นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)


ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา

 


ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 (การวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยในการจัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)

กลุ่มเรื่องชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จำนวน 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ได้แก่
1. ข้าว
2. มันสำปะหลัง
3. ยางพารา
4. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
6. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedicine)
7. อ้อยและน้ำตาล
8. อาหารเพื่อความมั่นคง
9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
10. เกษตรที่สูง
11. ปาล์มน้ำมัน

กลุ่มเรื่องชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 430 ล้านบาท จำนวน 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
5. สังคมผู้สูงอายุ
6. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
7. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ
8. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
9. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้