แนะนำคณะ ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาและหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน งานวิจัย
นามสงเคราะห์
หน่วยสนับสนุน รางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ชื่อหลักสูตร
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ชื่อปริญญา
       ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
       ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
หน่วยงานรับผิดชอบ

       ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเปิดสอน
       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545
ปรัชญาของหลักสูตร
       การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพสูง บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางการอนุรักษ์พืชและสัตว์ เพื่อดำรงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการทำวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อันเป็นสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็น ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ให้แก่สถาบันการศึกษาวิจัย และหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       1. ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของทบวงมหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
       2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นประกาศของคณะวิทยาศาสตร์เรื่องการสอบคัดเลือก ทุกคราวไป
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
       วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้ข้อบังคับและระเบียบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ

ระบบการศึกษา

       จัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
       การคิดจำนวนหน่วยกิต
       1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       3. การฝึกงาน ที่ใช้เวลาการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระยะเวลาการศึกษา

       ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ปีการศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนและการรับเทียบโอนหน่วยกิต
       นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสำหรับวิชาพื้นฐาน และวิชาอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผล
       นักศึกษาได้รับการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
       1. ต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
       2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
       3. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
       - หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
       - หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
  1. ศ.มาลียา เครือตราชู B.S. (Botany),
M.S. (Botany),
Ph.D. (Botany)
  2. ศ. Warren Y. Brockelman B.A. (Zoology),
Ph.D. (Zoology)
  3. รศ.ปราณีต ดำรงผล วท.บ. (ชีววิทยา),
M.S. (Molecular Biology) ,
Ph.D. (Molecular Biology)
  4. รศ.วันดี พูลสงวน วท.บ. (ชีววิทยา) ,
M.Sc. (Invertebrate Zoology) ,
Ph.D. (Zoology)
  5. รศ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร วท.บ. (ชีววิทยา) ,
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม),
Ph.D. (Zoology)
  6. รศ.สังวรณ์ กิจทวี วท.บ. (ชีววิทยา) ,
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม),
Ph.D. (Entomology)
  7. ผศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม),
Ph.D. (Engineering)
  8. ผศ.พอใจ เสตะกัณณะ วท.บ. (ชีววิทยา) ,
วท.ม. (ชีววิทยา) ,
Ph.D. (Entomology)
  9. ผศ.วัชโรบล ธีรคุปต์ วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (สัตววิทยา),
Ph.D. (Entomology)
  10. อ.ไพพรรณ แพเจริญ วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
  11. อ.ระพี บุญเปลื้อง วท.บ. (ชีววิทยา) ,
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
  12. อ.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ วท.บ. (วนศาสตร์) ,
วท.ม. (วนศาสตร์) ,
วท.ด. (วนศาสตร์)
  13. อ.สุพีชา คุ้มเกตุ วท.บ. (จุลชีววิทยา) ,
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
อาจารย์พิเศษ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
1.
รศ.พิไล พูลสวัสดิ์ ค.บ.(มัธยม) ,
วท.ม. (จุลชีววิทยา) ,
D.Sc. (Biology)
2.
อ.Philip D. Round B.Sc.(Zoology)

         และอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2545 2546 2547 2548 2549
จำนวนที่คาดว่าจะรับ   20   20   20   20   20
จำนวนสะสม   20   40   60   80   80
จำนวนที่คาดว่าจะจบ     -     -     -   20   20
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
       การสอนทั้งการบรรยายและปฏิบัติใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ห้องสมุด
       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท ห้องสมุดดังกล่าวมีหนังสือ ตำรา วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ รวมประมาณ 25,000 เล่ม (วารสารประมาณ 1,900 รายการ) นักศึกษาสามารถหาข้อมูลวิชาการได้โดยตรงจากไมโครฟิล์ม และคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีฐานข้อมูล online และฐานข้อมูล Electronic collection on line
โครงสร้างหลักสูตร
      1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
      2. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 14 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาบังคับ 82 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 129 หน่วยกิต
      3. รายวิชาในหลักสูตร
            3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
                 - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
 กจสว101  การบริหารและการจัดการทั่วไป 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 สคสค145  สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 สคมน123  มนุษยศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 วทภษ131  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)
 วทภษ132  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
 วทคพ155  การประยุกต์ใช้งานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-3)

                 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วทฟส151  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)
 วทฟส110  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)
 วทคณ113  แคลคูลัส 3(3-0)
 วทคณ114  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
 วทคณ150  สถิติเบื้องต้น 2(2-0)
 วทชค205  หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2(2-0)

            3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
                 - กลุ่มวิชาบังคับ
 วทชว101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0)
 วทชว102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3)
 วทชว103  หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
 วทชว104  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3)
 วทชว209  พันธุศาสตร์และการเจริญพัฒนาในสิ่งมีชีวิต 4(4-0)
 วทชว213  พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(2-3)
 วทชว214  สัตววิทยาทั่วไป 3(2-3)
 วทชว216  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
 วทชว307  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
 วทชว308  หลักวิวัฒนาการ 3(3-0)
 วทชว314  ชีวสถิติ 3(3-0)
 วทชว316  ชีววิทยาระดับเซลล์ 3(3-0)
 วทชว318  รุกขวิทยา 2(1-3)
 วทชว327  หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 4(3-3)
 วทชว399  นิเวศวิทยาทั่วไป 3(2-3)
 วทชว407  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4(3-3)
 วทชว408  หลักการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 3(3-0)
 วทชว495  สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1(1-0)
 วทชว496  สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1(1-0)
 วทชว497  โครงการวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(0-9)
 วทชค203  ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
 วทชค204  ชีวเคมีปฏิบัติการ 1(0-3)
 วทภษ231  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)
 วทภษ232  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2 3(2-2)
 วทคม103  เคมีทั่วไป 1 3(3-0)
 วทคม104  เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
 วทคม108  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)
 วทคม109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
 วทคม121  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0)
 วทคม128  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3)
 วทฟส120  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
 วทฟส152  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
 วทจช203  จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3)

                 - กลุ่มวิชาเลือก
   วทชว331  นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3)
   วทชว333  วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3(2-3)
   วทชว334  พฤติกรรมของสัตว์ป่า 3(2-3)
   วทชว362  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 3(2-3)
   วทชว395  อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3)
   วทชว396  ปักษีวิทยา 3(2-3)
   วทชว397  อนุกรมวิธานของสัตว์ 3(2-3)
   วทชว412  ชีวภูมิศาสตร์ของพืช 3(3-0)
   วทชว415  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3)
   วทชว416  สัตวภูมิศาสตร์ 3(3-0)
   วทชว417  การสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3)
   วทชว420  กีฏวิทยาทั่วไป 3(2-3)
   วทชว421  นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
   วทชว422  เทคนิคในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ 3(1-6)
   วทชว423  เทคนิคในการศึกษาสัตว์ป่า 3(1-6)
   วทชว424  การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0)
   วทชว447  นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3(2-3)
   วทชว448  การจัดการป่าไม้ขั้นแนะนำ 3(3-0)
   วทชว449  วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3(2-3)
   วทชว464  นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3(2-3)
   วทชว465  การจัดการสัตว์ป่าในเขตร้อน 3(2-3)

            3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
   สคศษ125  กิจกรรมพลศึกษา-วอลเลย์บอล์ 1(0-2)
   สคศษ126  กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง 1(0-2)
   วศสว101  ดนตรีวิจักษ์ 2(1-2)
   วศสว102  ขับร้องประสานเสียง 1(0-2)
   วศสว103  วงดนตรีสากลพื้นฐาน 1(0-2)
   วศสว104  ดนตรีไทยพื้นฐาน 1(0-2)
   วทคพ101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0)
   วทภษ402  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2(2-0)

และวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา
      4. ความหมายของรหัสประจำวิชา
            (ก) ตัวอักษร 4 หลักคือ xxxx มีความหมายดังนี้
                  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว ตามด้วยตัวเลข 3 ตัว
                  ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อของคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
จก (MG)    หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
วท (SC)    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
สค,สม (SH)    หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                  ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชค (BC)    หมายถึง ชีวเคมี (Biochemistry)
ชว (BI)    หมายถึง ชีววิทยา (Biology)
คณ (MA)    หมายถึง คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คม (CH)    หมายถึง เคมี (Chemistry)
คพ (CS)    หมายถึง คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
มน (HU)    หมายถึง มนุษยศาสตร์ (Humanities)
ภษ (LG)    หมายถึง ภาษาต่างประเทศ (Language)
ฟส (PY)    หมายถึง ฟิสิกส์ (Physics)
สค (SS)    หมายถึง สังคมศาสตร์ (Social Science)
ศษ (ED)    หมายถึง พลศึกษา (Physical Education)
            (ข) ตัวเลข 3 หลักหลัง คือ xxx บอกวิชาเรียนในระดับชั้นปี
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 (มิย. - ตค.) ภาคการศึกษาที่ 2 (พย. - มีค.)
1 วทคม103 เคมีทั่วไป 1 3(3-0)   วทคม104 เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
  วทคม108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)   วทคม109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
  วทฟส151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)   วทฟส152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
  วทฟส110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)   วทฟส120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
  วทคณ113 แคลคูลัส 3(3-0)   วทคณ114 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
  วทชว101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0)   วทชว103 หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
  วทชว102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3)   วทชว104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
  วทภษ131 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)   วทภษ132 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
  XXXXxxx พลศึกษา และ/หรือ ดนตรี 1   สคมน123 มนุษย์ศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 21 หน่วยกิต
2 วทคณ150 สถิติเบื้องต้น 2(2-0)   วทชว213 พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(2-3)
  วทคม121 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0)   วทชว216 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
  วทคม128 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3)   วทชค203 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
  วทชว209 พันธุศาสตร์และการเจริญพัฒนาในสิ่งมีชีวิต 4(4-0)   วทชค204 ชีวเคมีปฏิบัติการ 1(0-3)
  วทชค205 หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2(2-0)   วทคพ155 การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
  สคสค145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0)   จกสว101 การบริหารและการจัดการทั่วไป 3(3-0)
  วทภษ231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาชั้นกลาง 1 3(2-2)   วทภษ232 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาชั้นกลาง 2 3(2-2)
         XXXXxxx วิชาเลือกเสรี 2
  วทจช203 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)        
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต
3 วทชว214 สัตววิทยาทั่วไป 3(2-3)   วทชว308 หลักวิวัฒนาการ 3(3-0)
  วทชว316 ชีววิทยาระดับเซลล์ 3(3-0)   วทชว314 ชีวสถิติ 3(3-0)
  วทชว327 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 4(3-3)   วทชว318 รุกขวิทยา 2(1-3)
  วทชว307 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)   วทชวxxx วิชาเลือก 3
  วทชว399 นิเวศวิทยาทั่วไป 3(2-3)   XXXXxxx วิชาเลือกเสรี 3
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 14 หน่วยกิต
4 วทชว407 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4(3-3)   วทชว496 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1(1-0)
  วทชว408 หลักการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 3(3-0)   วทชว497 โครงการวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(0-9)
  วทชว495 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1(1-0)   วทชวxxx วิชาเลือก 3
  วทชวxxx วิชาเลือก 3        
  รวม 11 หน่วยกิต   รวม 7 หน่วยกิต

วิชาเลือก เแขนง ก. การอนุรักษ์ทรัพยากรพืช
3 วทชว331 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3)        
  วทชว362 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 3(2-3)        
  วทชว395 อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3)        
4 วทชว412 ชีวภูมิศาสตร์ของพืช 3(3-0)   วทชว417 การสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3)
  วทชว415 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3)   วทชว422 เทคนิคในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ 3(1-6)
  วทชว448 การจัดการป่าไม้ขั้นแนะนำ 3(3-0)   วทชว424 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0)
  วทชว464 นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3(2-3)   วทชว447 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3(2-3)
วิชาเลือก เแขนง ข. การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
3 วทชว333 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3(2-3)        
  วทชว334 พฤติกรรมของสัตว์ป่า 3(2-3)        
  วทชว396 ปักษีวิทยา 3(2-3)        
  วทชว397 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3(2-3)        
4 วทชว415 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3)   วทชว417 การสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3)
  วทชว416 สัตวภูมิศาสตร์ 3(3-0)   วทชว421 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
  วทชว420 กีฏวิทยาทั่วไป 3(2-3))   วทชว423 เทคนิคในการศึกษาสัตว์ป่า 3(1-6)
  วทชว449 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3(2-3)   วทชว424 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0)
         วทชว465 การจัดการสัตว์ป่าในเขตร้อน 3(2-3)
รายละเอียดรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
            - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สมสค145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2(2-0)
            ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา และจิตวิทยาในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของมนุษย์และพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบ การเรียนรู้สังคม รวมถึงการเรียนรู้บุคคลและการอ้างเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคม ปัญหาทางสังคมเมืองและชนบท และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สำคัญ เพื่อจะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยแบบยั่งยืนต่อไป

            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สมมน123 มนุษยศาสตร์บูรณาการ 2(2-0)
            ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ตัวตนของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ ในทรรศนะของศาสนาต่าง ๆ ทรรศนะของมนุษย์ที่มีต่อโลกและชีวิต จุดมุ่งหมายของมนุษย์ มาตรการวัดคุณค่าทางปรัชญา ตลอดจนคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงดำรงไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์ ความยุติธรรม และเสรีภาพ เป็นต้น

            - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
จกสว101 การบริหารงานและการจัดการทั่วไป 3(3-0)
            วิชาการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบัญชีบริหาร โดย 3 วิชานี้จะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหาร และการจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การบริการนั้นสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านการจัดการก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและบริหารงานบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ความเข้าใจทางการบัญชีบริหารมีความสำคัญในการจัดหาข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการกระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ขององค์กร

            - กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี
วศสว101 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0)
            ศึกษาถึงความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรีย์ศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ศึกษาชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียง การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ

วศสว102 ขับร้องประสานเสียง 1(0-2)
            นักศึกษาที่เลือกวิชา ขับร้องประสานเสียง จะต้องพบอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ทดสอบความสามารถในการร้องเพลงก่อน

วศสว103 วงดนตรีสากลพื้นฐาน 1(0-2)
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงดนตรีสากล การปฏิบัติเครื่องดนตรีเดี่ยว การขับร้อง การปฏิบัติกลุ่มต่างๆ ของวงดนตรี เช่น กลุ่มเครื่องให้จังหวะ กลุ่มเครื่องถมทองเหลือง กลุ่มเครื่องลมไม้ การปฏิบัติรวมวงดนตรี และการแสดงจริงของวงดนตรี

วศสว104 ดนตรีไทยพื้นฐาน 1(0-2)
            ลักษณะทั่วไปของดนตรีไทย ระดับเสียงของดนตรีไทย วงดนตรี บทเพลง นักประพันธ์เพลง ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความสนใจ 1 ชิ้น ปฏิบัติบทเพลงในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว

สคศษ125 กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล 1(0-2)
            ประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการในการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาวอลเล่ย์บอล ทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม กติกามารยาทในการเล่นและดูกีฬาวอลเล่ย์บอล

สคศษ126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง 1(0-2)
            คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ การรักษาอุปกรณ์ และการจัดทำสนามเปตอง

            - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
วทภษ131 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)
            เน้นการสอน ทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจดโน๊ต การสรุป การแยกแยะข้อความที่เป็นความจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น สำหรับเนื้อหาของการอ่านจะเน้นเนื้อหาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสำนวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การวัด การให้คำนิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ ส่วนทักษะทางด้านการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย

วทภษ132 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
            เน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเทอมต้น แต่สำนวนภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล ขบวนการและการลำดับ เหตุการณ์ หน้าที่ และการกระทำ การแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่างๆ การแสดงถึงโครงสร้างและรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ การบอกสัดส่วน การบอกความถี่และการบอกความน่าจะเป็นไปได้ ส่วนทักษะทางด้านการฟัง จะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยให้พยายามจับใจความสำคัญของเรื่องและการฟังรายละเอียดของเรื่อง โดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวขึ้นและยากขึ้น

วทภษ231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)
            เน้นการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การใช้ภาษาของหนังสือที่นักศึกษาใช้เรียนคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะสาขาวิชา การสรุปใจความ และการเขียนย่อหน้าโดยเน้นที่การเชื่อมโยงความต่อเนื่องของภาษา รวมทั้งฝึกการเขียนเฉพาะเรื่องทางสาขาวิทยาศาสตร์ และธุรกิจการฟังเพื่อจับใจความจากบทสนทนาและการบรรยายในสาขาต่างๆ

วทภษ232 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2 3(2-2)
            การอ่านจับใจความ แต่ใช้บทเรียนที่มีความยากขึ้น โดยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการเขียนย่อหน้าในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการฟัง จับใจความ การบรรยายที่ยากขึ้น

วทภษ402 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2(2-0)
            การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจในเชิงของรูปแบบโครงสร้างและคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ การเขียนใบสมัครเข้าทำงาน การพูดในที่สาธารณะ การวิจารณ์ การประเมินผล

            - กลุ่มวิชาเคมี
วทคม103 เคมีทั่วไป 1 3(3-0)
            โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี และสมดุลเคมี

วทคม104 เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
            สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน และสารเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

วทคม108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)
            วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:

วทคม109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
            การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย วทคม 104

วทคม121 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0)
            หลักทั่วไปเกี่ยวกับพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อสเตริโอเคมี รายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติ การเตรียมปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน สารแฮโลเจน แอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก

วทคม128 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3)
            เทคนิคการทำสารให้บริสุทธิ์ การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ และหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

            - กลุ่มวิชาฟิสิกส์
วทฟส110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)
            การทดลองระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 (SCPY 151,152) หรือ หลักการฟิสิกส์ 1 และ 2 (SCPY 153,154) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

วทฟส120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
            การทดลองระดับปานกลางออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ II (SCPY 151,152) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

วทฟส151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)
            กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก

วทฟส152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
            อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์

            - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วทคณ113 แคลคูลัส 3(3-0)
            ลิมิต อนุพันธ์ ความต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ การอินทิเกรต ลอการิทึม และเอ็กซ์โปเนนเชียลฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน เทคนิคในการอินทิเกรต การประยุกต์การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ กฎโลปิตาล อนุพันธ์ย่อย

วทคณ114 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
            ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำให้รู้จักกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ใช้สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ใช้สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูงๆ

วทคณ150 สถิติเบื้องต้น 2(2-0)
            ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหวัง เชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นพิเศษ การแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน

            - กลุ่มวิชาชีวเคมี
วทชค203 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
            โครงสร้างพื้นฐาน คุณสมบัติ การทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค กระบวนการแปรรูปของ ชีวโมเลกุล และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม และหลักการควบคุมในระดับต่างๆ ของกระบวนการในสิ่งมีชีวิต

วทชค204 ชีวเคมีปฏิบัติการ 1(0-3)
            การทดลองเพื่อแสดงถึงสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดอะมิโน การแยกดีเอ็นเอ และการศึกษาเมแทบอลิซึมในเซลล์

วทชค205 หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2(2-0)
            สมบัติทางกายภาพของโมเลกุล ไอโซเมอริซึม สมมาตร โครงสร้างของโมเลกุลใหญ่ และการจับตัวของโมเลกุล สมบัติของสารละลาย สารละลายไมเซลล์ คอลลอยด์ ความเป็นกรดด่าง ความเข้มไอออนิก ความหนืด การแพร่พลังงานในชีวภาพ ลักษณะของพลังงานในระดับอนุภาค การใช้พลังงานในสิ่งมีชีวิต จลนศาสตร์เคมีและเอนไซม์ กลไกของการเร่งปฏิกิริยา วิธีการฟิสิกส์บางชนิด เครื่องมือวัดแสง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี การแยกตัวไฟฟ้า การแยกด้วยเครื่องปั่น

            - กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
วทจช203 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)
            ส่วนประกอบโครงสร้าง การเจริญเติบโต และพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ภูมิคุ้มกันต่อจุลินทรีย์และความต้านทานของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมต่างๆ และเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ตรวจหา และวินิจฉัยจุลินทรีย์

            - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
วทคพ101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0)
            ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับดิจิตอล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธมส์สำหรับการค้นหา และการจัดเรียงลำดับ

วทคพ155 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านการประมวลผลคำ กระดานทดเลขอิเลคทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และอินเตอร์เน็ท

            - กลุ่มวิชาชีววิทยา
วทชว101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0)
            หลักการเบื้องต้นของอาหาร และพลังงานสำหรับการดำรงชีวิตการผสมผสานของร่างกาย รวมถึงโครงสร้างและการทำงานของเซล การสืบทอดเผ่าพันธุ์ หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ ชีววิทยาเชิงประชากรและระบบนิเวศ พฤติกรรม พันธุ์ศาสตร์ และวิวัฒนาการ

วทชว102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3)
            ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ เซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา

วทชว103 หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
            การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โมเนรา โพรทิสตา พืชและสัตว์ กระบวนการทำงานของสัตว์ชั้นสูง เช่น การเจริญ การได้มาซึ่งอาหารและการนำไปใช้ การหมุนเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย สภาพสมดุลของร่างกาย ฮอร์โมนและระบบประสาท การผสมพันธุ์ การเจริญของตัวอ่อน การเกิดของอวัยวะ การควบคุมของยีน ระบบและการควบคุมของฮอร์โมนในพืชและสัตว์โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษย์

วทชว104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3)
            ปฏิบัติการเรื่องการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของการเจริญ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบประสาทกับการทำงานของร่างกาย และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา

วทชว209 พันธุศาสตร์และการเจริญพัฒนาในสิ่งมีชีวิต 4(4-0)
            หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมและการเจริญ โครงสร้างและการทำงานของยีนรวมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ของมนุษย์ ความแตกต่างของเซลล์ในการเจริญ การเปลี่ยนสภาพและการควบคุมทางพันธุกรรม การเจริญที่ผิดปกติรวมทั้งการมีอายุสูงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

วทชว213 พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(2-3)
            หลักการเบื้องต้นของวิชาพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายและวิวัฒนาการของพืชพรรณ ทฤษฎีและปฏิบัติการเรื่องกายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของพืช

วทชว214 สัตววิทยาทั่วไป 3(2-3)
            สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของโปรโตซัว พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทิเฮลมินทิส นีมาโทดา แอนเนลิดา มอลลัสกา อาร์โทรโปดา เอ็กไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา ปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน การผ่าตัดเพื่อศึกษากายวิภาคของสัตว์ชนิดต่างๆ

วทชว216 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(2-0)
            ระบบธรรมชาติและการพัฒนา ระบบนิเวศ แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทุ่งหญ้า ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วทชว307 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
            แนวคิดสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดล้อม พลวัตรประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ผลกระทบของมนุษย์ต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

วทชว308 หลักวิวัฒนาการ 3(3-0)
            กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ กำเนิดโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กำเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ และกลไกที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกทางธรรมชาติ การเกิดชนิดพันธุ์ใหม่ ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

วทชว314 ชีวสถิติ 3(3-0)
            ข้อมูลทางชีววิทยา การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานสำหรับตัวอย่างสองชุด การทดสอบความสัมพันธ์ การทดสอบความถดถอย

วทชว316 ชีววิทยาระดับเซลล์ 3(3-0)
            ระเบียบวิธีวิทยาเรื่องเซลล์ ชนิดของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เซลล์เมแทบอลิซึม นิวเคลียสและโครโมโซม สรีรวิทยาของเซลล์ เช่น การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท

วทชว318 รุกขวิทยา 2(1-3)
            การเก็บตัวอย่าง การจัดจำแนก เกณฑ์การตั้งชื่อ สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความผันแปร และการบรรยายลักษณะของไม้ยืนต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและการจำแนกพรรณไม้ในภาคสนาม

วทชว327 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 4(3-3)
            ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ของคนและสัตว์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและกลไกการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล

วทชว331 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3)
            ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่อพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น การวิเคราะห์สังคมพืช โครงสร้าง ระบบนิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันของพืชต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างและการกระจายของสังคมพืช

วทชว333 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3(2-3)
            กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม การจัดจำแนก นิเวศวิทยา การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ โรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความสำคัญและการใช้ประโยชน์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

วทชว334 พฤติกรรมของสัตว์ป่า 3(2-3)
            กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้และวิวัฒนาการของพฤติกรรม เพศ การเกี้ยวพาราสีและการจับคู่ผสมพันธุ์ พฤติกรรมทางสังคม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าในภาคสนาม

วทชว362 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 3(2-3)
            โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศแหล่งน้ำและอิทธิพลของมนุษย์ ชนิดของระบบนิเวศแหล่งน้ำ การถ่ายพลังงานและมวลสารในระบบนิเวศแหล่งน้ำและผลผลิต การใช้แหล่งน้ำต่างๆ ของมนุษย์ ผลกระทบของการสร้างเขื่อนต่อระบบนิเวศในแม่น้ำ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจวิเคราะห์ระบบนิเวศของแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และสระน้ำ

วทชว395 อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3)
            ความหมาย ประวัติการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ กฎในการตั้งชื่อพืช หลักฐานที่ใช้ในการจัดจำแนก วิธีการในการจัดจำแนก ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพืชดอก อันดับและวงศ์ของพืชดอก วิวัฒนาการ ความแปรผัน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและการจัดจำแนก

วทชว396 ปักษีวิทยา 3(2-3)
            กำเนิด และวิวัฒนาการของนก การปรับตัวเพื่อการบิน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม ประชากร การอพยพย้ายถิ่น การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความสำคัญของนกและการอนุรักษ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดจำแนกชนิดนกภาคสนาม

วทชว397 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3(2-3)
            ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธาน แนวคิดเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ เกณฑ์และลักษณะที่ใช้ในการจัดจำแนกสัตว์ การจัดจำแนกในระดับต่ำกว่าชนิด กฎการตั้งชื่อสัตว์ หลักการเขียนสายวิวัฒนาการ ความแปรผันภายในกลุ่มประชากร การเกิดชนิดพันธุ์ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์ และการจัดจำแนก

วทชว399 นิเวศวิทยาทั่วไป 3(2-3)
            การวิเคราะห์หน้าที่ของระบบนิเวศแบบต่างๆ และแนวทางที่มนุษย์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศ วัฏจักรของแร่ธาตุ การเคลื่อนที่ของพลังงาน และการจัดชุมชนของระบบนิเวศ การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การเจริญเติบโตของประชากรมนุษย์ ปัญหาทรัพยากร ผลผลิตทางเกษตรกรรม การตัดไม้ทำลายป่า การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและสัตว์ และปัจจัยทางกายภาพ

วทชว407 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4(3-3)
            ความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การทำลายถิ่นอาศัย และปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินคุณค่า การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กฎหมาย และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

วทชว408 หลักการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 3(3-0)
            แนวคิดในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ประเภทของพื้นที่อนุรักษ์ การเลือกพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและการจัดการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

วทชว412 ชีวภูมิศาสตร์ของพืช 3(3-0)
            การเกิดทวีปและมหาสมุทร การจัดจำแนกพืช ภูมิอากาศของโลก ธรณีวิทยาของโลก ปฐพีวิทยาของโลก การแพร่พันธุ์ การอพยพ การกระจายของพืช วิวัฒนาการของพืช ลักษณะสังคมพืชและป่าไม้ของโลก

วทชว415 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3)
            ความหมายและรูปแบบข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำเข้าข้อมูล การแปลงข้อมูล การจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ความคลาดเคลื่อนและการควบคุมความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วทชว416 สัตวภูมิศาสตร์ 3(3-0)
            ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยาของโลก เขตการกระจายพันธุ์ของสัตว์ วิวัฒนาการของสัตว์ ประวัติชีวภูมิศาสตร์ของมนุษย์

วทชว417 การสื่อความหมายธรรมชาติ 3(2-3)
            แนวคิดการสื่อความหมายธรรมชาติ ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อความหมาย บทบาทของนักสื่อความหมาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคในการสื่อความหมาย การวางแผนและการออกแบบระบบสื่อความหมาย

วทชว420 กีฏวิทยาทั่วไป 3(2-3)
            ลักษณะภายนอกและภายในของแมลง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การจัดจำพวกแมลง การตั้งชื่อ และการพิสูจน์หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ สัตว์ขาข้อชนิดอื่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจำแนกแมลง

วทชว421 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
            ความสำคัญของแมลง การดำรงชีวิตของแมลง พฤติกรรม จำนวนประชากร และความสัมพันธ์เชิงอาหารของแมลง เช่น แมลงกับพืช แมลงผู้ล่าและผู้ถูกล่า แมลงเบียฬ เป็นต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและจำแนกแมลง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับปัจจัยสภาวะแวดล้อม

วทชว422 เทคนิคในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ 3(1-6)
            ความสำคัญ ประเภทของการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ สถิติเบื้องต้น การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

วทชว423 เทคนิคในการศึกษาสัตว์ป่า 3(1-6)
            การวางแผนในการศึกษาสัตว์ป่า เครื่องมือในการศึกษาสัตว์ป่า การใช้แผนที่ เข็มทิศและเครื่องจับพิกัดบนพื้นโลก การศึกษาถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การใช้วิทยุติดตามตัวสัตว์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคในการสำรวจประชากรสัตว์ป่า การควบคุมประชากรสัตว์ป่า การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาสัตว์ป่า

วทชว424 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0)
            ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ การวางแผนและการออกแบบพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วทชว447 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3(2-3)
            ความหมายและการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทกวิทยาในพื้นที่ชุ่มน้ำ การหมุนเวียนของธาตุอาหาร และการถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลกระทบของมนุษย์ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ

วทชว448 การจัดการป่าไม้ขั้นแนะนำ 3(3-0)
            แนวคิดในการจัดการป่าไม้ นโยบายและแผนในการจัดการป่าไม้ การจัดการป่าไม้เพื่อผลิตผลป่าไม้ เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วทชว449 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3(2-3)
            กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม การจัดจำแนก นิเวศวิทยา การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความสำคัญและการอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวอย่าง และการจำแนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

วทชว464 นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3(2-3)
            ความสำคัญของป่าไม้เขตร้อน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้เขตร้อน ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพของป่าไม้เขตร้อน ผลกระทบของไฟป่า และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจและจำแนกโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อน

วทชว465 การจัดการสัตว์ป่าในเขตร้อน 3(2-3)
            ประวัติและแนวคิดในการจัดการสัตว์ป่า พลวัตรประชากร ความต้องการขั้นพื้นฐานของสัตว์ป่า การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การควบคุมประชากรสัตว์ป่า ผลกระทบของกิจกรรมและการจัดการต่อประชากรสัตว์ป่า นโยบายและแผนการจัดการสัตว์ป่า ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าในภาคสนาม

วทชว495 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1(1-0)
            การเสนอผลงานวิจัยที่ทำในภาควิชาหรือรวบรวมรายงานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำเสนอต่อคณาจารย์และนักศึกษาคนอื่นๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วย

วทชว496 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1(1-0)
            การเสนอผลงานวิจัยที่ทำในภาควิชาหรือรวบรวมรายงานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอต่อคณาจารย์และนักศึกษาคนอื่นๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วย

วทชว497 โครงการวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(0-9)
            การเสนอโครงการและทำวิจัยสั้นๆ ของนักศึกษาปีสุดท้ายภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา หรือจากภาควิชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาควิชาและหลักสูตร

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 มกราคม 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
Home Index Site Map Help หน้าช่วยเหลือ แผนผังเว็บไซต์ ดัชนี หน้าหลัก