ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ||
แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

4. แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

แหล่งทุน
กำหนดรับข้อเสนอ
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขติดต่อ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ฝ่ายวิชาการ)

ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ชั้น 14  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8230-31
โทรสาร : 0-2278-8225

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.)

ตลอดปี
(ยกเว้นกรณีมีการประกาศ
รับข้อเสนอโครงการวิจัย
เฉพาะ)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000
โทรสาร : 0-2564-7001-5

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ตลอดปี
(ยกเว้นกรณีมีการประกาศ
รับข้อเสนอโครงการวิจัย
เฉพาะ)
2003/61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2278-8245-7
โทรสาร : 0-2298-0477
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298--0500
โทรสาร : 0-2298-0501,
0-2298-0499
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย.

ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-9200

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย.

ชั้น 15  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8278,
8270, 8267
โทรสาร : 0-2298-0478

ทุน คปก. – อุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย.

ชั้น 15  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8278,
8270, 8267
โทรสาร : 0-2298-0478
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-2445
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-6700
#3561-3565
โทรสาร : 0-2564-6705
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC)
  130 อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7100
โทรสาร : 0-2564-6985
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2612-1555
โทรสาร :  0-2612-1364
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
  ชั้น 6 อาคารบุปผจิต
20 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ 0-2266-6609
โทรสาร 0-2266-6610
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
  328 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2610-5200
โทรสาร : 0-2354-5524-6

 

TOP