แนะนำหนังสือสถิติการวิจัย

สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย

หลักสถิติ

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร

สถิติสำหรับงานวิจัย

แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ : แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ = Experimental research design and statistics : basic      concepts and methods

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

การทดสอบเชิงสถิติ = Statistical tests

การวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ = Qualitative research: a tool for knowledge creation for      national development

การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฎิบัติ

เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ

การออกแบบการวิจัย

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

สยบงานจำเจด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ : R2R : routine to research

วิจัย...พลังเปลี่ยนการเรียนรู้ เล่ม 1-5

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

เรียนสถิติด้วย SPSS : ภาคความรู้เบื้องต้น = Learning statistics using SPSS

พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ = Dictionary of research and statistics

Writing research papers : a complete guide

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research

Practical research methods for librarians and information professionals

Research design and methods : a process approach

Discovering statistics using SPSS