หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
MU Brand Ambassador 2015 MUSC_ed MUSC Kbuilding Research StangMuseum Study
This is an example of aHTML caption with a link.
อนุสรณ์สถาน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

www.sc.mahidol.ac.th/stangstatue
29-30 มีนาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรี "Workshop on Immunohistochemistry Technique"

ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2559
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016
  • 26 สิงหาคม 2558 : Exploring temperature transcriptomes: an integrative approach toward understaning gene expression regulation โดย ดร. วโรดม เจริญสวรรค์
    เวลา 11.00 น. ณ ห้อง B301 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

2 กุมภาพันธ์ 2559

คณบดี Faculty of Science University of Bristol เข้าพบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

18-19 พฤศจิกายน 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเซลล์เทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ "Biologics and Foods: Trend in technology, regulation and safety"

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนการศึกษา
  
MUSC Channel MUSC on Mahidol Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี E Books MUSC Green
R2R Forum ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์    

Meet the Dean

Meet the Dean

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ขอแสดงความยินดี

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร
ได้รับรางวัล CST High Impact Chemist Award 2015 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
ได้รับรางวัล Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2015 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Commander (The Commandeur dans I'Ordre des Palmes Académiques) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส (เข้ารับเครื่องอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย)
รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

MU Webmail