ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร

ทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร  การปรับปรุงงานประจำภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และคณะฯ สามารถนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และรวมทั้งเผยแพร่เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จำนวนทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท  โดยงวดแรกไม่เกิน 20,000 บาท