ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ||
แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

5. แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

1.  amfAR
เน้นสนับสนุนด้านการวิจัยโรคเอดส์หรือเชื้อ HIV

2. Association for International Cancer Research
เน้นสนับสนุนด้านการวิจัยโรคมะเร็ง

3. Bill and Melinda Gates Foundation

4. European Commission ภายใต้ Seventh Framework Programme (FP7)
เน้นสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งนักวิจัยจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยหลักที่อยู่ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและ
กลุ่มประเทศภาคี

5. Grand Challenges in Global Health 

เน้นสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพที่มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาปัญหาด้านสุขภาพ

6. International Development Research Centre  (IDRC-CRDI)

เน้นสนับสนุนงานวิจัยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
โดยเน้นที่การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ

7. National Institute of Health (NIH)

8. National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID)
เน้นสนับสนุนงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ

9. World Health Organization (WHO)