ทุนสำหรับสายสนับสนุน

* แบบฟอร์มต่างๆได้ปรับเป็นฟอนต์ TH-Sarabun-PSK เนื่องจากเป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทย สามารถดาวโหลดฟอนต์ได้ที่นี่

ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร์

ทุนนักวิทยาศาสตร์ เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย  เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ผลิตผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และสังคม โดยมีระยะเวลาภายใน 2 ปี จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 250,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท 

ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ทุนวิจัยและสนับสนุนการศึกษา และงานของคณะวิทยาศาสตร์  เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและงานต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านการศึกษาและสังคม  โดยมีระยะเวลาภายใน  2 ปี  จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 50,000 บาท

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร  การปรับปรุงงานประจำภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และคณะฯ สามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และรวมทั้งเผยแพร่เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำนวนทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท  โดยงวดแรกไม่เกิน 20,000 บาท

ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

เป็นทุนสนับสนุนเงินบางส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ขอทุนจะต้องมีทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น มาประกอบการพิจารณา  และมีรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อที่จะนำเสนอ

จำนวนเงินที่ให้ :

 • สนับสนุน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดสรรเป็น “ทุนสมทบ”  กับทุนสนับสนุนที่ได้รับจากภาควิชา/หลักสูตร/และแหล่งทุนอื่น ซึ่งการให้ทุนให้เป็นค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายจากเงินคณะวิทยาศาสตร์  โดยไม่เกินจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

  ประเทศ / ทวีป ทวีปแอฟริกา / อเมริกาบรรยายในที่ประชุม (Oral presentation หรือ Lecture) แสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ (ที่ประชุมมีการเสนอผลงานด้วย
  โปสเตอร์ประเภทเดียว)
  แสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ (ที่ประชุมมีการเสนอผลงานแบบ
  บรรยายและโปสเตอร์)
  ทวีปเอเชีย
  สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
  12,000 บาท 9,000 บาท 6,000 บาท
  อินเดีย 16,000 บาท 12,000 บาท 8,000 บาท
  เกาหลีใต้ จีน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท
  ญี่ปุ่น 24,000 บาท 18,000 บาท 12,000 บาท
  ทวีปออสเตรเลีย 28,000 บาท 21,000 บาท 14,000 บาท
  ทวีปยุโรป 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
  ทวีปแอฟริกา/ อเมริกา 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท


  การสมัครขอรับทุน :
  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
  1) แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
  2) เอกสารประกอบการขอรับทุน
 • สำเนาหนังสือเชิญ (สำหรับวิทยากร)
 • เอกสารตอบรับการเสนอผลงาน (ระบุประเภทการเสนอผลงาน)
 • บทคัดย่อ (ระบุรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อ)
 • กำหนดการ / รายละเอียดการประชุม
 • รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใส่รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามฟอร์มที่กำหนดให้)
 • เอกสารชี้แจงการนำเสนอผงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • เอกสารการได้รับ / ยื่นขอทุนสนับสนุนการเดินทาง

 

ในการขอรับทุนอุดหนุนฯ ขอให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการส่งแบบเสนอขอรับทุนมายังงานวิจัย อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่  31  กรกฎาคม ของทุกปี  หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการให้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม   หากเลยกำหนดนี้ คณะฯ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแบบเสนอขอรับทุนฯ ดังกล่าว

เมื่อได้รับการอนุมัติทุน ผู้ได้รับทุนต้องดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายทุนฯ ไปยังงานคลังและพัสดุ ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดปิดรับอนุมัติหลักการตามประกาศจากงานคลังและพัสดุ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          หลังจากที่ผู้ขอรับทุนกลับมาจากการนำเสนอผลงานแล้วต้องส่งรายงานแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พร้อมสำเนากากตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าทำวีซ่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งจากหัวหน้าภาควิชามากยังงานวิจัย


ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ผู้ฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัย และสามารถทำงานวิจัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนเป็นค่าเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางทุกประเภท ในอัตราปกติที่ยังไม่มีส่วนลด รวมทั้งการใช้น้ำบริสุทธิ์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

จำนวนเงินที่ให้ :

 • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท/ คน/ ปี
 • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานเกิน 5 ปี ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท/ คน/ ปี
 • ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนมีการใช้เครื่อง  Flow Cytometer มากกว่าร้อยละ 80 ของการใช้เครื่องมือทั้งหมด จะพิจารณาเพิ่มวงเงินที่ให้าการสนับสนุนเป็นโครงการละไม่เกิน 70,000 บาท สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี และโครงการละไม่เกิน 60,000 บาท ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานเกิน 5 ปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการทำวิจัย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ


การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 4  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   31   ธันวาคม      ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   มีนาคม        ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   มิถุนายน     ของทุกปี
รอบที่ 4    ภายในวันที่   30   กันยายน     ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังครบกำหนดปิดรับสมัครทุนในแต่ละรอบ
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน
1) แบบเสนอขอรับทุน
2) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน (ฉบับย่อ) ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- บทคัดย่อ (abstract) ของโครงการที่เสนอขอ
- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
- ประโยชน์และผลงานวิจัยของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
3) ในกรณีที่มีนักศึกษามาเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้ทุนนี้ ขอให้ผู้ขอรับทุนแนบรายละเอียดนักศึกษาทุกคน
4) ผลผลิต (output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ ครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ การผลิตนักศึกษา เป็นต้น


เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ผู้รับทุนต้องส่งผลผลิต (Output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง ครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ และการผิตนักศึกษา เป็นต้น  ที่ได้รับทุนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป
2)   ผู้รับทุนขอรับการสนับสนุนทุนได้ปีละ 1 ครั้ง การขอขยายระยะเวลาการใช้เงินทุนไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และจะสามารถขอรับทุนครั้งต่อไปได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับทุนเดิม