ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ||
แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

* แบบฟอร์มต่างๆได้ปรับเป็นฟอนต์ TH-Sarabun-PSK เนื่องจากเป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทย สามารถดาวโหลดฟอนต์ได้ที่นี่

1. ทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่หลากหลายครอบคลุมอาจารย์ทุกกลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนสามารถทำงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาจารย์สามารถแข่งขันในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละทุน รวมทั้งผู้ขอรับทุนของคณะทุกทุนจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจทุ่มเทในการทำวิจัย รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี

ทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย

เป็นเงินที่คณะให้สมทบ (Top up) จากทุนวิจัยที่อาจารย์รุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 40 ปี) ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (วงเงินระหว่าง 150,000-500,000 บาท/ปี) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ และส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอรับทุนวิจัย ที่มีการแข่งขัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยอาจารย์สามารถขอรับการสมทบได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้อายุจะต้องไม่เกิน 40 ปี และโครงการวิจัยนั้นๆ ไม่เคยได้รับเงินสมทบมาก่อน

จำนวนเงินที่ให้ :

 • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล (200,000 บาท/1ปี)  จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุ วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ภายใน 1 ปี
 • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ยกเว้นทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุและค่าใช้สอย (โดยค่าใช้สอยไม่่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินในแต่ละปี) วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายใน 2 ปี ปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท
 • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุและค่าใช้สอย (โดยค่าใช้สอยไม่่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินในแต่ละปี) วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายใน 2 ปี ปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท โดยในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1 หากผู้รับทุนมีผลงานตีพิมพ์ได้ตามเงื่อนไขของทุนหลักจะได้รับการสนับสนุนจำนวนเงิน 150,000 บาท ภายใน 1 ปี ส่วนผู้รับทุนที่ไม่มีผลงานฯ ตามเงื่อนไขฯ จะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 งวด คือ งวดแรก 50,000 บาท และงวดที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมผลงานตีพิมพ์ฯ ตามเงื่อนไขฯ


การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัยต้องขอรับการสนับสนุนภายใน 90 วัน หลังจากทำสัญญารับทุนวิจัยหลัก หากเลยกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ของรับการสนับสนุนฯ โดยให้แจ้งให้คณะฯ ทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบเสนอขอรับการสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2. รายละเอียดงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. สำเนาสัญญาทุน หรือเอกสารยืนยันการได้รับทุนของโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะ
4. ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)


เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

1)   ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1 โดยสามารถใช้รายงานฉบับเดียวกันกับที่ใช้ส่งให้กับแหล่งทุนได้ พร้อมกับแบบฟอร์มรายงานของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบฯ จำนวน 3 ชุด

 


ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ ที่ปฏิบัติงานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 2 ปี  สามารถเริ่มทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท  กรณีที่ครุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 200,000 บาท สามารถนำเงินทุนสมทบกับผู้ขอทุนอื่นหรือแหล่งทุนอื่นได้

จำนวนเงินที่ให้ :

 • สนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท  กรณีที่ครุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 200,000บาท สามารถนำเงินทุนสมทบกับผู้ขอทุนอื่นหรือแหล่งทุนอื่นได้

 

การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2. ข้อเสนอโครงการที่ใช้รองรับ
3. ใบเสนอราคา

 

TOP


ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่เคยได้รับทุนวิจัยภายนอกคณะแล้วอย่างน้อย 1 ทุนหรืออยู่ระหว่างขอทุน หรือเคยเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน และมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนสามารถทำวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี


การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 3  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน         ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม        ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม        ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2.   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

TOP


ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์รุ่นกลาง

เป็นทุนวิจัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จำนวนเงินทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับอาจารย์รุ่นกลางอายุไม่เกิน 50 ปี ที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ภายใน 5 ปี อย่างน้อย 3 ฉบับ  และเคยได้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ทุน  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักวิจัยสามารถผลิตผลวิจัยให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 •  

การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ  3  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน  ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม  ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม  ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 •  

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOP


ทุนวิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี สนับสนุนให้บุคลากรของทั้งสองคณะ มีการทำวิจัยร่วมกัน  โครงการวิจัยที่เสนอจะต้องเป็นการทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 250,000 บาท/ปี และงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ไม่เกิน 250,000 บาท /ปี

ในการพิจารณาให้ทุนฯ คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทย์ รามาฯจะแยกกันดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และนำผลการพิจารณาของทั้งสองฝ่ายมาตัดสินร่วมกัน โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายจึงจะได้รับการอนุมัติทุน

จำนวนเงินที่ให้ :

 • งบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 250,000 บาท/ปี และงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ไม่เกิน 250,000 บาท /ปี  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุนภายในเดือนธันวาคม   และมิถุนายน  ของทุกปี
2)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด   พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOP


ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย

เป็นทุนระยะสั้น 1 ปี  วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยและสิ้นสุดทุนวิจัย และมีช่วงรอยต่อระหว่างดำเนินการเสนอขอรับทุนใหม่ ให้สามารถทำงานวิจัย และผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่มีการเตรียมการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ  ภายในระยะเวลา 1 ปี
 •  

การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ  3  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน  ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม  ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม  ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOP


ทุนพัฒนางานวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ที่ทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี และได้หยุดทำวิจัยไประยะหนึ่ง (ไม่มีผลงานวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี) ได้กลับมาทำวิจัยเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 3  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน        ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม        ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม        ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น  ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOP


ทุนวิจัยก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์ของทุนฯ ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสูง  ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดจากที่เคยทำได้

จำนวนเงินที่ให้ :

 • งบประมาณที่สนับสนุนไม่จำกัดหมวดเงินและจำนวนเงิน ขึ้นกับสิ่งสนับสนุนที่นักวิจัยต้องการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการทำวิจัย  ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานวิจัยและงบประมาณ

 

การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 3  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน         ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม        ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม        ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น  ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • Concept paper ซึ่งต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากทุนแล้ว อาจารย์จะสามารถสร้างผลงานเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรและอะไรบ้าง

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1  ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOPทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย

เป็นการให้ทุนสนับสนุนในการจ้างผู้ช่วยวิจัย เพื่อช่วยทำงานวิจัยให้กับอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยและมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรองรับ โดยผู้ช่วยวิจัยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงานเต็มเวลา และ ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนให้ตามวุฒิการศึกษาของผู้ช่วยวิจัย  โดยมีระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

 

การสมัครขอรับทุน :
1)    ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี
2)    การแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจากยื่นแบบเสนอขอรับทุนฯ พร้อมหลักฐานประกอบครบถ้วน
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 3  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • สำเนาสัญญาทุน หรือเอกสารยืนยันการรับทุนของโครงการวิจัยที่รองรับผู้ช่วยวิจัย
 • ประวัติผู้ช่วยวิจัย (Curriculum Vitae)
 • เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย (กรณี : ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา)

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)     ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)     รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOPทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษา (Education Research) ให้แก่คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะในระดับต่างๆ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีประสบการณ์การสอนและ/หรือการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่จะทำวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของคณะ 

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นแบบเสนอขอรับทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย


เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
ให้ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการงวดที่ 1  เมื่อครบระยะเวลาการดำเนินการวิจัยครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินการตลอดโครงการ สำหรับการอนุมัติการเบิกเงินทุนงวดที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในครึ่งแรก

 

TOPทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ ที่ปฏิบัติงานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 5 ปี  ที่มีศักยภาพสูงในการทำวิจัย โดยมีประวัติผลงาน (CV) ในระดับดี และเป็นผู้ที่ตั้งใจทุ่มเทในการทำวิจัย รับผิดชอบภาระที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาเป็นอย่างดี และเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัด โดยสม่ำเสมอ  โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย (Initial Infrastructure Support)

จำนวนเงินที่ให้ :

 • จำนวนเงินทุนไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 

การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1) หนังสือนำส่งผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2) แบบเสนอขอรับทุน จำนวน  10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ประกอบด้วย
- Concept paper ตามแบบที่กำหนด
- ความคิดเห็นของผู้บังคับบุญชา (ลับ)
- ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)     ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2)     รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

TOP


ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ผู้ฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัย และสามารถทำงานวิจัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนเป็นค่าเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางทุกประเภท ในอัตราปกติที่ยังไม่มีส่วนลด รวมทั้งการใช้น้ำบริสุทธิ์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

จำนวนเงินที่ให้ :

 • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท/ คน/ ปี
 • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานเกิน 5 ปี ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท/ คน/ ป
 • ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนมีการใช้เครื่อง  Flow Cytometer มากกว่าร้อยละ 80 ของการใช้เครื่องมือทั้งหมด จะพิจารณาเพิ่มวงเงินที่ให้าการสนับสนุนเป็นโครงการละไม่เกิน 70,000 บาท สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี และโครงการละไม่เกิน 60,000 บาท ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานเกิน 5 ปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการทำวิจัย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ


การสมัครขอรับทุน :
1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 4  รอบ
รอบที่ 1    ภายในวันที่   31   ธันวาคม      ของทุกปี
รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   มีนาคม        ของทุกปี
รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   มิถุนายน     ของทุกปี
รอบที่ 4    ภายในวันที่   30   กันยายน     ของทุกปี
2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังครบกำหนดปิดรับสมัครทุนในแต่ละรอบ
3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน
1) แบบเสนอขอรับทุน
2) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน (ฉบับย่อ) ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- บทคัดย่อ (abstract) ของโครงการที่เสนอขอ
- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
- ประโยชน์และผลงานวิจัยของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
3) ในกรณีที่มีนักศึกษามาเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้ทุนนี้ ขอให้ผู้ขอรับทุนแนบรายละเอียดนักศึกษาทุกคน
4) ผลผลิต (output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ ครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ การผลิตนักศึกษา เป็นต้น


เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :
1)   ผู้รับทุนต้องส่งผลผลิต (Output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง ครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ และการผิตนักศึกษา เป็นต้น  ที่ได้รับทุนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป
2)   ผู้รับทุนขอรับการสนับสนุนทุนได้ปีละ 1 ครั้ง การขอขยายระยะเวลาการใช้เงินทุนไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และจะสามารถขอรับทุนครั้งต่อไปได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับทุนเดิม

 

TOP


ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

เป็นทุนสนับสนุนเงินบางส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ขอทุนจะต้องมีทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น มาประกอบการพิจารณา  และมีรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อที่จะนำเสนอ

จำนวนเงินที่ให้ :

 • สนับสนุน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดสรรเป็น “ทุนสมทบ”  กับทุนสนับสนุนที่ได้รับจากภาควิชา/หลักสูตร/และแหล่งทุนอื่น ซึ่งการให้ทุนให้เป็นค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายจากเงินคณะวิทยาศาสตร์  โดยไม่เกินจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

  ประเทศ / ทวีป ทวีปแอฟริกา / อเมริกาบรรยายในที่ประชุม (Oral presentation หรือ Lecture) แสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ (ที่ประชุมมีการเสนอผลงานด้วย
  โปสเตอร์ประเภทเดียว)
  แสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ (ที่ประชุมมีการเสนอผลงานแบบ
  บรรยายและโปสเตอร์)
  ทวีปเอเชีย
  สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
  12,000 บาท 9,000 บาท 6,000 บาท
  อินเดีย 16,000 บาท 12,000 บาท 8,000 บาท
  เกาหลีใต้ จีน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท
  ญี่ปุ่น 24,000 บาท 18,000 บาท 12,000 บาท
  ทวีปออสเตรเลีย 28,000 บาท 21,000 บาท 14,000 บาท
  ทวีปยุโรป 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
  ทวีปแอฟริกา/ อเมริกา 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท


  การสมัครขอรับทุน :
  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
  1) แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
  2) เอกสารประกอบการขอรับทุน
 • สำเนาหนังสือเชิญ (สำหรับวิทยากร)
 • เอกสารตอบรับการเสนอผลงาน (ระบุประเภทการเสนอผลงาน)
 • บทคัดย่อ (ระบุรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อ)
 • กำหนดการ / รายละเอียดการประชุม
 • รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใส่รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามฟอร์มที่กำหนดให้)
 • เอกสารชี้แจงการนำเสนอผงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • เอกสารการได้รับ / ยื่นขอทุนสนับสนุนการเดินทาง

 

ในการขอรับทุนอุดหนุนฯ ขอให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการส่งแบบเสนอขอรับทุนมายังงานวิจัย อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่  31  กรกฎาคม ของทุกปี  หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการให้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม   หากเลยกำหนดนี้ คณะฯ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแบบเสนอขอรับทุนฯ ดังกล่าว

เมื่อได้รับการอนุมัติทุน ผู้ได้รับทุนต้องดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายทุนฯ ไปยังงานคลังและพัสดุ ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดปิดรับอนุมัติหลักการตามประกาศจากงานคลังและพัสดุ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          หลังจากที่ผู้ขอรับทุนกลับมาจากการนำเสนอผลงานแล้วต้องส่งรายงานแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พร้อมสำเนากากตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าทำวีซ่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งจากหัวหน้าภาควิชามากยังงานวิจัย


TOPเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

เป็นเงินอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำงานวิจัย

จำนวนเงินที่ให้ :
การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนของอาจารย์


การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2) รายละเอียดโครงการวิจัย (ไม่เกิน 2 หน้า และระบุวันที่เริ่มดำเนินโครงการวิจัย)
3) สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้ายก่อนเสนอขอทุน) หรือคำสั่งบรรจุ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเงินเดือนที่ได้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

TOP