ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ||
ทุนวิจัยต่างประเทศ

4. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8200  โทรสาร 0-2298-0476
Website: http://www.trf.or.th

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8278 หรือ 8270 หรือ 8267 โทรสาร 0-2298-0478
E-mail : trfrgj@trf.or.th
Website: http://rgj.trf.or.th/thai/thai.asp

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5
Website: http://www.nstda.or.th/scholarship

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3561-3565  โทรสาร 0-2564-6705
Website: http://www.biotec.or.th/th/index.php/research/research-fund

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7100 โทรสาร 0-2564-6985
Website: http://www.nanotec.or.th/th

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445
Website: http://www.nrct.go.th

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ชั้น 6 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-6609 โทรสาร 0-2266-6610
Website: http://www.ttsf.or.th/activity2.php

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2610-5200  โทรสาร. 0-2354-5524-6  Contact Center. 0-2576-5555
Website: http://202.44.139.20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1364
Website: http://www.eppo.go.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน
แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0500  โทรสาร 0-2298-0501, 0-2298-0499
Website: http://www.thaihealth.or.th/about/announcement_grant

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
Website: http://www.ipst.ac.th