ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ || ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย || ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน || แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ||
แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ

3. ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน

เป็นทุนที่จัดสรร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มเรื่องเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ช่วงเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ

นักวิจัยสามารถเสนอขอทุนได้ในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี   โดยเป็นการเสนอขอทุนล่วงหน้า 2 ปี เช่น การส่งข้อเสนอขอทุนในช่วงเดือน สิงหาคม 2554  เพื่อเป็นการเสนอขอรับทุนในปีงบประมาณ 2556 โดยนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย มาที่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และต้อง key ข้อมูลในระบบ NRPM Online  (http://nrpm.nrct.go.th/Default.aspx)
  • ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
  • ขั้นตอนการรับทุนและการดำเนินการในระหว่างรับทุน
  • ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  NRPM Online  (http://nrpm.nrct.go.th/Default.aspx)

การพิจารณา

คณะจะส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ สรุป และส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี โดยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
สามารถ  download  แบบฟอร์มการเสนอขอรับทุน และ รายละเอียด ยุทธศาสตร์การวิจัยได้ที่