หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
This is an example of aHTML caption with a link.
21-22 สิงหาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 3

ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MUSC OPEN HOUSE ครั้งที่ 22

เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 0 2201 5071, 31, 32, 91, 93
ลงทะเบียนออนไลน์ / รายละเอียด
  • 6 มีนาคม 2556 : Multational Landscapte of Cholangiocarcinoma โดย Dr. Waraporn Chan-on
    เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง Pr 118 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

18 มิถุนายน 56

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ"How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Elsevier

รายละเอียด

5 เมษายน 2556

คณะอาจารย์จาก University of Medicine Mandalay, ประเทศพม่า เจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

19 พฤศจิกายน 2555

University of Medicine Magway ประเทศเมียนมาร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/ร้านค้า สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
ข่าวทุนการศึกษา
  
MUSC Channel MUSC on Mahidol Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
International Program Development หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี สโมสรนักศึกษา
E Books R2R Forum MUSC Green ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

ขอแสดงความยินดี

ศ.ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ์
ได้รับรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ประจำปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์ วิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ
ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรฯ
ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลประเภท Research Grant จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยิ
Prof.Dr. Timothy William Flegel
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. ดนยา ปโกฏิประภา
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

MU Webmail

Locations of visitors to this page