ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวทุนวิจัยภายในประเทศ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 4 ทุน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (RSA) (หมดเขต 16 ก.ค. 2561) และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (หมดเขต 31 ก.ค. 2561)
 
 
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
Royal Academy of Engineering, UK ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund: Industry Academia Partnership Programme (IAPP) (หมดเขต 8 กุมภาพันธ์ 2561)
The Royal Society, UK ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund ภายใต้โครงการทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขา Natural and Physical Sciences  (หมดเขต 14 มี.ค. 2561
The Royal Society, UK ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund ภายใต้โครงการทุน Newton Mobility Grants (Newton International Exchanges) รอบที่ 1 (หมดเขต 14 มี.ค. 2561)
 
รางวัล
 
 
 
ข่าวประชุม / อบรม / สัมมนา
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง