รายชื่อโครงการวิจัย ที่ไดัรับอนุมัติ

 • ครั้งที่ 1 (10 กันยายน 2546)

 • 1การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาฟิสิกส์นายสุรชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส-

 • 2การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์ และค่าความเสี่ยงของแบบสอบเลือกตอบที่มีรูปตัวเลือกแตกต่างกันนางจิราพร พรหมมาศ5 คน

 • 3ผลิตภาพการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2532 - 2542นายณัฐพล แนวจำปา6 คน

 • ครั้งที่ 2 (10 มีนาคม 2547)

 • 4การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์นางสาวพรทิพย์ เขาแก้ว1 คน

 • ครั้งที่ 8 (28 มี.ค. 2549)

 • 5การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมและฐานข้อมูลงานซ่อมบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลนายปิยะ โพธิ์สิทธิ์4 คน

 • ครั้งที่ 9 (15 มี.ค. 2550)

 • 6การศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อ/จัดจ้างในรูปแบบต่าง ๆนายสมนึก หัสเนคร3 คน

 • ครั้งที่ 10 (31 ส.ค. 2550)

 • 7การศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และการกำหนดมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบเป็นรูปธรรมนายภานุ ปัญญาธีระ3 คน

 • ครั้งที่ 11 (9 มิ.ย. 2551)

 • 8การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โครงการก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์ต่อเชื้อ กลุ่มเสี่ยงที่ 3 (Risk Group 3) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลนายนราธิป ใจธรรม2 คน

 • ครั้งที่ 12 (6 พฤศจิกายน 2551) ประจำปีงบประมาณ 2552

 • 9โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ เพื่อปรับพฤติกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537นางสาว วรัษยา สุนทรศารทูล2 คน

 • 10การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ เป็นวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ทดลองในประเทศไทย (The study of properties of natural meterial wastes for laboratory animal bedding in Thailand)นายนราธิป ใจธรรม1 คน

 • ครั้งที่ 14 (14 พฤษภาคม 2552) ประจำปีงบประมาณ 2552

 • 11โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนายพิมล จำนงค์-

 • 12การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนนายคำรณ โชธนะโชติ-

 • 13การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทำงาน และวิธีการจัดการความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวยุวดี ศิริยทรัพย์4 คน

 • ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2554

 • 14การศึกษาสภาพอากาศของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ภายหลังการปรับปรุง พ.ศ.2553นายคำรณ โชธนะโชติ2 คน

 • ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2555

 • 15การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหหิดล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social network analysis)นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล-

 • 16ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ทดลองเบื้องต้นแก่พนักงานหน่วยสัตว์ทดลองของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสพ.ญ. ดิศยา โลหะเวช8 คน