชว 103

หลักชีววิทยา 2  3 (3-0)

วทชว 104

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1 (0-3)

วทคม 103

เคมีทั่วไป 1  3 (3-0)

วทคม 108

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1 (0-3)

วทคพ 155 

การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์  3 (2-3)

         1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

กลุ่มวิชาบังคับ 83 หน่วยกิต

วทธศ 101 

ธรณีวิทยารอบตัว 1  1 (0-3)

วทธศ 102

ธรณีวิทยารอบตัว 2  1 (0-3)

วทฟส 152 

ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3 (3-0)

วทฟส 120 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1 (0-3)

วทคม 104

เคมีทั่วไป 2  3 (3-0)

วทคม 109 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1 (0-3)

วทธศ 201 

หลักธรณีศาสตร์  3 (3-0)

วทธศ 202 

ปฏิบัติการหลักธรณีศาสตร์  1 (0-3)

วทธศ 203

 การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา  2 (2-0)

วทธศ 204 

ปฏิบัติการถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา 

1 (0-3)

วทธศ 211 

ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่  3 (3-0)

วทธศ 212

ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่  1 (0-3)

วทธศ 213

 ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่  3 (3-0)

วทธศ 214

ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่  1 (0-3)

วทธศ 221

วิทยาหิน  1 (1-0)

วทธศ 222 

ปฏิบัติการวิทยาหิน  1 (0-3)

วทธศ 223 

วิชาลำดับชั้นหินและแอ่งตะกอน  3 (3-0)

วทธศ 224

 ปฏิบัติการวิชาลำดับชั้นหินและแอ่งตะกอน  1 (0-3)

วทธศ 231 

บรรพชีวินวิทยา  2 (2-0)

วทธศ 232 

ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา  1 (0-3)

วทธศ 241

 ระเบียบวิธีการวาดและภาคสนามทางธรณีวิทยา  2 (1-3)

วทธศ 260 

ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค

 3 (0-9)

วทธศ 301 

ธรณีวิทยาโครงสร้าง  3 (3-0)

วทธศ 302 

ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง  1 (0-3)

วทธศ 303 

ธรณีวิทยาประเทศไทย  2 (2-0)

วทธศ 311 

ศิลาวิทยา 2 (2-0 )

วทธศ 312 

ปฏิบัติการศิลาวิทยา  1 (0-3)

วทธศ 313 

อุทกธรณีวิทยา  2 (2-0)

วทธศ 314 

ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา  1 (0-3)

วทธศ 321

ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี  2 (2-0)

วทธศ 341 

คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา  1 (0-3)

วทธศ 342

การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา  1 (0-3)

วทธศ 351 

ธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ  2 (2-0)

วทธศ 352 

ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ  1 (0-3)

*วทธศ 360 

ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม  4 (0-12)

วทธศ 371 

ธรณีพิบัติภัย  2 (2-0)

วทธศ 372 

ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  1 (0-3)

วทธศ 381 

ธรณีเคมีขั้นแนะนำ  2 (2-0)

วทธศ 382 

ปฐพีวิทยา และธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร  2 (2-0)

วทธศ 383 

ปฏิบัติการปฐพีวิทยา และธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร  1 (0-3)

วทธศ 401 

ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน  2 (2-0)

วทธศ 411 

ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์ และธรณีวิทยาแหล่งแร่  3 (3-0)

วทธศ 412 

พลังงานและธรณีวิทยาทางปิโตรเลียม  3 (3-0)

วทธศ 461 

การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์  2 (0-6)

วทธศ 491 

โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1  2 (0-6)

วทธศ 493 

สัมมนา 1  1 (0-3)
กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

วทธศ 402

ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2 (2-0)

วทธศ 403 

ธรณีวิทยาภาคตะวันตกของไทย  3 (3-0)

วทธศ 413 

การใช้ประโยชน์แร่ และแหล่งสินแร่ของโลก  3 (3-0)

วทธศ 414

 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  3 (3-0)

วทธศ 415 

อัญมณีวิทยา  3 (3-0)

วทธศ 421 

ศิลาวิทยาหินตะกอน  2 (2-0)

วทธศ 422 

ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินตะกอน  1 (0-3)

วทธศ 423 

ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร  2 (2-0)

วทธศ 424

 ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร  1 (0-3)

วทธศ 431 

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3 (3-0)

วทธศ 432 

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3 (3-0)

วทธศ 433 

เรณูวิทยาและสิ่งแวดล้อมในอดีต  3 (3-0)

วทธศ 441 

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  3 (3-0)

วทธศ 451 

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 1  3 (3-0)

วทธศ 452 

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 2  3 (3-0)

วทธศ 471 

การจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม  3 (3-0)

วทธศ 472

ธรณีศาสตร์กับการจัดการของเสียและภาวะมลพิษ  3 (3-0)

วทธศ 473 

ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม  3 (3-0)

วทธศ 492 

โครงงานวิจัยทางธรณีศาสตร์ 2  2 (0-6)

วทธศ 494 

สัมมนา 2  1 (0-3)

หมายเหตุ : รหัสวิชา วทธศ (SCGS) เป็นกลุ่มวิชาที่ขอเปิดใหม่ทั้งหมด
: * วทธศ 360 (SCGS 360) เป็นการฝึกภาคสนามในฤดูร้อนจำนวน 180 ชั่วโมง
ซึ่งคิดด่าจำนวนหน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต

    1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วทภษ 232

 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2  3 (2-2)
สคศษ 125  กิจกรรมพลศึกษา-วอลเลย์บอล  1 (0-2)
สคศษ 126  กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง  1 (0-2)
วศสว 101  ดนตรีวิจักษ์  2 (1-2)
วศสว 102  ขับร้องประสานเสียง  1 (0-2)
วศสว 103  วงดนตรีสากลพื้นฐาน  1 (0-2)
วศสว 104  ดนตรีไทยพื้นฐาน  1 (0-2)
วทคพ 101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3 (2-3)
วทภษ 402  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  2 (2-0)
วทชว 216  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2 (2-0)
วทชว 307  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 (3-0)

และกระบวนวิชาอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.4 ความหมายของรหัสวิชา

          ตัวอักษร 4 หลัก คือ XXXX มีความหมายดังนี้
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว ตามด้วยตัวเลข 3 ตัว

ตัวอักษร 2 ตัวแรกเป็นอักษรย่อของคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

            จก (MG) หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
            วท (SC) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
            สค, สม (SH) หมายถึง คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
            วศ (MS) หมายถึง วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์

ตัวอักษร 2 ตัวหลังเป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

            ชว (BI) หมายถึง ชีววิทยา (Biology)
            คณ (MA) หมายถึง คณิตศาสตร์ (Mathematics)
            คม (CH) หมายถึง เคมี (Chemistry)
            คพ (CS) หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
            มน (HU) หมายถึง มนุษยศาสตร์ (Humanities)
            ธศ (GS) หมายถึง ธรณีศาสตร์ (Geoscience)
            ภษ (LG) หมายถึง ภาษาต่างประเทศ (Language)
            ฟส (PY) หมายถึง ฟิสิกส์ (Physics)
            สค (SS) หมายถึง สังคมศาสตร์ (Social Science)
            ศษ (ED) หมายถึง พลศึกษา (Physical Education)

ตัวเลข 3 หลักหลังคือ XXX บอกวิชาเรียนในระดับชั้นปี

       ในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษา และวิชาดนตรีอย่างน้อยวิชาละ 1 หน่วยกิจ และเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี หรือในหมวดวิชาเลือกอีกไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
1 วทคม103  เคมีทั่วไป 1  3(3-0)  วทคม104 เคมีทั่วไป 2  3(3-0)
วทคม108  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3)  วทคม109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3)
วทฟส151  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0)  วทฟส 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0)
วทฟส110  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3) วทฟส 120  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3)
วทคณ113 แคลคูลัส  3(3-0)  วทคณ114  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0)
วทชว101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0)  วทชว103  หลักชีววิทยา 2  3(3-0)
วทชว102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3)  วทชว104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3)
วทภษ131 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1  3(2-2)  วทภษ132 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
วทธศ101  ธรณีวิทยารอบตัว 1  1(0-3)  วทธศ102  ธรณีวิทยารอบตัว 2  1(0-3)
XXXXxxx พลศึกษา และ/หรือ ดนตรี (เลือกเสรี) 2(x-x)  สคมน123 มนุษยศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)
รวม 19 (14-11)+2(x-x) หน่วยกิต  รวม 22 (17-14) หน่วยกิต
2 วทคณ150 สถิติเบื้องต้น  2(2-0)  จกสว101 การบริหารและการจัดการทั่วไป  3(3-0)
สคสค145 สังคมศาสตร์บูรณาการ  3(3-0)  วทคพ155 การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์  3 (2-3)
วทธศ201 หลักธรณีศาสตร์ 3(3-0)  วทธศ203  การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา  2(2-0)
วทธศ202 ปฏิบัติการหลักธรณีศาสตร์ 1(0-3)  วทธศ204  ปฏิบัติการการถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา  1(0-3)
วทธศ211  ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่ 3(3-0)  วทธศ213 ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่  3(3-0)
วทธศ212 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่  1(0-3)  วทธศ214 ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่ 1(0-3)
วทธศ221 วิทยาหิน  1(1-0)  วทธศ231 บรรพชีวินวิทยา  2(2-0)
วทธศ222  ปฏิบัติการวิทยาหิน 1(0-3)  วทธศ232 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา  1(0-3)
วทธศ223 วิชาลำดับชั้นหิน และแอ่งตะกอน 3(3-0)  วทธศ241 ระเบียบวิธีการวาดและภาคสนามทางธรณีวิทยา 2(1-3)
วทธศ224 ปฏิบัติการการลำดับชั้นหิน และแอ่งตะกอน 1(0-3)  วทธศ260  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค **  3 (0-9)
รวม 19 (15-12)  หน่วยกิต   รวม 21 (13-24) หน่วยกิต
3 วทภษ231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)  วทธศ301  ธรณีวิทยาโครงสร้าง  3(3-0)
วทธศ303 ธรณีวิทยาประเทศไทย  2(2-0)  วทธศ302  ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง  1(0-3)
วทธศ311 ศิลาวิทยา 2(2-0)  วทธศ313 อุทกธรณีวิทยา  2(2-0)
วทธศ312 ปฏิบัติการศิลาวิทยา  1(0-3)  วทธศ314 ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา  1 (0-3)
วทธศ321 ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี  2(2-0)  วทธศ351 ธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ  2(2-0)
วทธศ341 คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา  1(0-3)  วทธศ352  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ  1(0-3)
วทธศ342 การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา 1(0-3)  วทธศ360  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม *  4(0-12)
วทธศ381 ธรณีเคมีขั้นแนะนำ  2(2-0)  วทธศ371  ธรณีพิบัติภัย  2(2-0)
วทธศ382 ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร  2(2-0)  วทธศ372  ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  1(0-3)
วทธศ383  ปฏิบัติการปฐพีวิทยา และธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร  1(0-3)  Xxxx xxx  วิชาเลือกเสรี **  4(x-x)
รวม17 (12-17) หน่วยกิต   รวม  17 (9-27)+ 4 (x-x)หน่วยกิต
4 วทธศ401 ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน  2(2-0)  วทธศ411  เศรษฐธรณีวิทยา และธรณีวิทยาแหล่งแร่  3(3-0)
วทธศ461 การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ 2(0-6)  วทธศ412 พลังงานและธรณีวิทยาทางปิโตรเลียม  3(3-0)
วทธศ491 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1  2(0-6)  วทธศxxx  วิชาเลือก 3  3(x-x)
วทธศ493 สัมมนา 1 1(0-3) 
วทธศxxx วิชาเลือก 1 3 (x-x) 
วทธศxxx  ิวิชาเลือก 2  3(x-x) 
รวม 13(2-15)+ (x-x) หน่วยกิต   รวม 6(6-0)+3(x-x) หน่วยกิต

หมายเหตุ   *  เรียนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
**  วิชาเลือกเสรีสามารถเลือกเรียนได้ในภาคการศึกษาอื่น

*หมายเหตุ   วิชาเลือกเสรีสามารถเลือกเรียนได้ในภาคการศึกษาอื่น

วิชาเลือก ปีที่ 4
วทธศ402 ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0) 
วทธศ403 ธรณีวิทยาภาคตะวันตกของไทย 3(3-0) 
วทธศ413 การใช้ประโยชน์แร่ และแหล่งสินแร่ของโลก 3(3-0) 
วทธศ414 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 3(3-0) 
วทธศ415 อัญมณีวิทยา 3(3-0) 
วทธศ421 ศิลาวิทยาหินตะกอน 2(2-0) 
วทธศ422 ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินตะกอน 1(0-3) 
วทธศ423 ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร 2(2-0) 
วทธศ424 ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร 1(0-3) 
วทธศ431 ซากดึกดำบรรพ์ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0) 
วทธศ432 ซากดึกดำบรรพ์ประเภทมีกระดูกสันหลัง 3(3-0) 
วทธศ433 เรณูวิทยาและสิ่งแวดล้อมในอดีต 3(3-0) 
วทธศ441 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 3(3-0) 
วทธศ451 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 1 3(3-0) 
วทธศ452 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 2 3(3-0) 
วทธศ471 การจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0) 
วทธศ472 ธรณีศาสตร์กับการจัดการของเสียและมลพิษ 3(3-0) 
วทธศ473 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3(3-0) 
วทธศ492 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 2 2(0-6) 
วทธศ494 สัมมนา 2 1(0-3) 
รายละเอียดรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
                  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SHSS145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0)
บุพวิชา : None
           แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอิทธิพลต่อการพัฒนาของมนุษย์ และพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบ การเรียนรู้ในสังคม การเรียนรู้บุคคลและการอ้างเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคม ปัญหาสังคมเมืองและชนบท วิเคราะห์ปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยแบบยั่งยืน

                  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
SHHU123 มนุษยศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ตัวตนของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ในทรรศนะของศาสนาต่างๆ ทรรศนะของมนุษย์ที่มีต่อโลกและชีวิต จุดมุ่งหมายของมนุษย์ มาตรการวัดค่านิยมทางปรัชญา คุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงดำรงไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์ ความยุติธรรมและเสรีภาพ

                  - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
MGID101 การบริหารงานและการจัดการทั่วไป 3(3-0)
บุพวิชา : None
           เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบัญชีบริหาร การบริหารและการจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ แผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวางแผนและการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานและบริหารงานบุคคลภายในองค์กร การจัดหาข้อมูลทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การกระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กร

                  - กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี
MSID101 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรียศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ชีวประวัติของนักดนตรี และนักประพันธ์คนสำคัญ การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน

MSID102 ขับร้องประสานเสียง 1(0-2)
บุพวิชา : None
           ทักษะพื้นฐานของการขับร้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง ฝึก musicianship และการ conduct การแสดงออกของท่าทางต่างๆ เมื่อกำลังขับร้อง ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงกับบทเพลงอย่างง่ายจนถึงระดับกลาง ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจส และปอบปูล่า นักศึกษาที่เลือกวิชาขับร้องประสานเสียง ต้องพบอาจารย์ผู้สอนก่อนลงทะเบียนเพื่อทดสอบความสามารถในการร้องเพลง

MSID103 วงดนตรีสากลพื้นฐาน 1(0-2)
บุพวิชา : None
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงดนตรีสากล การปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว การขับร้อง การปฏิบัติกลุ่มต่างๆ ของวงดนตรี เช่น กลุ่มเครื่องให้จังหวะ กลุ่มเครื่องถมทองเหลือง กลุ่มเครื่องลมไม้ การปฏิบัติรวมวงดนตรี และการแสดงจริงของวงดนตรี

MSID104 ดนตรีไทยพื้นฐาน 1(0-2)
บุพวิชา : None
           ลักษณะทั่วไปของดนตรีไทย ระดับเสียงของดนตรีไทย วงดนตรี บทเพลง นักประพันธ์เพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความสนใจ 1 ชิ้น ปฏิบัติบทเพลงในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว

SHED125 กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล 1(0-2)
บุพวิชา : None
           ประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการในการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาวอลเล่ย์บอล ทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม กติกามารยาทในการเล่นและดูกีฬาวอลเล่ย์บอล

SHED126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง 1(0-2)
บุพวิชา : None
           คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ การรักษาอุปกรณ์ และการจัดทำสนามเปตอง

                  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
SCLG131 ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)
บุพวิชา : None
           ทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจดโน้ต การสรุป การแยกแยะข้อความที่เป็นความจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น ทักษะการอ่านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสำนวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การวัด การให้คำนิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ ทักษะการฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสียงภาษาอังกฤษ

SCLG132 ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
บุพวิชา : SCLG131
           การอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงเหตุผล กระบวนการและการลำดับเหตุการณ์หน้าที่และการกระทำ การแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่างๆ การแสดงถึงโครงสร้างและรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ การบอกสัดส่วน การบอกความถี่ และการบอกความน่าจะเป็นไปได้ การฝึกฟังภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านทั่วไป โดยจับใจความสำคัญของเรื่อง และการฟังรายละเอียดของเรื่องโดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวขึ้นและยากขึ้น

SCLG231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)
บุพวิชา : SCLG132
           การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ การใช้ภาษาของหนังสือที่นักศึกษาใช้เรียนคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะสาขาวิชา การสรุปใจความ และการเขียนย่อหน้าโดยเน้นที่การเชื่อมโยง ความต่อเนื่องของภาษา รวมทั้งฝึกการเขียนเฉพาะเรื่องทางสาขาวิทยาศาสตร์และธุรกิจ การฟังเพื่อจับใจความจากบทสนทนา และการบรรยายในสาขาต่างๆ

SCLG232 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2 3(2-2)
บุพวิชา : SCLG231
           การอ่านจับใจความที่ใช้บทเรียนที่มีความยากขึ้น โดยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการอภิปรายสาระ มีการขยายความศัพท์ทางเทคนิคเพิ่มมากขึ้น การย่อเรื่อง การเขียนจำนวนหลายตอนเกี่ยวกับการบรรยาย การอภิปราย หรือการสนทนาแบบต่างๆ รวมทั้งการฟังและจับใจความ ในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาเรียนที่ยาวขึ้น

SCLG402 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2(2-0)
บุพวิชา : None
           การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจในเชิงของรูปแบบโครงสร้างและคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ การเขียนใบสมัครเข้าทำงาน การพูดในที่สาธารณะ การวิจารณ์ การประเมินผล

                  - กลุ่มวิชาเคมี
SCCH103 เคมีทั่วไป 1 3(3-0)
บุพวิชา : None
           โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี และสมดุลเคมี

SCCH104 เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
บุพวิชา : None
           สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน และสารเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

SCCH108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)
บุพวิชา : SCCH103 หรือเรียนพร้อมกับ SCCH103
           การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย วทคม 103 เช่น การหาค่าคงที่ของก๊าซ โครงสร้างของผลึก การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีการลดลงของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี การหาอันดับของปฏิกิริยา การไทเทรตกรด-เบส

SCCH109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
บุพวิชา : SCCH108
           การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย วทคม 104

                  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์
SCPY110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)
บุพวิชา : SCPY155
           การทดลองระดับเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 (วทฟส 151, 152) หรือหลักการฟิสิกส์ 1 และ 2 (วทฟส 153, 154) นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

SCPY120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
บุพวิชา : None
           การทดลองระดับปานกลางที่ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 (วทฟส 151, 152) นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

SCPY151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)
บุพวิชา : None
           กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก

SCPY152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
บุพวิชา : None
           อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์

                  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
SCMA113 แคลคูลัส 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคในการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อินทิเกรต การหาค่าอนุพันและอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ 2 ตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ

SCMA114 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำให้รู้จักกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ของสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ของสมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

SCMA150 สถิติเบื้องต้น 2(2-0)
บุพวิชา : None
           ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหวังเชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นพิเศษ การแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน

                  - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
SCCS101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมสำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ

SCCS155 การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
บุพวิชา : None
           ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานประเภทต่างๆ การทำฐานข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ท การสร้างเว็บเพจ และโฮมเพจ การนำเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

                  - กลุ่มวิชาชีววิทยา
SCBI101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0)
บุพวิชา : None
           หลักการเบื้องต้นของอาหารและพลังงานสำหรับการดำรงชีวิต การผสมผสานของร่างกาย โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ การสืบทอดเผ่าพันธุ์ หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ ชีววิทยาเชิงประชากรและระบบนิเวศ ปัญหาประชากรมนุษย์ พฤติกรรมพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ

SCBI102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3)
บุพวิชา : SCBI101
           ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ เซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา

SCBI103 หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
บุพวิชา : None
           การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โมเนรา โพรทิสตา พืชและสัตว์ กระบวนการทำงานของสัตว์ชั้นสูง เช่น การเจริญ การได้มาซึ่งอาหารและการนำไปใช้ การหมุนเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย สภาพสมดุลของร่างกาย ฮอร์โมนและระบบประสาท การผสมพันธุ์ การเจริญของตัวอ่อน การเกิดของอวัยวะ การควบคุมของยีน ระบบและการควบคุมของฮอร์โมนในพืชและสัตว์โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษย์

SCBI104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3)
บุพวิชา : None
           ปฏิบัติการเรื่องการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของการเจริญ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบประสาทกับการทำงานของร่างกาย และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา

SCBI216 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
บุพวิชา : SCBI101, SCBI102
           ระบบธรรมชาติและการพัฒนา ระบบนิเวศ แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทุ่งหญ้า ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SCBI307 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
บุพวิชา : SCBI101
           แนวคิดสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดล้อม พลวัตประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ผลกระทบของมนุษย์ต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

                  - กลุ่มวิชาธรณีศาสตร์
SCGS101 ธรณีวิทยารอบตัว 1 1(0-3)
บุพวิชา : None
           แนะนำความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา การกำเนิด ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว แร่ หิน ดิน และวัฏจักรทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา ฯลฯ ทัศนศึกษาธรณีวิทยาในระหว่างสุดสัปดาห์และหรือในโอกาสเหมาะสม

SCGS102 ธรณีวิทยารอบตัว 2 1(0-3)
บุพวิชา : None
           หิน ดิน และแร่ การเรียนรู้จากตัวอย่างของจริงในภาคสนาม แหล่งปรากฎของหิน ดิน แร่ ที่ควรรู้จักในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในระหว่างสุดสัปดาห์และหรือในโอกาสเหมาะสม การทำเหมืองการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีของท้องถิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

SCGS201 หลักธรณีศาสตร์ 3(3-0)
บุพวิชา : None
           หลักพื้นฐานทางธรณีศาสตร์ ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำเนิดและวิวัฒนาการของโครงสร้างสำคัญๆ ของโลก ดิน หิน แร่ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน แผ่นดินไหว การเกิดภูเขา ภูเขาไฟ น้ำ และธารน้ำแข็ง กระบวนการทางกายภาพที่กำหนดรูปร่างและธรณีพื้นฐานของโลก หลักธรณีไทยประยุกต์และการใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการแปร ความหมายทางธรณีศาสตร์

SCGS202 ปฏิบัติการหลักธรณีศาสตร์ 1(0-3)
บุพวิชา : ศึกษาคู่กับ SCGS201
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น หลักการตรวจสอบและการจำแนกแร่และหิน การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ การอ่านแผนที่ธรณีวิทยา การอ่านแผนที่ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

SCGS203 ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกลและธรณีสัณฐานวิทยา 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS201
           เทคนิคภาพถ่ายทางอากาศและการรับรู้ระยะไกลเบื้องต้น การแปลความหมายลักษณะทางธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เช่น โครงสร้าง ชนิดหิน ลักษณะธรณีสัณฐานบนผิวโลกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการแปรสัณฐาน ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางธรณีวิทยา

SCGS204 ปฏิบัติการภาพถ่ายทางอากาศการรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS201 ศึกษาคู่กับ SCGS203
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางอากาศ การอ่านและแปรความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม

SCGS211 ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 3(3-0)
บุพวิชา : SCCH104, SCGS102
           สัณฐานและโครงสร้างของผลึก ธรรมชาติของผลึก การจำแนกและระบบผลึก 6 ระบบ การกำเนิด แร่เกิดร่วม สมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ การจำแนก และการตรวจสอบแร่สามัญ

SCGS212 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 1(0-3)
บุพวิชา : SCCH104, SCGS102 ศึกษาคู่กับ SCGS211
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น สัณฐานและโครงสร้างของผลึก การจำแนกและระบบผลึก 6 ระบบ การจำแนก และการตรวจสอบแร่สามัญต่างๆ

SCGS213 ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่ 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS211, SCGS221
           ผลึกศาสตร์ทาง x-ray เบื้องต้น สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกับการประยุกต์ใช้ตรวจสอบจำแนกชนิดแร่ ลำดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ และกล้องจุลทรรศน์แสงสะท้อน การจำแนกชนิดแร่ การกำเนิด การปรากฏให้เห็นและการตรวจสอบแร่สำคัญๆ ผลึกแร่และองค์ประกอบทางเคมี

SCGS214 ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่ 2(0-6)
บุพวิชา : SCGS211, SCGS221 ศึกษาคู่กับ SCGS213
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจสอบและจำแนกชนิดแร่โปร่งใสและทึบแสงและลำดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แร่ชนิดโปร่งใส โปร่งแสงและทึบแสง ผลึกแร่กับองค์ประกอบทางทางเคมี

SCGS221 วิทยาหิน 1(1-0)
บุพวิชา : SCGS102
           ลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจำแนกหิน การพิสูจน์เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน

SCGS222 ปฏิบัติการวิทยาหิน 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS102 ศึกษาคู่กับ SCGS221
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น ลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจำแนกหิน การพิสูจน์เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน

SCGS223 วิชาลำดับชั้นหินและแอ่งตะกอน 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS102
           หลักพื้นฐานของการเรียงลำดับชั้นหินและวิทยาการตกตะกอน การใช้ความสัมพันธ์ของชั้นตะกอนในการดิ่งและแนวระนาบเพื่อความเข้าใจประวัติของแอ่งตะกอน เช่น สภาวะแวดล้อมและการผันแปรในช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต ตรวจสอบลักษณะและส่วนประกอบของหินที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การกระจาย การสะสมตัว การกลายเป็นหิน การจำแนก และการแผ่กระจายของชนิดหินตะกอน

SCGS224 ปฏิบัติการวิชาลำดับชั้นหินและแอ่งสะสมตะกอน 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS102 ศึกษาคู่กับ SCGS223
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การเรียงลำดับในชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน โครงสร้างเนื้อหิน ลักษณะซากดึกดำบรรพ์ ประวัติการสะสมตัวของตะกอนในช่วงเวลาต่างๆ ลักษณะสภาพแอ่งสะสมตะกอนโบราณ และการกำเนิดหินตะกอน

SCGS231 บรรพชีวินวิทยา 2(2-0)
บุพวิชา : SCBI103, SCGS201
           ซากดึกดำบรรพ์ของพืชและสัตว์ การดำรงชีวิตของมันและสภาพแวดล้อมในอดีต รูปพรรณสัณฐาน การจำแนก วิวัฒนาการ และการเรียงลำดับชั้นหินตะกอน

SCGS232 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCBI103, SCGS201ศึกษาคู่กับ SCGS231
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจวิเคราะห์รูปพรรณสัญฐานและกำหนดซากดึกดำบรรพ์ ทั้งพืชและสัตว์

SCGS241 ระเบียบวิธีการวาดและภาคสนามทางธรณีวิทยา 2(1-3)
บุพวิชา : SCGS201
           เทคนิคทางเรขาคณิตสำหรับแสดงและอธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยา การวาดรูปและการเขียนเส้นโครงแผนที่แบบสเตริโอกราฟฟิก อุปกรณ์สำรวจภาคสนาม แนวคิดและเทคนิคงานสำรวจทางธรณีศาสตร์ การศึกษาหินกลุ่มต่างๆ ในภาคสนาม การทำแผนที่ธรณีวิทยารายละเอียดและการเก็บตัวอย่าง

SCGS260 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค 3(0-9)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS223, SCGS241
           การศึกษาทางภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆและศึกษาการลำดับชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และแหล่งทรัพยากรธรณีของพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ พร้อมการบรรยายและทัศนศึกษา 3 สัปดาห์ต่อเนื่องกันระหว่างปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ช่วงเวลาระหว่างชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3

SCGS301 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 3(3-0)
บุพวิชา : SCPY152, SCGS260
           ลักษณะการแผ่กระจายและการกำเนิดโครงสร้างของหิน หลักการเบื้องต้นของการเกิดความเค้น ความเครียด พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน การกำเนิดโครงสร้างสำคัญหลักๆ ของโลก หลักพื้นฐานของกลศาสตร์หิน และสมบัติทางวิศวกรรมของหินต่างๆ

SCGS302 ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง 1(0-3)
บุพวิชา : SCPY152, SCGS260 ศึกษาคู่กับ SCGS301
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การจำแนกชนิดโครงสร้างของหิน ความเค้นและความเครียด การเขียนเส้นโครงแผนที่แบบสเตริโอกราฟ การเขียนภาพโครงสร้างตัดขวาง

SCGS303 ธรณีวิทยาประเทศไทย 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS260
           ธรณีวิทยาสัณฐาน วิวัฒนาการทางธรณีวิทยา การเรียงลำดับชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์ และศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีของประเทศไทย

SCGS311 ศิลาวิทยา 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS213, SCGS214
           การจำแนก วิทยาแร่ สมบัติทางเคมีในการจำแนกหินอัคนีและหินแปร กระบวนการต่างๆ ทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ทำให้เกิดชนิดหินต่างๆ เหล่านั้น

SCGS312 ปฏิบัติการศิลาวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS213, SCGS214 ศึกษาคู่กับ SCGS311
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การจำแนกและตรวจสอบหินอัคนีและหินแปรจากตัวอย่างและการวิเคราะห์แผ่นหินบางภายใต้กล้องจุลทรรศน์

SCGS313 อุทกธรณีวิทยา 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS321
           วัฎจักรน้ำ การกำเนิดและการเคลื่อนไหวของน้ำบาดาล ชั้นหินอุ้มน้ำและชลศาสตร์บ่อบาดาล เคมีของน้ำบาดาล คุณภาพน้ำบาดาล สารปนเปื้อนและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หลักการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ระบบทางอุทกธรณีวิทยาสภาพอุทกธรณีวิทยาของประเทศไทย

SCGS314 ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS321 ศึกษาคู่กับ SCGS313
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น วัฎจักรน้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ แอ่งน้ำบาดาล กฏของดาร์ซี การสำรวจแหล่งน้ำบาดาล พัฒนาบ่อ สมบัติทางเคมีของน้ำบาดาล

SCGS321 ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS223
           การสะสมตะกอนยุคควอเทอร์นารี วิทยาหิน การลำดับชั้นและการกระจายตัวของตะกอน และเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารี

SCGS341 คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCCS155
           แนวความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา และนำเสนอข้อมูล

SCGS342 การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS201
           รูปแบบการเขียนรายงานทางธรณีวิทยาที่แนะนำ หัวข้อเรื่อง โครงเรื่อง สารบัญ แผ่นที่ แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง การอ้างอิง เป็นต้น

SCGS351 ธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ 2(2-0)
บุพวิชา : SCPY152, SCGS201
           หลักพื้นฐานของธรณีฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์กับการศึกษาธรณีวิทยาใต้พื้นผิว ได้แก่ วิธีการทางความโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน

SCGS352 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะนำ 1(0-3)
บุพวิชา : SCPY152, SCGS201ศึกษาคู่กับ SCGS351
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การสำรวจและแปลความหมายทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการสำรวจความต้านทางไฟฟ้า วิธีการสำรวจทางความดโน้มถ่วง และทางคลื่นไหวสะเทือน

SCGS360 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม 4(0-12)
บุพวิชา : SCGS260, SCGS301, SCGS303
           แปลความหมายรภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณศึกษา เทคนิคเขียนแผนที่ธรณีวิทยาลงบนแผนที่ภูมิศาสตร์ เตรียมแผนที่ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา และรายงานการสำรวจธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษา

SCGS371 ธรณีพิบัติภัย 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS201
           ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา การเฝ้าระวัง และการบรรเทาทุกข์ พิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล น้ำท่วม และการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาล เป็นต้น

SCGS372 ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS201 ศึกษาคู่กับ SCGS371
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย โดยเน้นการสังเกตในภาคสนาม เทคนิคการวิเคราะห์และการเฝ้าระวัง

SCGS381 ธรณีเคมีขั้นแนะนำ 2(2-0)
บุพวิชา : SCCH104, SCGS201
           กำเนิดและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ วัฐจักรของธรณีเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ในชั้นอุทกภาพและในชั้นธรณีภาค และการผุพังทางเคมีของหิน และสมบัติทางเคมีของดิน การเคลื่อนย้ายของธาตุและกระบวนการทางธรณีเคมี การกำเนิดแร่เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหินและหินน้ำมัน) และปิโตรเลียม

SCGS382 ปฐพีวิทยา และธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร 3(3-0)
บุพวิชา : SCCH104, SCGS201
           ธรณีสัญฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ชั้นหน้าตัดดิน โครงสร้างดิน เทคนิคการจำแนกดิน ศักยภาพดิน การทำแผนที่ดิน และทรัพยากรดินของไทย บทบาทของวัตถุธรณีในการเกษตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ธาตุอาหารหลักในอุตสาหกรรมปุ๋ย (NPK) และธาตุเสริมที่สำคัญบางธาตุ เช่นซิลิคอน แมกนีเซียม เหล็กและแหล่งที่มาของธาตุเหล่านั้น

SCGS383 ปฏิบัติการปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร 1(0-3)
บุพวิชา : SCCH104, SCGS201 ศึกษาคู่กับ SCGS382
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยายกระบวนวิชา วทธศ 382 เช่น วัตถุต้นกำเนิดดิน ชั้นหน้าตัดดิน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน การปรับปรุงคุณภาพดินให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

SCGS401 ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS301, SCGS351
           ลักษณะใต้พื้นผิวโลก และโครงสร้างสำคัญของโลก และกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดลักษณะเหล่านั้น เช่น การแยกตัวออกจากกันของแผ่นพื้นสมุทร การเคลื่อนที่ของทวีป การก่อเกิดภูเขา ประวัติการแปรสัณฐานทางธรณีของโลก โครงร่างของการแปรสัณฐานในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

SCGS402 ธรณีวิทยาภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS303
           กำเนิดและโครงร่างของการแปรสัณฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้างทางธรณีวิทยาของภูมิภาค การเปรียบเทียบการลำดับชั้นหินของพื้นที่ ศักยภาพ ทรัพยากรธรณี และแหล่งแร่ในภูมิภาค

SCGS403 ธรณีวิทยาภาคตะวันตกของไทย 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS303
           ธรณีวิทยา โครงสร้าง การเรียงลำดับชั้นหิน และวิวัฒนาการทางการแปรสัณฐานในภาคตะวันตกของประเทศไทย ศักยภาพของทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

SCGS411 ธรณีวิทยาเชิงเศรษฐศาสตร์ และธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS213
           กำเนิด การปรากฏ และธรณีสัณฐานเฉพาะ วิทยาแร่ และการจำแนกชนิดของแหล่งแร่ที่เป็นโลหะและแร่อโลหะ พัฒนาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดแหล่งแร่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของการกำเนิดแร่ การสำรวจแร่ แร่เศรษฐกิจของประเทศไทย

SCGS412 พลังงานและธรณีวิทยาทางปิโตรเลียม 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS201
           ระบบพลังงานของโลก น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ ก๊าซชีวภาพ พลังแสงอาทิตย์ ฯลฯ กำเนิด การเคลื่อนย้าย แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม สมบัติทางเคมีของปิโตรเลียม และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ศักยภาพแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและปริมาณสำรอง

SCGS413 การใช้ประโยชน์แร่ และแหล่งสินแร่ของโลก 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS213
           การใช้ประโยชน์แร่ สมบัติแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักการและแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพแร่ การใช้แร่อุตสาหกรรม แหล่งวัตถุดิบประเภทสินแร่ของประเทศไทย ของภูมิภาค และของโลก สถิติการใช้ การนำเข้าและการส่งออกแร่ของประเทศ และการคาดคะเนแนวโน้มการบริโภคทรัพยากรแร่ประเภทต่างๆ ในอนาคต

SCGS414 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS213
           พื้นฐานเศรษฐศาสตร์แร่ ความต้องการ การผลิต การตลาด และราคาแร่ การประเมินมูลค่าเหมือง การลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง กระแสเงินหมุนเวียน และรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

SCGS415 อัญมณีวิทยา 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS213
           สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางทัศนศาสตร์ของอัญมณีประเภทต่างๆ เทคนิคการตรวจสอบอัญมณีอย่างง่าย การใช้เครื่องมือทางอัญมณีในการตรวจพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพอัญมณี การกำเนิดอัญมณี แหล่งอัญมณีประเภทต่างๆ ของประเทศและของโลก

SCGS421 ศิลาวิทยาหินตะกอน 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS213
           ขบวนการของการตกตะกอน อนุภาค เนื้อ และโครงสร้างของหินตะกอน เนื้อประสม และตะกอนเนื้อประสาน การจำแนกหินตะกอน และการศึกษาวิเคราะห์เชิงศิลาวิทยา เชิงเคมี และการสังเกตในภาคสนาม

SCGS422 ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินตะกอน 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS213 ศึกษาคู่กับ SCGS421
           การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยายกระบวนวิชา วทธศ 421 เช่น การศึกษาหินตะกอนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและเนื้อหินตะกอน ส่วนประกอบทางแร่ และทางเคมีของตะกอน สภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนในอดีต

SCGS423 ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร 2(2-0)
บุพวิชา : SCGS213
           หินหนืดของโลก การตกผลึกของหินหนืด และแร่ประกอบหินอัคนี การประเมิน การเขียนรายงาน และการเปรียบเทียบส่วนประกอบของหินอัคนี รูปลักษณ์ของมวลหินอัคนี บทบาทของก๊าซในหินหนืด การจำแนกหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพและหินแปร เนื้อหินแปรและการจัดแบ่งกลุ่มหินแปร

SCGS424 ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร 1(0-3)
บุพวิชา : SCGS213 ศึกษาคู่กับ SCGS423
           การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การศึกษาหินอัคนีและหินแปร โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหิน แร่ประกอบหิน และลำดับการตกผลึก การประเมินส่วนประกอบของแร่ประกอบหิน ส่วนประกอบทางเคมีของหินฯลฯ

SCGS431 ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS231
           ซากดึกดำบรรพ์ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การดำรงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การจำแนก การวิวัฒนาการ และการปรากฏอยู่ของซากดึกดำบรรพ์ในลำดับชั้นหิน กลุ่ม ซากดึกดำบรรพ์ที่บ่งบอกอายุที่ชัดเจน

SCGS432 ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS231
           ซากดึกดำบรรพ์ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง การดำรงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การจำแนก การวิวัฒนาการ และการปรากฏในลำดับชั้นหิน กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และไดโนเสาร์

SCGS433 เรณูวิทยาและสิ่งแวดล้อมในอดีต 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS231
           ซากดึกดำบรรพ์บอกสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของการสะสมตัวของตะกอนในอดีต ชนิดของเรณูและสปอร์ของยุคต่างๆทางธรณีกาล ลักษณะการปรากฏและการแผ่กระจาย การจำลองสภาพภูมิศาสตร์โบราณ การเปรียบเทียบอายุที่ได้จาก C14 กับอายุที่ได้จากการนับวงปีของพืช การใช้เรณูวิทยาในงานโบราณคดี การสำรวจน้ำมันและถ่านหิน

SCGS441 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS201
           กำเนิดกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดธรณีสัณฐานที่สวยงามและมีลักษณะเฉพาะตัว การพัฒนาแหล่งธรณีเพื่อการท่องเที่ยว ธรณีวิทยากับการตั้งถิ่นฐานชนเผ่าไทยในอดีต การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั้งยืน อุทยานธรณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในประเทศ

SCGS451 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 1 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS351
           สมบัติทางคลื่นไหวสะเทือนของวัตถุในโลก การแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือน ธรณีวิทยาใต้พื้นผิวที่ได้จากการแปลความหมายทางคลื่นไหวสะเทือน การสำรวจและการประเมินผลข้อมูลธรณีฟิสิกส์

SCGS452 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 2 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS351
           สมบัติทางกายภาพของวัตถุในโลก เช่น ความหนาแน่น การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก และอื่นๆ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง อุตสาหกรรม และโบราณคดี

SCGS461 การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ 2(0-6)
บุพวิชา : SCGS201, SCGS360
           การสร้างความเชื่อมั่นตนเองในวิชาธรณีศาสตร์และการเสียสละเพื่อสังคม โดยการเป็นผู้ช่วยสอนวิชาธรณีศาสตร์ในระดับมัธยมในโรงเรียน ฝึกนำเสนอความรู้ทางธรณีศาสตร์ที่เรียนมาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และ/หรือการฝึกงานด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกับบริษัทเอกชน หรือกับภาคราชการ

SCGS471 การจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS371
           หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การตรวจวิเคราะห์ การจำแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพิบัติภัยธรรมชาติ และพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธรณี เช่น ปิโตรเลียม แร่ วัสดุก่อสร้าง และน้ำ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่างๆ แนวทางและวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมและ/หรือแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SCGS472 ธรณีศาสตร์กับการจัดการของเสียและภาวะมลพิษ 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS313, SCGS321
           หลักการพื้นฐานสำหรับการบริหาร การกำจัดขยะในครัวเรือนและขยะจากอุตสาหกรรม การเลือกพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอย การป้องกันชั้นน้ำบาดาลจากการปนเปื้อน การยับยั้งการแทรกซึมของของเสียลงสู่ชั้นน้ำบาดาล การจัดทำระบบการฝังกลบขยะ และการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

SCGS473 ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(3-0)
บุพวิชา : SCGS301
           สมบัติของหินและองค์ประกอบของหินในทางงานวิศวกรรม แนะนำกลศาสตร์หิน ธรรมชาติ และสมบัติของดินในงานวิศวกรรม กิจกรรมด้านการก่อสร้างต่างๆ เช่น การสร้าง เขื่อน เหมืองหิน เหมืองแร่ การก่อสร้างถนน การเจาะอุโมงค์ การขุดเจาะใต้ดิน กับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการสำรวจวิศวกรรมธรณี

SCGS491 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1 2(0-6)
บุพวิชา : ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
           นักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำโครงงานที่เกี่ยวกับงานด้านธรณีศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของสาขาธรณีศาสตร์ ตอนปลายภาคการศึกษา

SCGS492 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 2 2(0-6)
บุพวิชา : ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
           นักศึกษาแต่ละคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ต้องทำโครงงานที่เกี่ยวกับงานด้านธรณีศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นโครงงานที่ต่อเนื่องกับโครงงานทางธรณีศาสตร์ 1 นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของสาขาธรณีศาสตร์ ตอนปลายภาคการศึกษา

SCGS493 สัมมนา 1 1(0-3)
บุพวิชา : ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
           นักศึกษาแต่ละคนจะต้องนำเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือนำเสนอในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในห้องสัมมนา นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังการสัมมนาด้วย

SCGS494 สัมมนา 2 1(0-3)
บุพวิชา : ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
           นักศึกษาแต่ละคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จะต้องนำเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือนำเสนอในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในห้องสัมมนา นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังการสัมมนาด้วย
 
[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาควิชาและหลักสูตร

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 มกราคม 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
Home Index Site Map Help หน้าช่วยเหลือ แผนผังเว็บไซต์ ดัชนี หน้าหลัก