ทุนสำหรับสายสนับสนุน

* แบบฟอร์มต่างๆได้ปรับเป็นฟอนต์ TH-Sarabun-PSK เนื่องจากเป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทย สามารถดาวโหลดฟอนต์ได้ที่นี่

ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร์

ทุนนักวิทยาศาสตร์ เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย  เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ผลิตผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และสังคม โดยมีระยะเวลาภายใน 2 ปี จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 250,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท 

ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ทุนวิจัยและสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์  เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและงานต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านการศึกษาและสังคม  โดยมีระยะเวลาภายใน  2 ปี  จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 50,000 บาท

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร  การปรับปรุงงานประจำภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และคณะฯ สามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และรวมทั้งเผยแพร่เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำนวนทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท  โดยงวดแรกไม่เกิน 20,000 บาท

ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

เป็นทุนสนับสนุนเงินบางส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ขอทุนจะต้องมีทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น มาประกอบการพิจารณา  และมีรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อที่จะนำเสนอ

จำนวนเงินที่ให้ :

 • สนับสนุน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ  แต่ละครั้งไม่เกิน 60% ของงบประมาณ
 • จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับทวีปที่ไป ดังนี้
  - ประเทศในทวีปเอเซีย  ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น  สนับสนุนทุนละไม่เกิน  25,000   บาท
  - ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในทวีปออสเตรเลีย  สนับสนุนทุนไม่เกิน  40,000  บาท
  - ประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือและใต้  สนับสนุนทุนละไม่เกิน  65,000  บาท


การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2) เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • สำเนาหนังสือเชิญ (สำหรับวิทยากร)
 • เอกสารตอบรับการเสนอผลงาน (ระบุประเภทการเสนอผลงาน)
 • บทคัดย่อ (ระบุรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อ)
 • กำหนดการ / รายละเอียดการประชุม
 • รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใส่รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามฟอร์มที่กำหนดให้)
 • เอกสารชี้แจงการนำเสนอผงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • เอกสารการได้รับ / ยื่นขอทุนสนับสนุนการเดินทาง

 

ในการขอรับทุนอุดหนุนฯ ขอให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการส่งแบบเสนอขอรับทุนมายังงานวิจัย อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่  31  กรกฎาคม ของทุกปี  หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการให้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม   หากเลยกำหนดนี้ คณะฯ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแบบเสนอขอรับทุนฯ ดังกล่าว

เมื่อได้รับการอนุมัติทุน ผู้ได้รับทุนต้องดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายทุนฯ ไปยังงานคลังและพัสดุ ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดปิดรับอนุมัติหลักการตามประกาศจากงานคลังและพัสดุ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          หลังจากที่ผู้ขอรับทุนกลับมาจากการนำเสนอผลงานแล้วต้องส่งรายงานแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พร้อมสำเนากากตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าทำวีซ่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งจากหัวหน้าภาควิชามากยังงานวิจัย