รายชื่อที่ปรึกษาการทำ R2R
รศ. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์

ภาควิชา: คณิตศาสตร์ (B206 Salaya)

โทรศัพท์ : (66 2) 201 5431

E-Mail : scssu@mahidol.ac.th

เป็นที่ปรึกษาด้าน : สถิติการวิจัย

  

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ภาควิชา : ฟิสิกส์ (K412)

โทรศัพท์ : (66-2)-201-5856

E-Mail : sctkc@mahidol.ac.th

เป็นที่ปรึกษาด้าน : การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี