หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
Search MUSC Experts

Listed by First Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Foreigners | Professors
 
Listed by Department
Anatomy || Biochemistry || Biology || Biotechnology || Chemistry || Mathematics || Microbiology || Pathobiology
Pharmacology || Physics || Physiology || Plant Science || Office of the Dean || Rubber Technology Research Centre
 
 
 
 
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, รศ.ดร. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ศ.ดร.นพ. ศกรณ์ มงคลสุข, ศ.ดร.
กรกนก บุญวงษ์, ผศ.ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล, ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี, ศ.ดร.
กรวิศฎ์ ณ ถลาง ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ, ดร. ศรีสุดา วรามิตร, ผศ.ดร.
กรองทอง ยุวถาวร, รศ.ดร. ปทุมรัตน์ ตู้จินดา, ศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล, ผศ.ดร.
กรานต์ สุขนันทร์ธะ, นพ. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์, ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์, ศ.ดร.
กริษณุ ทิวากรศศิธร ประเสริฐ โศภน, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา, ดร.
กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน, รศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ศ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น, ผศ.ดร.
กัลยา นฤดมกุล, รศ.ดร. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์, ศ.ดร.นพ. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, รศ.
กัลยา ประไพนพ ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ, ผศ.ดร. ศิวพร มีจู สมิธ, รศ.ดร.
กัลยาณี สิริสิงห, รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์, รศ.ดร. ศุขธิดา อุบล, ศ.ดร.
กัลลยานี ดวงฉวี, รศ. ปราณี ภิญโญชีพ, รศ. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ, ดร.
กาญจนา อุไรสินธว์, ผศ.ดร. ปราณีต ดำรงผล, รศ. โศรยา พรสุวรรณ, ดร.
กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย, ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์กูล, ผศ.ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, รศ.ดร.
กิตติวิทย์ มาแทน, ผศ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ สมคิด อมรสมานกุล, ผศ.ดร.
กิตติศักดิ์ ชยันตราคม, ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม, ผศ.ดร. สมชาย เชื้อวัชรินทร์, ผศ.ดร.
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, ผศ.ดร. ปัญจภัทร โสจิกุล, ผศ.ดร. สมชาย ญาณโรจนะ, ดร.นพ.
กุลธิดา ชัยธีระยานนท์, ผศ.ดร. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์, รศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์, รศ.ดร.
ไกร มีมล, ผศ.ดร. ปิยนันท์ ผาโสม สมพงษ์ นาคพินิจ, นพ.
ขวัญ อารยะธนิตกุล, ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง, ผศ.ดร. สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์, ดร.
ครรชิต ธรรมศิริ, รศ.ดร. เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์, ผศ.ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา, รศ.ดร.
งามนิจ ชื่นบุญงาม, ผศ.ดร. ผดุงศรี ดับส์, ผศ.ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ, ดร.
จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์, ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ, ผศ.ดร.
จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล, ศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ, ศ.ดร. สังวรณ์ กิจทวี, ศ.ดร.
จรัญญา ณรงคะชวนะ, รศ.ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, ผศ.ดร. สันหภาส สุดวิลัย, ผศ.ดร.
จามร สมณะ, ผศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์, ผศ.ดร. สิทธิพล อินทรพัฒน์, ดร.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์, ศ.ดร. พรจันทร์ สายทองดี, รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ, รศ.ดร.
จิตติมา วีระชยาภรณ์, ผศ.ดร. พรทิพย์ ชัยชมภู ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี, ผศ.ดร.
จิรกุล สุจริตกุล, ผศ. พรทิพย์ ศุภวิไล, รศ.ดร. สุขศิริ วิชาศรี กรามส์, ผศ.ดร.
จิรันดร ยูวะนิยม, รศ.ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร, ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ, รศ.ดร.
จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ, ผศ.ดร. พรพรรณ มาตังคสมบัติ, ผศ.ดร.พญ. สุจินดา ธนะภูมิ, ผศ.ดร.
เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์, ผศ.ดร. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์, ผศ.ดร. สุจินต์ วังสุยะ
เจริญศรี ธนบุญสมบัติ, รศ.ดร. พรพิมล รงค์นพรัตน์, รศ.ดร. สุจินต์ สุวรรณะ, ดร.
ฉัตรชัย เหมือนประสาท, รศ.ดร.นพ. พรรณวจี พยงค์ศรี สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์, รศ.ดร.
ชนม์ทิตา รัตนกุล, รศ.ดร. พรรษกร ตันรัตนะ สุเทพ ไวยครุฑธา, ผศ.ดร.
ชรินทร์ โหมดชัง, ผศ.ดร. พลังพล คงเสรี, รศ.ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ, ผศ.ดร.
ชลิตา คงฤทธิ์ พวงผกา อัมพันธ์จันทร์, รศ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์, ผศ.ดร.
ชัยวัฒน์ มณีสว่าง, ผศ.ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์, ผศ.ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี, ผศ.ดร.
ชัยวัฒน์ เหล่าวัฒนากุล พหล โกสิยะจินดา, ดร. สุภีนันท์ อัญเชิญ, รศ.ดร.
ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ พันธ์ญา สุนินทบูรณ์, รศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล, ศ.ดร.
ชาคริต สิริสิงห, รศ.ดร. พัลลภ ฮวบสมบูรณ์, ผศ.ดร. สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์, ผศ.ดร.
ชาติชาย แจ้งเสน, ดร. พิเชษฐ กิจธารา, ผศ.ดร. สุรพงษ์ อยู่มา, ดร.
ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง, นพ. พิมทิพย์ สังวรินทะ, พญ. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา, ดร.
ชื่นจิตต์ บุญเฉิด, รศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น, ศ.ดร. สุรีย์มาศ บัวเทศ, ผศ.ดร.
ชุติมา คูหากาญจน์, รศ.ดร. พีรพรรณ ตันอารีย์, ศ.ดร. เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล, ผศ.ดร.
ชุติมา เจียรพินิจนันท์, ผศ.ดร. เพิ่มพันธ์ ธรรมสโรช, รศ.ดร.นพ. โสรยา จาตุรงคกุล, ผศ.ดร.
ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ, รศ.ดร ไพโรจน์ สถิรคู, ผศ.ดร. อดิศักดิ์ ร่มแสง, ดร.
ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี, ผศ.ดร. ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, ดร. อจิรภาส์ พันธัย, ดร.
เชิญโชค ศรขวัญ, ผศ. ฟาริดา จำจด, ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์, ผศ.ดร.
ฐิตินันท์ สำราญวานิช, ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, ศ.ดร. อภิญญา อัศวนิก,รศ.ดร.
ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข, ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล, ศ.ดร. อมรรัตน์ นรานันทรัตน์,ดร.
ณัฎฐวี เนียมศิริ, ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ, รศ.ดร. อมรา นาคสถิตย์,ผศ.ดร.
ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย, ผศ.ดร.พญ. มนัส พรหมโคตร, ศ.ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาลม ดร.
ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส, ผศ.ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์, ผศ.ดร. อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์, ดร.
ณัฐกรณ์ ผิวชื่น มัลลิกา ซื่อวัฒนะ, ดร. อรอุมา เขียวหวาน, รศ.ดร.
ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ มานพ สุพรรณธริกา, รศ.ดร. อรุณี ธิติธัญญานนท์, ผศ. พญ.
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, ดร. มาริสา พลพวก, ผศ.ดร. อรุณี อหันทริก, รศ.ดร.
ณัฐพล ภาณุพินธุ มีโชค ชูดวง, ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์, ดร.
ณัฐพล อ่อนปาน, ดร. เมธา มีแต้ม, ดร. อัศวิน สินทรัพย์, ดร.
ณัฐวุธ สิบหมู่, รศ.ดร.นพ. ยงค์วิมล เลณบุรี, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. อาจารี นิลวงศ์,ดร.
ดนยา ปโกฏิประภา, ดร. ยอดชาย จอมพล, ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ, ผศ.ดร.
ดรุณี สู้รักรัมย์, ผศ.ดร. ยินดี กิติยานันท์, ศ.เกียรติคุณ อารดา ชัยยานุรักษ์กุล,ดร.
ดวงกมล เบ้าวัน, รศ.ดร. รดีกร อัครวงศาพัฒน์, ดร. อิษฎา มุ่งสันติสุข, ผศ.ดร.
ดวงใจ นาคะปรีชา, รศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ,ผศ. ดร. อุดม รอบคอบ, ดร.
ดาครอง พิศสุวรรณ , ดร. ระพี บุญเปลื้อง, ดร. อุมาพร นันตาปลูก, ดร.
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์, ผศ.ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย, ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม, ผศ.ดร.
ดาราวรรณ ปิ่นทอง, รศ.ดร. รักชาติ ไตรผล, ผศ.ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุลม ดร.
ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย, รศ.ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ, ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข, รศ.ดร.
ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร, ศ.ดร.  
เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์, ผศ.ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี, ผศ.ดร. นักวิจัย :
ทยา เจนจิตติกุล, ผศ.ดร. รัฐพร ทองกุม, ผศ.ดร. ณิชยา เอกธาราวงศ์, ดร.
ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ, ดร. รัตติกาล จันทิวาส, ดร.  
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, รศ.ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน, ดร. อาจารย์ชาวต่างประเทศ :
ทศพร บุญยฤทธิ์, ผศ.ดร. รัตนา ฉันทเตยานนท์, ดร. Alejandro Saiz Rivera, ดร.
ทินกร เตียนสิงห์, ดร. รู้ธ จ. สกุลคู, ดร. Christopher Brooke Smith, ดร.
เทพมนัส บุปผาอินทร, รศ.ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง, รศ.ดร. David John Ruffolo, ศ.ดร.
เทวัญ จันทร์วิไลศรี, รศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์, ดร. Fabien Loison
เทียนทอง ทองพันชั่ง, ผศ.ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์, ศ.เกียรติคุณ ดร. Laran T. Jensen
ธเนศ กังสมัครศิลป์ม ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์, ศ.ดร. Michael A. Allen, ผศ.ดร.
ธนากร โอสถจันทร์, ผศ.ดร. วรรณนิกา แสวงทอง, ดร. Nguyen Van Sanh
ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล, ผศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์, รศ.ดร. Philip D. Round, รศ.
ธวัชชัย ชัยสวัสดิ์ วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ผศ.ดร. Renato Alencar Adelino Da Costa
ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร, ผศ.ดร. วรวิทย์ ศุภมั่งมี, ดร. Yan Zhang
ธิติคม พัวพันสวัสดิ์, ดร. วราภรณ์ คำยอด, ดร.  
ธิติปฏิมา สกุลเทอดเกียรติม ดร. วรินกาญจน์ เหมสถาปัตย์, ผศ.ดร. Consultants :
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, ผศ.ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ, ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์, รศ.ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, ผศ.ดร. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
นทีทิพย์ กฤษณามระ, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล, รศ.ดร. นารถธิดา ตุมราศวิน
นพพร เรืองสุภาภิชาติ วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด, ศ.ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์
นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส, รศ.ดร. วารุณี สาริกา, ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทยตรพงศ์
นรัตถพล เจริญพันธุ์, ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นพ. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์, ศ.เกียรติคุณ ดร.
นรินทร์ ณัฐวุฒิ, ผศ.ดร. วิชชุดา แสงสว่าง, ดร. มาลียา เครือตราชู, ศ.ดร.
นฤมล เอมะรัตต์, ผศ.ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ, รศ.ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ วิชัย ริ้วตระกูล, ศ.เกียรติคุณ ดร.
นิธิ อัศวภาณุมาศ วิทูร ชื่นวชิรศิริ, ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
นิสา ปฏิการมณฑล, ดร. วิไล หนุนภักดี, รศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม, ศ.ดร.
บริบูรณ์ เนาวประทีป, ดร. วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์, ดร. สถิตย์ สิริสิงห, ศ.เกียรติคุณ ดร.
บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช, ผศ.ดร. วิษุวัต สงนวล, ดร. Timothy William Flegel
บุญมี วัฒนานนท์, ผศ.ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, รศ.ดร. Warren Y. Brockelman
  วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร, รศ.ดร.  

 

ศาสตราจารย์อาวุโส 4
ศาสตราจารย์ 25
รองศาสตราจารย์ 66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 73
อาจารย์ 116
นักวิจัย 1
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10
  294
ข้อมูล ณ มีนาคม 2559

 

แจ้งแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนรูปได้ที่ scwww@mahidol.ac.th หรือโทร. 0 2201 5890-3 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : Experts@MUSC