สรุปค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรูปหล่อฯ และรายนามผู้บริจาค

สรุปรายรับบริจาค-ค่าใช้จ่ายก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อฯ (11 พ.ย. 58)

สรุปรายรับรายจ่าย ค่าก่อสร้าง-ค่าวางศิลาฤกษ์-ค่าพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน (19 พ.ย. 58)

 

 

รายนามผู้บริจาค ที่ได้รับการจารึกชื่อด้านหน้าต่อจากเกียรติประวัติ และผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
บริจาค ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป
ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย   มาตังคสมบัติ  
รศ.ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล  
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์  
ศ.เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู  
นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ  
ศ. ดร.ศกรณ์  มงคลสุข  
ศ. ดร.สมศักดิ์-ศ.ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์  
ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน  
   
รายนามผู้บริจาค ที่ได้รับการจารึกลงบนแผ่นทองเหลืองที่ฐานรูปปั้น
บริจาค ตั้งแต่ 20,000.- บาทขึ้นไป
นายกมลธัช  ศิวโมกษธรรม  
รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร  
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดร.เครือวัลย์  สมณะ  
นายคำรณ  โชธนะโชติ  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  
รศ.ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์  
รศ.ดร.ช่อฟ้า ทองไทย  
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  
รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฏร์วิรุฬห์กิจ  
ศ.ดร.นทีทิพย์  กฤษณามระ  
รศ.นารถธิดา  ตุมราศวิน  
ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์  
ผศ.ดร.บุญส่ง  ศิวโมกษธรรม  
ศ.ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา  
ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์  
รศ.ดร.ประหยัด-นางลดารัตน์  โภคฐิติยุกต์  
นายประสิทธิ์-นางจิระพันธ์  ช่างเก็บ  
นายประยูร-นางเบ็ญจมาศ สุไพบูลย์วัฒน  
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.พิพัฒน์  เจิดรังษี  
ศ.ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น  
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศ.เกียรติคุณ ดร.ภาวิณี    ปิยะจตุรวัฒน์  
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี   จุฬาวัฒนทล  
ดร.รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล  
นายเรืองศักดิ์-นางสมจิตต์  ชัยธีระยานนท์  
ครอบครัว วนิชานนท์  
ผศ.วนิดา นาควัชระ  
รศ.ดร.วัฒนา  วีรชาติยานุกูล  
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล  
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์  
นายวิบูล สุนทรพจน์  
ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
นท.นพ.สราวุฒิ  ศิวโมกษธรรม  
รศ.สาโรช  ศิวโมกษธรรม  
ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์  สิริสิงห  
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.สาริณี  ไชยเจริญ  
ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม  
รศ.ดร.สุขุมาล  จงธรรมคุณ  
รศ.ดร.สุดา    เรียงโรจน์พิทักษ์  
นายสุเทพ  สัมมาเทศน์  
นายสุปรีชา  จรูญศักดิ์  
ภก.สุรเชษฐ์  ยุวถาวร  
ดร.อดิศักดิ์  ร่มแสง  
นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์  
รศ.อยุธยา  สัมฤทธิ์ทอง  
 
รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
บริจาคภายในปี 2555  
ดร. เครือวัลย์ สมณะ 50,000.00
รศ.ดร. พรทิพย์ ศุภวิไล  11,629.01
คุณอำไพ ลีวทานียนันต์ 10,020.00
คุณชัชวาล สุมนะเศรษฐกุล 10,010.00
คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ 10,000.00
ดร. จรัส ฮันตระกูล 10,000.00
พลตรี ดร. ชัยณรงค์-กอปร์กิจ เชิดชู 10,000.00
คุณประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์ 10,000.00
นพ. วันชัย จ่ายเจริญ 10,000.00
พลตรี รศ.ดร. ทัศนัย สุริยจันทร์ 10,000.00
ศิษย์เก่าเคมี (เงินจากการเลี้ยงรุ่น) 8,991.00
คุณสมบัติ โกวิธวงศ์ 5,000.00
ผศ. ยุคลพร สินรัชตานันท์ 5,000.00
คุณวิสุทธิ์ (เคมี มหิดล) 5,000.00
ไม่ทราบชื่อ (โอนเงิน 2 ต.ค. 55) 5,000.00
ศ.พญ. สุรางค์ เจียมจรรยา 5,000.00
คุณธีระพงษ์ (เคมี มหิดล) 5,000.00
อ. สุวรรณี เทียนหิรัญ 3,000.00
คุณสุริยัน วินิจกิจเกื้อผล 2,000.00
ศ. อำนวย ถิฐาพันธ์ 1,000.00
คุณ ชัยวุฒิ เลาวเลิศ 1,000.00
ไม่ทราบชื่อ (โอนเงิน 19 ต.ค. 55) 1,000.00
คุณ จันทร์นวล พรหมมาส 500.00
คุณสุจินต์ ศรีคงร์รี 300.00
คุณจันทนี เปมะโยธิน 200.00
ภญ. ยุพา จรรยงค์วรกุล 100.00
รวมเป็นเงิน (รวมดอกเบี้ย) 190,000.00

 

บริจาคผ่านสมาคมศิษย์เก่า ปี 2557 จำนวนเงิน (บาท)
สมาคมศิษย์เก่า (26 พ.ค. 57) 170,000.00
สมาคมศิษย์เก่า (26 ก.ย. 57) 90,000.00
รวมเป็นเงิน 260,000.00

 

รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
เดือนพฤษภาคม 2556  
นายสุปรีชา  จรูญศักดิ์ 3,000.00
ศ.ดร. นทีทิพย์  กฤษณามระ 10,000.00
ศ.ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น 10,000.00
กองพัฒนาคุณภาพ สนง.อธิการบดี 620.00
ศ.ดร. พีรพรรณ  ตันอารีย์ 5,000.00
เดือนสิงหาคม 2556  
ดร.วรรณวิมล  ศักดิ์เสมอพรหม 1,000.00
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล 5,000.00
เดือนตุลาคม 2556  
น.ส.สุขสม  กลั่นกลิ่นหอม 200.00
น.ส.กาญจนา  ศิริสิทธิ์ 100.00
ผศ.ลัดดาวัลย์  ผดุงทรัพย์ 500.00
ศ.ดร. รัศมีดารา  หุ่นสวัสดิ์ 2,000.00
นางละเอียด  เสมาสูงเนิน 200.00
ศ.ดร. ศุภกิจ  อังศุภากร 1,000.00
รศ. สาโรช  ศิวโมกษธรรม 3,000.00
น.ส.อนงค์วรรณ  ไพโรจน์ 10,000.00
ดร. รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล 1,000.00
คุณวัชรกิตติ์  ขันธวิสูตร์ 100.00
คุณวันเพ็ญ  วัดน้อย 500.00
เดือนมกราคม 2557  
ผศ.ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา 1,000.00
ศ.ดร. พีรพรรณ  ตันอารีย์ 1,000.00
เดือนกุมภาพันธ์ 2557  
รศ.ดร. นงลักษณ์  ศรีอุบลมาศ 1,000.00
เดือนพฤษภาคม 2557  
น.ส. แสงจันทร์  เสนาปิ่น 1,000.00
น.ส. ภคกุล สังข์สุริยะ 100.00
เดือนมิถุนายน 2557  
น.ส. วลัยพันธ์  ฉลาดอักษรสิทธิ์ 2,000.00
นายคำรณ  โชธนะโชติ 5,000.00
เดือนกรกฎาคม 2557  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 1,000.00
คุณคำรณ โชธนะโชติ 15,000.00
ศ.ดร. ศุภกิจ  อังศุภากร 1,000.00
ผศ.ดร. ศรีสุดา  วรามิตร 10,000.00
เดือนกันยายน 2557  
น.ส. จุรีพร  แท้เที่ยงธรรม 500.00
ภก. สุรเชษฐ์  ยุวถาวร 10,000.00
ดร. ดาครอง  พิศสุวรรณ 200.00
เดือนตุลาคม 2557  
น.ส. พัชรินทร์  ช้างขวัญยืน 1,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร. พิไล  พูลสวัสดิ์ 2,000.00
วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล 10,000.00
ศ.ดร. นทีทิพย์  กฤษณามระ 20,000.00
นายนพนนท์  ปิ่นประดับ 1,200.00
น.ส. ชลลดาย์  สาพียะ 500.00
ศ.ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น  10,000.00
ผศ.ดร. วรนุช  เกิดสินธ์ชัย  2,000.00
รศ.ดร. รุ่งทิวา  วัจฉละฐิติ  2,000.00
อ. วรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา   1,000.00
ผศ.ดร. อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  2,000.00
รศ.ดร. สุกรี  เจริญสุข  3,000.00
นางอรัญญา  ภู่สันติพงษ์  500.00
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  20,000.00
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล   2,000.00
นางสมพร  ผาสุก   10,000.00
นายวัชรกิตติ์  ชันธวิสูตร์   200.00
น.ส.อนงค์วรรณ  ไพโรจน์   20,000.00
นางภัคจิรา  เกตุบุตร   200.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์   1,000.00
วิทยาลัยนานาชาติ    3,000.00
สถาบันโภชนาการ   1,000.00
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 20,000.00
นางยุบล  สุขประเสริฐ  100.00
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  1,000.00
นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์   740.00
รศ.ดร. วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 1,000.00
ผศ.ดร. เทียนทอง  ทองพันชั่ง 1,000.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 10,000.00
รศ.ดร. เจริญศรี  มิตรภานนท์ 2,000.00
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามฯ 3,000.00
น.ส.สุขสม  กลั่นกลิ่นหอม 200.00
นายเสมียน  กรุดอินทร์ 200.00
นายนริศ  เหลี่ยมกำแหง  200.00
น.ส.พรน้ำเพ็ญ  หอมขำคม 300.00
นายเทพทัต  คุ้มสังข์ 500.00
น.ส. ชุติมา  อำนาจทรงสิริ 100.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ 5,000.00
น.ส. สุประภา  ศรีพระจันทร์   200.00
นายบุญเชิด  บำรุงศักดิ์   100.00
ศ.ดร. ศุภกิจ  อังศุภากร 1,000.00
รศ. สาโรช  ศิวโมกษธรรม  3,000.00
ผศ. วรลักษณ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   2,000.00
น.ส. ศิริวรรณ  ตัณพฑเวชกิจ   1,000.00
นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา   2,000.00
รศ. อรไท   สุขเจริญ    500.00
ผศ.ดร. วิมล  จันทร์แจ่ม คณะวิทย์ฯ ม.รามคำแหง 500.00
รศ. ปรีชา  พหลเทพ  1,000.00
น.ส. วันนุช  อรุณรุ่งเรืองกิจ 500.00
ผศ.ดร. ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ 500.00
น.ส. ธนิศรา  จุฬาทรัพยกุล 500.00
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,104.00
นายทนงศักดิ์  ทวีศรี 500.00
วิทยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล 500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข 5,000.00
รศ.ดร. สุขุมาล  จงธรรมคุณ   20,000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   20,000.00
บริษัท โกลบอลเทค จำกัด    10,000.00
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
P22 -ชีวโมเลกุลฯ   3,000.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ฯ   20,000.00
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนฯ 5,000.00
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ  1,000.00
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 20,000.00
รศ. สาริณี  ไชยเจริญ 3,000.00
คุณอำพร  ชลนำสุวรรณ 1,000.00
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 3,000.00
รศ.ดร. สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา  2,000.00
เดือนพฤศจิกายน 2557  
รศ.ดร. สุดา  เรียงโรจน์พิทักษ์  20,000.00
คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี 10,000.00
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล  5,000.00
รศ.ดร. วัฒนา  วีรชาติยานุกูล  20,000.00
นายณัฎฐโพธ กุศลาไสยานนท์ 100,000.00
เดือนธันวาคม 2557  
นางสาวนันทวัน  กิ่งสวัสดิ์  500.00
ศ.ดร. ภาวิณี  ปิยะจตุรวัฒน์  20,000.00
นายสุปรีชา  จรูญศักดิ์  20,000.00
ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ 20,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ 100,000.00
เดือนมกราคม 2558  
ศ.เกียรติคุณ ดร. ชุมพล ผลประมูล 3,000.00
ดร. ปกรณ์ จูฑะพงษ์ 1,000.00
เดือนกุมภาพันธ์ 2558  
ดร. รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล 20,000.00
เดือนมีนาคม 2558  
รศ.ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ 30,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร.ทพ. สถิตย์ สิริสิงห 20,000.00
น.อ. ณัฐยุทธ งามละเมียด 5,000.00
ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ 5,000.00
รศ.ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ 5,000.00
รศ.ดร. ช่อฟ้า ทองไทย 20,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 20,000.00
ห้องปฎิบิติการเทคโนโลยีชีวภาพ ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 4,000.00
เดือนเมษายน 2558  
ดร. อดิศักดิ์ ร่มแสง 20,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร. มาลียา เครือตราชู 100,000.00
ภาควิชาฟิสิกส์ 20,000.00
เดือนพฤษภาคม 2558  
นายวิบูล สุนทรพจน์ 20,000.00
รศ. พิพัฒน์ เจิดรังษี 20,000.00
เดือนมิถุนายน 2558  
ศ.ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล 20,000.00
ศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล 20,000.00
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 50,000.00
ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร. ศุภกิจ อังศุภากร 1,000.00
รศ. นารถธิดา ตุมราศวิน 20,000.00
นายวัลลภ ชูสัตยานนท์ 3,000.00
นางสาวพันทิพา สินรัชตานันท์ 10,000.00
ผศ.พิมล ปิติยา 1,000.00
รศ.ดร. สาโรช ศิวโมกษธรรม 100,000.00
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 100,000.00
รศ.ดร.นพ. มันตรี จุลสมัย 1,000.00
ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม 3,000.00
ศ.ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ 5,000.00
รศ.ดร. สุขจิต ลีลาพฤทธิ์ 1,000.00
ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 20,000.00
เดือนกรกฎาคม 2558  
คุณทรรศนีย์ อัศเวศน์ 10,000.00
รศ. อยุธยา สัมฤทธิ์ทอง 20,000.00
นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ 50,000.00
ศ.เกียรติคุณ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล 20,000.00
รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ 20,000.00
คุณภวิกา อุษณานันทน์ 1,000.00
นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ 50,000.00
นางจินดา นัยเนตร 3,000.00
ศ.ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ 20,000.00
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 20,000.00
รศ.ดร. พรทิพย์ ศุภวิไล 100,000.00
ภก. สุรเชษฐ์ ยุวถาวร 10,000.00
รศ.ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร 20,000.00
ครอบครัววนิชานนท์ 20,000.00
นางสาววนิดา นาควัชระ 20,000.00
นางสาวสุรกาญจน ยุวถาวร 2,000.00
คุณเรืองศักดิ์-สมจิตต์ ชัยธีระยานนท์ 20,000.00
คุณอุทัยวรรณ แก้วเขียว 3,000.00
นางสาวลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ 1,000.00
ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข 100,000.00
รศ. ศิริวรรณ จันทเตมีย์ 3,000.00
คุณอัสนีย์ เหมกระศรี 200.00
รศ. สาริณี ไชยเจริญ 20,000.00
นายเสมียน กรุดอินทร์ 200.00
ศ.เกียรติคุณ ดร. สิรินทร์ พิบูลนิยม 20,000.00
เดือนสิงหาาคม 2558  
นายประสิทธิ์-นางจีระพันธ์ ช่างเก็บ 20,000.00
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ 100,000.00
เดือนกันยายน 2558  
ผศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 20,000.00
ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน 100,000.00
นายคฤพล พลอยแสง 2,000.00
เดือนตุลาคม 2558  
ดร.ศุภกิจ อังศุภากร 1,000.00
รวมเป็นเงิน 2,167,964.00