21 April 2011 : 1st Science Café» ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัด วทท 37 และเสวนา Science Café

 

กำหนดการ / Download Brochures
 
13.00 น.   : ลงทะเบียน
   
13.30 น.   : ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง " การคำนวณเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและภาวะ ล่อแหลม ของการแปรปรวนทางภูมิอากาศ " ในมุมมองของ คุณวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเล (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ ดร.กิตติศักดิ์ ชยันตราคม อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีผู้ดำเนินรายการเสวนาพิเศษ คือ ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป จากภาควิชาคณิตศาสตร์
   
15.40 น.   : ตอบข้อซักถาม
   
16.00 น.   : มอบของที่ระลึกให้แก่ วิทยากร
   
» รายชื่อผู้ลงทะเบียนฟังเสวนา Science Cafe'