รายชื่อรางวัลด้านการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

» รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล

รางวัลระดับชาติ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 3. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
 6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 7. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 9. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.: National Innovation Agency)
 10. บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย

รางวัลระดับนานาชาติ

 1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 2. International Bureau of Education (IBE)
 3. International Federation Foundation for Science (IFS)
 4. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
 5. Rebok international Ltd.
 6. SEAMEO-Jasper
 7. Shiga Prefectural Government
 8. Dan David Prize
 9. The International Committee of the Red Cross :ICRC
 10. The Third World Academy of Sciences และ The Third world Network of Scientific Organization (TWAS/TWNSO)
 11. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 12. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO-MOST)