แนะนำคณะ ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาและหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน งานวิจัย
นามสงเคราะห์
หน่วยสนับสนุน รางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ชื่อหลักสูตร
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ชื่อปริญญา
       ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
       ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หน่วยงานรับผิดชอบ

       ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเปิดสอน
       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545
ปรัชญาของหลักสูตร
       สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานและอาหารที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความต้องการและการพัฒนาของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ เน้นพืชพลังงาน และอาหาร เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านพลังงาน และอาหารที่ไม่กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. เพื่อสร้างบุคลากรของชาติที่มีความรอบรู้ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและสมเหตุผล สามารถประยุกต์ความรู้และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       1. ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของทบวงมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
       2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสอบคัดเลือกทุกครั้ง
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
       วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้ข้อบังคับและระเบียบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ

ระบบการศึกษา

       จัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1. ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หลักสูตรอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ โดยจัดชั่วโมงเรียนให้เท่ากับวิชาในภาคการศึกษาปกติ
2. การคิดจำนวนหน่วยกิต
       2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       2.3 การฝึกงาน ใช้เวลาในการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

       ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนและการรับเทียบโอนหน่วยกิต
       นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

       การวัดผล นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
       เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
1. ต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
3. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
อาจารย์ประจำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
     1. ศ.ดร. ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล B.Sc. (Biology),
M.Sc. (Fungal Physiology),
Ph.D. (Fungal Physiology)
     2. ศ.ดร. วิทยา มีวุฒิสม วท.บ. (เกียรตินิยม) (เทคนิคการแพทย์),
วท.บ. (จุลชีววิทยา),
Ph.D. (Microbiology)
     3. ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน B.Sc. (Hons.)
(Bacteriology),
Ph.D. (Microbiology)
     4. รศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
M.S. (Horticulture),
Ph.D. (Horticulture)
     5. รศ.ดร. ช่อฟ้า ทองไทย B.Sc. (Biochemistry & Microbiology) ,
B.Sc. (Hons.) (Industrial Microbiology) ,
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
     6. รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ B.Sc. (Biochemistry & Microbiology) ,
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) - โรคพืช ,
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) - โรคพืช ,
Ph.D. (Botany) - โรคพืช
     7. รศ.ดร. มานพ สุพรรณธริกา วท.บ. (เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีการอาหาร) ,
M.Sc. (Food Process Engineering) ,
Ph.D. (Biochemical Engineering)
     8. รศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (จุลชีววิทยา),
D.Eng (Fermentation Technology)
     9. รศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข B.Sc. (Hons.) (Pharmacology),
M.Sc. (Biochemistry),
Ph.D. (Biological Science)
     10. รศ.ดร. เสาวนีย์ ธรรมสถิติ วท.บ. (เกียรตินิยม) (ชีววิทยา),
วท.ม. (จุลชีววิทยา),
Ph.D. (Genetics)
     11. รศ.ดร. ไสยวิชญ์ วรวินิต วท.บ. (เคมี),
วท.ม. (อินทรีย์เคมี),
D.Eng (Chemical Engineering)
     12. ผศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ วท.บ (ชีวเคมี),
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
D.Agr.Sc. (Biochemical Regulation)
     13. ผศ.ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด วท.บ. (เกียรตินิยม) (เทคนิคการแพทย์),
วท.ม. (จุลชีววิทยา),
Ph.D. (Molecular Biology)
     14. ผศ.ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง วท.บ. (พันธุศาสตร์),
วท.ม. (พันธุศาสตร์),
D.E.A. (Sciences des Agroressources),
Ph.D. (Sciences des Agroressources)
     15. ผศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ วท.บ. (ชีววิทยา)เกียรตินิยม,
Ph.D. (Molecular Entomology)
     16. ผศ.ดร. อภิญญา อัศวนิก วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),
วท.ม. (จุลชีววิทยา),
M.Sc. & Ph.D.(Food Science)
     17. อ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (พืชสวน),
Ph.D. (Plant Biotechnology)
     18. อ.งามนิจ ชื่นบุญงาม วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา),
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
     19. อ.ทยา เจนจิตติกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
     20. อ.ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),
M.App.Sc. (Biotechnology)
     21. อ.ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),
M.Agr. (Food Science & Food Hygiene),
D.Agr.Sc. (Food & Nutritional Chemistry)
     22. อ.ศศิวิมล แสวงผล วท.บ. (พฤกษศาสตร์) เกียรตินิยม,
M.S. (Horticulture)
     23. อ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ B.Agr. (Food Chemistry),
M.Agr. (Food Chemistry),
Ph.D. (Food Chemistry)
     24. อ.ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ วท.บ. (เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีชีวภาพ),
M.Eng (Fermentation Technology),
Ph.D. (Fermentation Technology)
     25. อ.ดร. อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์ วท.บ. (ชีววิทยา),
วท.ม. (จุลชีววิทยา),
Ph.D. (Biotechnology)
     26. อ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
Ph.D. (Plant Science)
     27. อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช),
วท.ม. (พืชสวน)
อาจารย์พิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
     1. ศ.ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ M.D.,
Ph.D. (Immunology)
     2. ศ.ดร. ราเชนร์ ถิรพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. . (เกษตรศาสตร์),
D. Sc. Agr.(Plant Physiology)
     3. รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. . (เกษตรศาสตร์),
Ph.D. (Animal Science)
     4. รศ.ดร. อัญชลี สิทธิมูลประการ วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. . (เกษตรศาสตร์),
Ph.D. (Soil Science)
     5. รศ.ดร. จริงแท้ ศิริพานิช วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
M.S. (Plant Physiology),
Ph.D. (Plant Physiology)
     6. ผศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
Ph.D. (Entomology)
     7. ผศ.ดร.พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
Ph.D. (Ruminant nutrition)
     8. ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง),
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),
วท.ด. (พืชไร่นา)
     9. ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี),
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Master of Philosophy (Mphil) (Chemical Engineering),
Ph.D. ( Chemical Engineering ),
Post Doctoral ( Biochemical Engineering )
    10. ดร.องุ่น ลิ่ววานิช วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยม อันดับ2),
Ph.D.(Entomology)
จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2545 2546 2547 2548 2549
จำนวนที่คาดว่าจะรับ 32 32 32 32 32
จำนวนสะสม  - 64 96 128 160
จำนวนที่คาดว่าจะจบ - - - - 32
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
       ในการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิชาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทั้งชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
       ในส่วนของอุปกรณ์การสอน ส่วนหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอีกส่วนหนึ่งจะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อการเรียนการสอน ณ.วิทยาเขตกาญจนบุรี
ห้องสมุด
       ใช้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีตำราเรียนประมาณ 600 เล่ม วารสารประมาณ 8,000 ชื่อ และโสตทัศนูปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร นอกจากนี้ ยังมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลจาก CD-ROM ต่างๆ ได้ และในส่วนของภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพและยังมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet โดยผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูล ที่ทันสมัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งจัดสร้างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงสร้างหลักสูตร
      1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
      2. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 41 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี 2 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาแกน 40 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเอกเลือก หรือ กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 141 หน่วยกิต
      3. รายวิชาในหลักสูตร
            3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
                 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 สคสค145  สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 สคมน123  มนุษยศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
 กจสว101  การบริหารและการจัดการทั่วไป 3(3-0)

                 - กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี
 วศสว101  ดนตรีวิจักษ์ 2(1-2)
 วศสว102  ขับร้องประสานเสียง 1(0-2)
 วศสว104  ดนตรีไทยพื้นฐาน 1(0-2)
 สมศษ125  กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล 1(0-2)
 สมศษ126  กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง 1(0-2)

                 - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 วทภษ131  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)
 วทภษ132  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
 วทภษ231  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)
 วทภษ232  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2 3(2-2)

                 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 วทคม103  เคมีทั่วไป 1 3(3-0)
 วทคม108  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)
 วทฟส151  ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 วทฟส110  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 วทคณ113  แคลคูลัส
 วทชว101  หลักชีววิทยา 1
 วทชว102  ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 วทคพ155  การประยุกต์ใช้งานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

            3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
                 - กลุ่มวิชาแกน
 วทคม104  เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
 วทคม109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
 วทคม121  เคมีอินทรีย์เบี้องต้น 3(3-0)
 วทคม128  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3)
 วทคม211  เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0)
 วทคม218  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 2(0-6)
 วทฟส152  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
 วทฟส120  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
 วทคณ114  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
 วทคณ150  สถิติเบื้องต้น 2(2-0)
 วทคณ222  สมการเชิงอนุพันธ์ 2(2-0)
 วทชว103  หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
 วทชว104  ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
 วทชค203  ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
 วทชค204  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3)
 วททช251  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขั้นแนะนำ 2(2-0)
 วททช303  จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทั่วไป 6(4-6)

                 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
   วทวก211  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(2-3)
 *วทวก221  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(2-3)
 *วทวก312  วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 3(2-3)
 *วทวก313  สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3)
 *วทวก314  วิทยาการขยายพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 3(2-3)
 *วทวก331  วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
   วทคณ382  การวางแผนการทดลอง 3(3-0)
 *วทวก401  หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3(2-3)
 *วทวก411  การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
 *วทวก457  วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
   วทวก462  ฝึกงาน 1(0-3)
   วทวก476  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3)
   วทวก487  สัมมนา 1(1-0)
   วทวก498  โครงการพิเศษ / การฝึกอาชีพ 4(0-12)
   * หมายถึง อาจารย์พิเศษ / อัตราใหม่

                 - กลุ่มวิชาเอกเลือก
                  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่น ๆ ตามที่ภาควิชากำหนด เพิ่มเติมภายหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   วทวก402  ธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
   วทวก403  หลักการโรคพืชและการป้องกัน 3(2-3)
 วทวก404*  การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
 วทวก405*  ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 3(2-3)
 วทวก412  ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน 3(2-3)
 วทวก413  การผลิตเห็ด 3(2-3)
 วทวก414  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3(2-3)
 วทวก415*  ระบบการทำฟาร์มแบบยั่งยืน 3(3-0)
 วทวก416*  เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน 3(2-3)
 วทวก452*  เทคโนโลยีการหมักและกลั่นแอลกอฮอล์เพื่ออาหารและพลังงาน 3(2-3)
   * หมายถึง อาจารย์พิเศษ / อัตราใหม่

                 - กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                  นักศึกษาเลือกศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนใน ภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชาให้ครบ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตร วิชาโทนั้น นักศึกษาที่เลือกสาขาใดเป็นวิชาโท จะต้องแจ้งให้ภาควิชาทราบล่วงหน้า ในปีการศึกษาชั้นปีที่ 3 เช่น

                       (1) วิชาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 วททช313  วิศวกรรมอาหาร 3(3-0)
 วททช325  การวิเคราะห์อาหาร 4(3-3)
 วททช335  การแปรรูปอาหาร 1 4(3-3)
 วททช336  การแปรรูปอาหาร 2 4(3-3)
 วททช337  เคมีอาหาร 1 4(3-3)
 วททช338  เคมีอาหาร 2 3(3-0)
 วททช339  หลักการควบคุมและการประกันคุณภาพ 3(3-0)

                       (2) วิชาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 วททช305  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 4(3-1)
 วททช351  สุขลักษณะและสุขาภิบาลในการผลิตอาหาร 3(3-0)
 วททช407  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-1)
 วททช456  เทคโนโลยีการบรรจุ 3(3-0)
 วททช457  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0)
 วททช458*  การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0)

                       (3) วิชาโทสาขาเคมี
 วทคม213  เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0)
 วทคม313  วิธีวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ 3(3-0)
 วทคม334  เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 3(3-0)
 วทคม361  พอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0)
 วทคม412  เรื่องพิเศษในเคมีวิเคราะห์ 1 2(2-0)
 วทคม424  เคมีของสารธรรมชาติ 2(2-0)
 วทคม451  เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0)

                       (4) วิชาโทสาขาชีววิทยา
 วทชว209  พันธุศาสตร์และการเจริญพัฒนาในสิ่งมีชีวิต 4(4-0)
 วทชว307  วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
 วทชว316  ชีววิทยาระดับเซลล์ 3(3-0)
 วทชว395  อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3)
 วทชว420  กีฏวิทยาทั่วไป 2(2-3)
 วทชว463  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4(3-3)
 วทชว464  นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3(2-3)

                       (5) วิชาโทสาขาพฤกษศาสตร์
 วทพศ261  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 2(2-0)
 วทพศ286  พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(3-0)
 วทพศ287  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 1(0-3)
 วทพศ301  หลักพฤกษอนุกรมวิธาน 4(3-3)
 วทพศ303  สัณฐานวิทยาพืช 3(2-3)
 วทพศ331  นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3)
 วทพศ412  เมตาบอลิซึมของพืช 2(2-0)
 วทชว464  นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3(2-3)

            3.3 วิชาเลือกเสรี
                 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ตามที่ภาควิชากำหนด เพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 วทคพ101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0)
 วทภษ141  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 3(2-2)
 วทภษ142  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 3(2-2)
 วทภษ161  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2)
 วทภษ162  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2)
 วทภษ171  ภาษาจีน 1 3(2-2)
 วทภษ172  ภาษาจีน 2 3(2-2)
 วทภษ173  ภาษาจีน 3 3(2-2)
 วทภษ251  ภาษาเยอรมันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3(2-2)
 วทภษ252  ภาษาเยอรมันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(2-2)
 วทภษ402  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2(2-0)
      4. ความหมายของเลขประจำวิชา
            (ก) ตัวอักษร 4 หลักคือ xxxx มีความหมายดังนี้
                  ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อของคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
จก (MG)    หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
วศ (MS)    หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สค,สม (SH)    หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                  ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชค (BC)    หมายถึง ชีวเคมี (Biochemistry)
ชว (BI)    หมายถึง ชีววิทยา (Biology)
คณ (MA)    หมายถึง คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คม (CH)    หมายถึง เคมี (Chemistry)
คพ (CS)    หมายถึง คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
ทช (BT)    หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
มน (HU)    หมายถึง มนุษยศาสตร์ (Humanities)
ภษ (LG)    หมายถึง ภาษาต่างประเทศ (Language)
ฟส (PY)    หมายถึง ฟิสิกส์ (Physics)
สค (SS)    หมายถึง สังคมศาสตร์ (Social Science)
สว (ID)    หมายถึง หลายสาขา (Interdisciplinary)
ศษ (ED)    หมายถึง พลศึกษา (Physical Education)
วก (AG)    หมายถึง วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science)
            (ข) ตัวเลข 3 หลักหลัง คือ xxx มีความหมายดังนี้
                  ตัวเลขตัวแรก เป็น ระดับชั้นปีของนักศึกษา
                  ตัวเลขตัวกลาง เป็น อักษรย่อของวิชาด้านต่าง ๆ ดังนี้
0 หมายถึง ศัตรูพืช / อื่นๆ 1 หมายถึง พืช
2 หมายถึง สัตว์ 3 หมายถึง ดิน
4 หมายถึง พืชสัตว์ 5 หมายถึง หลังการเก็บเกี่ยว/แปรรูป
6 หมายถึง ฝึกงาน 7 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพ
8 หมายถึง สัมมนา 9 หมายถึง โครงการพิเศษ / การฝึกอาชีพ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 (มิย. - ตค.) ภาคการศึกษาที่ 2 (พย. - มีค.)
1 วทคม103 เคมีทั่วไป 1 3(3-0)   วทคม104 เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
  วทคม108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)   วทคม109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
  วทฟส151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)   วทฟส152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
  วทฟส110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)   วทฟส120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
  วทคณ113 แคลคูลัส 3(3-0)   วทคณ114 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
  วทชว101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0)   วทชว103 หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
  วทชว102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3)   วทชว104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
  วทภษ131 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)   วทภษ132 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
  XXXXxxx พลศึกษา และ/หรือ ดนตรี 2   สคมน123 มนุษย์ศาสตร์บูรณาการ 1 3(3-0)
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 21 หน่วยกิต
2 วทคณ150 สถิติเบื้องต้น 2(2-0)   วทคม218 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 2(0-6)
  วทคม121 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0)   วทคพ155 การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
  วทคม128 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3)   วทคณ222 สมการเชิงอนุพันธ์ 2(2-0)
  วทคม211 เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0)   วทชค203 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
  วททช251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขั้นแนะนำ 2(2-0)   วทชค204 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3)
  วทวก211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(2-3)   วทภษ232 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาชั้นกลาง 2 3(2-2)
  วทภษ231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาชั้นกลาง 1 3(2-2)   วทวก221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(2-3)
  สคสค145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0)   กจสว101 การบริหารและการจัดการทั่วไป 3(3-0)
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต
3 วททช303 จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทั่วไป 6(4-6)   วทคณ382 การวางแผนการทดลอง 3(3-0)
  วทวก312 วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 3(2-3)   วทวก314 วิทยาการขยายพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 3(2-3)
  วทวก313 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3)   วทวก411 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
  วทวก331 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)   XXXXxxx วิชาโท 6
  XXXXxxx วิชาเลือก 3   XXXXxxx วิชาเลือก 3
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต
4 วทวก401 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3(2-3)   วทวก462 ฝึกงาน 1(0-3)
  วทวก457 วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0)   วทวก498 โครงการพิเศษ / การฝึกอาชีพ 4(0-12)
  วทวก476 เทคโนชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3)        
  วทวก487 สัมมนา 1(0-1)        
  XXXXxxx วิชาโท 9         
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 5 หน่วยกิต
รายละเอียดรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
            - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สมสค145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 2(2-0)
            ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา และจิตวิทยาในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของมนุษย์และพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบ การเรียนรู้สังคม รวมถึงการเรียนรู้บุคคลและการอ้างเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคม ปัญหาทางสังคมเมืองและชนบท และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สำคัญ เพื่อจะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยแบบยั่งยืนต่อไป
            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สมมน123 มนุษยศาสตร์บูรณาการ 2(2-0)
            ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ตัวตนของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ ในทรรศนะของศาสนาต่าง ๆ ทรรศนะของมนุษย์ที่มีต่อโลกและชีวิต จุดมุ่งหมายของมนุษย์ มาตรการวัดคุณค่าทางปรัชญา ตลอดจนคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงดำรงไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ ความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์ ความยุติธรรม และเสรีภาพ เป็นต้น
            - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
จกสว101 การบริหารงานและการจัดการทั่วไป 3(3-0)
            วิชาการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบัญชีบริหาร โดย 3 วิชานี้จะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหาร และการจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การบริการนั้นสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านการจัดการก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและบริหารงานบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ความเข้าใจทางการบัญชีบริหารมีความสำคัญในการจัดหาข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการกระตุ้นการทำงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ขององค์กร
วททช458 การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0)
            หลักสูตรยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการบัญชี การเงิน และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
            - กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี
วศสว101 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0)
            ศึกษาถึงความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรีย์ศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ศึกษาชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียง การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ
วศสว102 ขับร้องประสานเสียง 1(0-2)
            นักศึกษาที่เลือกวิชา ขับร้องประสานเสียง จะต้องพบอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ทดสอบความสามารถในการร้องเพลงก่อน
สคศษ125 กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล 1(0-2)
            ประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการในการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาวอลเล่ย์บอล ทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม กติกามารยาทในการเล่นและดูกีฬาวอลเล่ย์บอล
สคศษ126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง 1(0-2)
            คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ การรักษาอุปกรณ์ และการจัดทำสนามเปตอง
            - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
วทภษ131 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 3(2-2)
            เน้นการสอน ทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจดโน๊ต การสรุป การแยกแยะข้อความที่เป็นความจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น สำหรับเนื้อหาของการอ่านจะเน้นเนื้อหาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสำนวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การวัด การให้คำนิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ ส่วนทักษะทางด้านการฟังจะเน้นการฝึกฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย
วทภษ132 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2)
            เน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเทอมต้น แต่สำนวนภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล ขบวนการและการลำดับ เหตุการณ์ หน้าที่ และการกระทำ การแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่างๆ การแสดงถึงโครงสร้างและรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ การบอกสัดส่วน การบอกความถี่และการบอกความน่าจะเป็นไปได้ ส่วนทักษะทางด้านการฟัง จะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยให้พยายามจับใจความสำคัญของเรื่องและการฟังรายละเอียดของเรื่อง โดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวขึ้นและยากขึ้น
วทภษ141 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 3(2-2)
            โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานของภาษา โดยฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส
วทภษ142 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 3(2-2)
            การอ่านบทความที่เนื้อความซับซ้อนขึ้น และเขียนประโยค และย่อหน้าที่เป็นวิชาการ รวมทั้งการเขียนรายงานสั้น ๆ
วทภษ161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2)
            ตัวอักษรญี่ปุ่น ทั้งสองประเภทคือ ฮิรางานะ และคาตาคานะ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้รู้จักใช้คำศัพท์ และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
วทภษ162 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2)
            โครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ในระดับสูงขึ้น คำศัพท์เพิ่ม และเริ่มศึกษาอักษรคาตาคานะและอักษรจีน (คันจิ) ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น
วทภษ171 ภาษาจีน 1 3(2-2)
            ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และระบบการถอดเสียงแบบ pinyin ศึกษาโครงสร้างและหลักไวยากรณ์พื้นฐาน วิธีเขียนตัวหนังสือจีนประมาณ 250 ตัว และวงศัพท์ที่เกิดจากการประสมของตัวหนังสือจีนเหล่านี้ รูปประโยคที่เกิดจากตัวหนังสือและวงศัพท์ที่เรียน
วทภษ172 ภาษาจีน 2 3(2-2)
            หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับที่ซับซ้อนขึ้น วิธีเขียนตัวหนังสือจีนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ตัว วงศัพท์ที่เกิดจากการประสมตัวหนังสือจีนเหล่านี้ ฝึกการสนทนาโต้ตอบด้วยประโยคง่าย ๆ
วทภษ173 ภาษาจีน 3 3(2-2)
            การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาบทความสั้นๆ ในวงศัพท์ที่เกิดจากตัวอักษรจีนประมาณ 450 คำ ฝึกแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ตลอดจนฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ เป็นประจำ
วทภษ231 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 1 3(2-2)
            เน้นการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การใช้ภาษาของหนังสือที่นักศึกษาใช้เรียนคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะสาขาวิชา การสรุปใจความ และการเขียนย่อหน้าโดยเน้นที่การเชื่อมโยงความต่อเนื่องของภาษา รวมทั้งฝึกการเขียนเฉพาะเรื่องทางสาขาวิทยาศาสตร์ และธุรกิจการฟังเพื่อจับใจความจากบทสนทนาและการบรรยายในสาขาต่างๆ
วทภษ232 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นกลาง 2 3(2-2)
            การอ่านจับใจความ แต่ใช้บทเรียนที่มีความยากขึ้น โดยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการเขียนย่อหน้าในระดับสูงขึ้น รวมทั้งการฟัง จับใจความ การบรรยายที่ยากขึ้น
วทภษ251 ภาษาเยอรมันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3(2-2)
            สอนไวยากรณ์ ในระดับเบื้องต้น การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การเขียนในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ การอ่านบทความสั้นๆ เกี่ยวกับประเทศเยอรมันในหัวข้อต่างๆ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
วทภษ252 ภาษาเยอรมันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(2-2)
            เรียนไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น การสนทนาและ การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อทางวิชาการต่างๆ และการอ่านข้อความที่ยาวขึ้น ซึ่งเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ บทความทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นักศึกษาจะฝึกเขียนเรียงความ และจดหมายในโอกาสต่างๆ เช่น การสมัครศึกษาต่อ การสมัครชิงทุน เป็นต้น
วทภษ402 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2(2-0)
            การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจในเชิงของรูปแบบโครงสร้างและคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ การเขียนใบสมัครเข้าทำงาน การพูดในที่สาธารณะ การวิจารณ์ การประเมินผล
            - กลุ่มวิชาเคมี
วทคม103 เคมีทั่วไป 1 3(3-0)
            โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี และสมดุลเคมี
วทคม104 เคมีทั่วไป 2 3(3-0)
            สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ ธาตุแทรนซิชัน และสารเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
วทคม108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3)
            วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:
วทคม109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3)
            การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย วทคม 104
วทคม121 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0)
            หลักทั่วไปเกี่ยวกับพันธะ สมบัติ และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อสเตริโอเคมี รายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติ การเตรียมปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน สารแฮโลเจน แอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดอะมิโน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก
วทคม128 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3)
            เทคนิคการทำสารให้บริสุทธิ์ การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ และหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์
วทคม211 เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0)
            หลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณในรายละเอียด: การจัดการเรื่องข้อมูล วิธีวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก สมดุลกรดด่างกับการไตเตรต, สมดุลการละลายกับการไตเตรต แบบตกตะกอนสมดุลของสารเชิงซ้อนและการไตเตรตที่เกี่ยวข้องสมดุลของปฏิกิริยารีดอกซ์ ไฟฟ้าเคมีกับการไตเตรต
วทคม218 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 2(0-6)
            การใช้เครื่องแก้วเกี่ยวกับการวัดปริมาตร การไตเตรตสารละลายประเภทต่างๆ ในน้ำ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก โดยใช้ตัวตกตะกอนอินทรีย์ วิธีวิเคราะห์โดยวัดสี การใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์
            - กลุ่มวิชาฟิสิกส์
วทฟส110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3)
            การทดลองระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 (SCPY 151,152) หรือ หลักการฟิสิกส์ 1 และ 2 (SCPY 153,154) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ
วทฟส120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3)
            การทดลองระดับปานกลางออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ II (SCPY 151,152) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ
วทฟส151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0)
            กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก
วทฟส152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0)
            อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
            - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วทคณ113 แคลคูลัส 3(3-0)
            ลิมิต อนุพันธ์ ความต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ การอินทิเกรต ลอการิทึม และเอ็กซ์โปเนนเชียลฟังก์ชัน ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน เทคนิคในการอินทิเกรต การประยุกต์การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ กฎโลปิตาล อนุพันธ์ย่อย
วทคณ114 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0)
            ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำให้รู้จักกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ใช้สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ใช้สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูงๆ
วทคณ150 สถิติเบื้องต้น 2(2-0)
            ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหวัง เชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นพิเศษ การแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน
วทคณ222 สมการเชิงอนุพันธ์ 2(2-0)
            ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ, การหาคำตอบแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ, การแปลงลาปลาซ, อนุกรมฟูเรียร์, สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
วทคณ382 การวางแผนการทดลอง 3(3-0)
            หลักและวิธีการวางแผนการทกลอง แผนการทดลอง แบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างบล็อก แผนการทดลองแบบจตุรัสลาติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล คอนฟาวดิ้ง การทำการทดลองแบบสปลิต-พล็อต การทำลองแบบปรับเปลี่ยน
            - กลุ่มวิชาชีวเคมี
วทชค203 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
            โครงสร้างพื้นฐาน คุณสมบัติ การทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค กระบวนการแปรรูปของ ชีวโมเลกุล และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม และหลักการควบคุมในระดับต่างๆ ของกระบวนการในสิ่งมีชีวิต
วทชค204 ชีวเคมีปฏิบัติการ 1(0-3)
            การทดลองเพื่อแสดงถึงสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดอะมิโน การแยกดีเอ็นเอ และการศึกษาเมแทบอลิซึมในเซลล์
            - กลุ่มวิชาชีววิทยา
วทชว101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0)
            หลักการเบื้องต้นของอาหาร และพลังงานสำหรับการดำรงชีวิตการผสมผสานของร่างกาย รวมถึงโครงสร้างและการทำงานของเซล การสืบทอดเผ่าพันธุ์ หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ ชีววิทยาเชิงประชากรและระบบนิเวศ พฤติกรรม พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ
วทชว102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3)
            ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ เซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา
วทชว103 หลักชีววิทยา 2 3(3-0)
            การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โมเนรา โพรทิสตา พืชและสัตว์ กระบวนการทำงานของสัตว์ชั้นสูง เช่น การเจริญ การได้มาซึ่งอาหารและการนำไปใช้ การหมุนเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย สภาพสมดุลของร่างกาย ฮอร์โมนและระบบประสาท การผสมพันธุ์ การเจริญของตัวอ่อน การเกิดของอวัยวะ การควบคุมของยีน ระบบและการควบคุมของฮอร์โมนในพืชและสัตว์โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษย์
วทชว104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3)
            ปฏิบัติการเรื่องการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของการเจริญ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบประสาทกับการทำงานของร่างกาย และการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการหลักชีววิทยา
            - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
วทคพ101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0)
            ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับดิจิตอล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธมส์สำหรับการค้นหา และการจัดเรียงลำดับ
วทคพ155 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านการประมวลผลคำ กระดานทดเลขอิเลคทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และอินเตอร์เน็ท
            - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วททช251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขั้นแนะนำ 2(2-0)
            แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการได้มาซึ่งอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กรรมวิธีการแปรรูปและถนอมรักษาอาหาร การเก็บรักษาก่อนที่จะส่งผ่านสู่ผู้บริโภค องค์ประกอบและโครงสร้างของอาหาร สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของอาหาร
วททช303 จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทั่วไป 6(4-6)
            พื้นฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ การนำมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีอาหาร สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ และพืช ในภาคปฏิบัติเน้นถึงการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการแยกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจำแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาจุลินทรีย์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญทางด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
            - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
วทวก211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(2-3)
            การจำแนกพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งพืชไร่และพืชสวน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม และระบบการทำฟาร์มเบื้องต้น
วทวก221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(2-3)
            ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ในการดำเนินงานกิจการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นการค้าในสภาพของประเทศไทย ปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การวิวัฒนาการใหม่ ๆ ซึ่งมีผลกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของโรงเรือน การใช้อาหาร การเลี้ยงดูในระยะต่างๆ การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการโรค และการป้องกันกำจัดโรคสัตว์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ และทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่
วทวก312 วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 3(2-3)
            ลักษณะทางชีววิทยา ของพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงานต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ฝ้าย ละหุ่ง รำเพย สบู่ดำ เป็นต้น ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการปลูก ดูแลรักษา เพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ด้านแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
วทวก313 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3)
            กลไกการดูดซึม การลำเลียง น้ำและแร่ธาตุในพืช ความสัมพันธ์ของน้ำและสภาพดินซึ่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้น้ำและปุ๋ยควบคุมการผลิดอกออกผลและคุณภาพของพืช การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ช่วงแสง ฮอร์โมน การกระจายคาร์โบไฮเดรท และวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยเน้นสรีรวิทยาของพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
วทวก314 วิทยาการขยายพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 3(2-3)
            หลักการขยายพันธุ์ทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ ของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การเตรียมแปลงเพาะ การติดตา การต่อกิ่ง การตอน สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว วิทยาการบรรจุหีบห่อ การจำหน่าย และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง
วทวก331 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
            การกำเนิดดิน คุณสมบัติของดินทางเคมี ฟิสิกส์ ความสำคัญของดินเพื่อการเพาะปลูก การจัดจำแนกและการจัดการดินในเขตร้อน หลักการใช้ปุ๋ยกับพืชต่างๆ และการเกษตรแบบอินทรีย์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
วทวก401 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3(2-3)
            นิเวศวิทยาของศัตรูพืชต่างๆ เช่น โรค แมลง วัชพืช ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ การจำแนกชนิด การระบาด การพยากรณ์ศัตรูพืช หลักการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีการต่าง ๆ การใช้สารเคมี การใช้จุลินทรีย์ การใช้วิธีการทางเขตกรรม และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ในการกำจัดศัตรูพืช การเลือกใช้วิธีการผสมผสานที่เหมาะสมกับการกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ และวัชพืช
วทวก402 ธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
            บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร ระบบย่อยของธุรกิจการเกษตร การจัดการทำรายงานการเงินของฟาร์ม ต้นทุนของการลงทุนธุรกิจการเกษตร และสินเชื่อการเกษตร การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
วทวก403 หลักการโรคพืชและการป้องกัน 3(2-3)
            ความสำคัญ โรคพืชสาเหตุ กระบวนการเกิดโรค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสาเหตุกับพืชอาศัย ลักษณะอาการของโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช หลักการและวิธีการป้องกันกำจัดโรคพืช โดยวิธีการต่างๆ การใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชอย่างปลอดภัย การป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมี
วทวก404 การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
            อภิปรายในเรื่องการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์ การแปรรูป และการตลาด ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
วทวก405 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 3(2-3)
            ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ มาปรับใช้ในไร่นาจนประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตรกรรม โดยการนำเกษตรกรตัวอย่าง มาวิเคราะห์ถึงปรัชญาชีวิตวิถีการดำเนินชีวิต แหล่งความรู้ที่นำมาปรับใช้ ข้อผิดพลาดที่ผ่านมา เส้นทางสู่ความสำเร็จ และนำชมไร่นาของปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จ
วทวก411 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3)
            แหล่งพันธุกรรม พันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮเตอร์โรซีส วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ผลผลิตสูงขึ้น ต้านทานโรคและแมลง ทนแล้งและดินเค็ม
วทวก412 ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน 3(2-3)
            ชนิดไม้ดอกไม้ประดับ การผลิต การจัดการและการตลาด การนำไม้ดอกไม้ประดับไปออกแบบตกแต่งสถานที่ จัดสวนแบบต่างๆ
วทวก413 การผลิตเห็ด 3(2-3)
            ชนิดของเห็ดที่ผลิตเป็นการค้า ชีววิทยา ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย การจัดการศัตรูเห็ด และการแปรรูปอาหารจากเห็ด
วทวก414 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร 3(2-3)
            ปัจจัยต่าง ๆ ทางสูตรอาหารและฮอร์โมนที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ ศึกษาหาพันธุ์ต้านทานโรคพืช ทนแล้งและทนเค็ม
วทวก415 ระบบการทำฟาร์มแบบยั่งยืน 3(3-0)
            ความสำคัญและการจัดการระบบการทำฟาร์ม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเกษตรและระบบการทำฟาร์ม เป้าหมายการผลิต งานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มการประเมินผลระบบการทำฟาร์ม
วทวก416 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน 3(2-3)
            ศึกษาระบบการปลูกพืชสวนเศรษฐกิจ ในสารละลายที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน การวางแผนและจัดการระบบการปลูก การดูแล การรักษาป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
วทวก452 เทคโนโลยีการหมักและกลั่นแอลกอฮอล์เพื่ออาหารแล 3(2-3)
            จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ ปัจจัยทีมีผลต่อระบบการหมักจากพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน การกลั่น และการนำไปใช้ประโยชน์
วทวก457 วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0)
            การเปลี่ยนแปลงของอาหารและวัตถุดิบการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ธัญพืช ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร เครื่องเทศ ผักและผลไม้ ทั้งในด้านกายภาพ, เคมี, ชีวเคมี และจุลชีววิทยา ในขั้นตอนภายหลังการเก็บเกี่ยว, การจัดเตรียม และการเก็บรักษาก่อนที่จะบรรจุหรือส่งผ่านต่อไปยังกระบวนการแปรรูปวิธีอื่นใดต่อไป
วทวก462 ฝึกงาน 1(0-3)
            ปฏิบัติงานทางการเกษตร อุตสาหกรรมทางการเกษตร โรงงานการหมักและการกลั่น ของทางภาครัฐและเอกชน ในช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (กลางเทอมปีที่ 3 หรือ 4) นักศึกษาต้องทำรายงานและเสนอผลงานต่อภาควิชา
วทวก476 เทคโนชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3)
            กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา การจัดการและผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางพันธุกรรมของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธีทางวิศวกรรมพันธุศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชสำคัญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ำ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน
วทวก487 สัมมนา 1(0-1)
            นักศึกษาปี 4 แต่ละคนต้องให้สัมมนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร และนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา
วทวก498 โครงการพิเศษ / การฝึกอาชีพ 4(0-12)
            นักศึกษาปี 4 แต่ละคนเลือกหรือเสนอโครงการวิจัย 1 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยตนเองภายได้การแนะนำจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกไปฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในฟาร์ม, อุตสาหกรรมเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยนักศึกษาแต่ละคนจะดำเนินการวิจัยที่สถาบัน หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 จนเมื่อสิ้นสุดโครงการนักศึกษาจะต้องบรรยายและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อภาควิชา
 
[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาควิชาและหลักสูตร

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 มกราคม 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
Home Index Site Map Help หน้าช่วยเหลือ แผนผังเว็บไซต์ ดัชนี หน้าหลัก