งานวิจัย »    กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย »

ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

R2R Forum ครั้งที่ 1 R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R ฟังบรรยายเรื่อง "เคล็ดไม่ลับ R2R พัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม R2R Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ  R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "เคล็ดไม่ลับ R2R พัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย" โดย อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์  ผู้จัดการโครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งอาจารย์ได้ให้แง่คิดของการทำวิจัยจากงานประจำไว้ว่า “R2R is the journey, not destiny” R2R คือ การผจญภัยหรือเปิดโลกใหม่แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย ดังนั้น ในการทำ R2R อย่าทำเพียงเพื่อให้ตนเองมีชื่อเสียงหรือผลงาน แต่ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการทำวิจัย R2R นั้น ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องทำสำหรับผู้มีการศึกษาสูง เพียงแค่มีงานประจำทำเท่านั้น นอกจากนี้ อาจารย์ยังยกตัวอย่างงานวิจัย R2R ที่ประสบความสำเร็จและสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

          หลังจบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R) ของคณะวิทยาศาสตร์ และยกตัวอย่างโจทย์วิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานสายสนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น ได้ฝากให้พนักงานสายสนับสนุนในทุกส่วนงานร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการทำวิจัย R2R เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าสู่มตราฐานสากล ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้พนักงานสายสนับสนุนได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความคุ้นเคยและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุน เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 160 คน

 

      ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ :

          - บรรยากาศงาน

          - ข่าวกิจกรรมของคณะฯ