หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
This is an example of aHTML caption with a link.
24 เมษายน 2557
ขอเชิญเสวนาพิเศษ Science Café  เรื่อง “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection (MERS-CoV Infection)”
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์
ผู้ดำเนินรายการ ดร.พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์
ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
รายละเอียด
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และ ห้อง N 300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/
14-16 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลีี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 7
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ ห้อง R405 ชั้น 4 ตึก R และ N300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
www.sc.mahidol.ac.th/scpl/ptc
23-25 มิถุนายน 2557
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ East Asia Section of SIAM (EASIAM) 2014

ณ โรงแรม Ambassador City Jomtien จังหวัดชลบุรี
http://cem.sc.mahidol.ac.th/easiam2014
27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
IUBMB Symposium 18th International Symposium on Flavins and Flavoproteins

ณ โรงแรม Regent Cha-Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี
www.sc.mahidol.ac.th/flavin2014/
 • 6 มีนาคม 2556 : Multational Landscapte of Cholangiocarcinoma โดย Dr. Waraporn Chan-on
  เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง Pr 118 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

18 มิถุนายน 56

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ"How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Elsevier

รายละเอียด

5 เมษายน 2556

คณะอาจารย์จาก University of Medicine Mandalay, ประเทศพม่า เจรจาความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

19 พฤศจิกายน 2555

University of Medicine Magway ประเทศเมียนมาร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
ข่าวทุนการศึกษา
 • รับสมัครทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 • รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 www.eppo.go.th
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน
  ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "Announcement" สมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
 • Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุน One-year
  exchange program in 2014 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.tuat.ac.jp สมัครภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ได้
  ประชาสัมพันธ์โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” เพื่อศึกษาต่อใน
  ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดได้ที่ www.ajinomoto.co.th สมัคร
  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557
 • Hanyang University ประเทศสาธารณเกาหลี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Hanyang International
  Subber School (HISS) Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1-25
  กรกฎาคม 2557 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://summerschoolkorea.com สมัครไปยัง
  มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
 • ทุน "Franco-Thai Scholarship Program 2014" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.francothai-science.com/scholarships ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
 • 2013 The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students... รายละเอียด
 • รับสมัครผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม 2554...รายละเอียด 
 • รัฐบาลอินโดนีเซียให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Humanities, Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Engineering, Education และ Multi-disciplinary Studies ...รายละเอียด
ปฏิทินกิจกรรม
  
MUSC Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
International Program Development หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี สโมสรนักศึกษา
E Books R2R Forum MUSC Green ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

ขอแสดงความยินดี

ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ
ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลประเภท Research Grant จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยิ
Prof.Dr. Timothy William Flegel
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. ดนยา ปโกฏิประภา
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ในกลุ่มงานวิจัย เชิงวิชาการและมนุษยศาสตร์ เรื่อง การศึกษา คุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อม สืบพันธ์ของกุ้งและปู กับการประยุกต์ใช้ใน ระบบเพาะเลี้ยง จาก สกว.
ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ในกลุ่มงานวิจัย และพัฒนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถ ฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2556 จาก สกว.

Locations of visitors to this page