รางวัลผลงานตีพิมพ์

รางวัลผลงานตีพิมพ์ เป็นรางวัลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำวิจัย

สำหรับผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป