ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ||
แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

2. ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้
โดยผู้สมัครต้องจบปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน 40 ปี  ยกเว้นกรณีที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าให้มีสิทธิ์ขอทุนได้ภายใน 3 ปี หลังจากจบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
รอบที่ 2  ภายในวันที่  30  มิถุนายน   ของทุกปี
รอบที่ 3  ภายในวันที่  31  ตุลาคม   ของทุกปี


ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดหัวข้อและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน โดยเน้นโครงการวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ รวม 15 หัวข้อ(รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในประกาศ) หรือหัวข้ออื่นๆที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  โดยให้ทุนโครงการละ ประมาณ 2,000,000 - 3,000,000 บาท/ปี
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
รอบที่ 2  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม   ของทุกปี


ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือ ของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัย กับภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ/ชุมชน/ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการร่วมมือกันในการกำหนดโจทย์วิจัยและมีหน่วยงานร่วมทุน เพื่อนำผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่ากับภาคอุตสาหกรรม  โดยทุนนี้ จะต้องเจรจากับหน่วยงานร่วมทุนตั้งแต่เริ่มโครงการ  มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินสมทบ 20-50 % ของวงเงินงบประมาณการวิจัยทั้งโครงการ
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี
รอบที่ 2  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม   ของทุกปี


ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่เพิ่งเริ่มทำงานวิจัยและต้องการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำ กำกับดูแลโครงการวิจัยให้ทำการวิจัยได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
  • อาจารย์ใหม่ หรือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน เป็นผู้เสนอโครงการวิจัยพร้อมแผนงานวิจัยที่ชัดเจน  โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง  เป็นนักวิจัยในภาครัฐ หรือภาคเอกชน มีสัญชาติไทย และได้รับการยินยอมจากต้นสังกัด
  • นักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีโครงการวิจัยรองรับพร้อมแผนงานที่ชัดเจน เป็นผู้เสนอขอรับทุนและมีอาจารย์ใหม่หรือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 คน   โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงต้อง เป็นอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์

เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี


ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มวิจัย ซึ่งหมายถึง กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมารวมกันทำวิจัยไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัยละไม่เกิน 5,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปีและเพื่อให้ขยายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการในปีต่อไป มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสมทบ 10 % ของทุนวิจัยที่กลุ่มวิจัยแสวงหาได้จากภายนอก แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี
เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี


ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการ Talent Management ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้
โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Telent Management โดยสมัครผ่านกองทรัพยากรบุคคล และต้องไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน จบปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน 40 ปี  ยกเว้นกรณีที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าให้มีสิทธิ์ขอทุนได้ภายใน 3 ปี หลังจากจบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
โดยทุุนนี้ให้เป็นเงินค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งทุนนี้ไม่สนับสนุนให้จ้างผู้ช่วยวิจัย หากในกรณีเป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนามให้เป็นลักษณะจ้างวานเป็นครั้งๆ ไป
เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี


ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

อาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเป็นอาจารย์มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 10 ปี หลังจากจบปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ต่อเนื่องย้อนหลัง 5 ปี มีโครงการวิจัยและมีเงินทุนสนับสนุนที่สามารถรองรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกได้เพียงพอ   นักวิจัยหลังปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี  
โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนดังนี้
  • เงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท 
  • ค่าเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  •  สถานที่ปฏิบัติการที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกทำวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งเอื้ออำนวยการวิจัย โครงการละ 300,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1  ภายในวันที่  31  มีนาคม  ของทุกปี
รอบที่ 2  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  ของทุกปี
รอบที่ 3  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน ของทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย


ใบสมัครขอรับทุน และแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์