ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวทุนวิจัยภายในประเทศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันทึ่ 30 มกราคม 2560)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยเพื่อุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF รอบที่ 1/2560 (หมดเขต 31 มกราคม 2560)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ สำหรับปีงบประมาณ 2560 สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ(ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมหนังสือนำส่งจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันทึ่ 31 มกราคม 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับ ข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยสมัครขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ผ่านทางเว็บไซต์ [http://nrms.go.th] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในความร่วมมือ TRF-CAS (หมดเขต 20 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 (หมดเขต 3 มี.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยแบบแข่งขันด้าน human microbiome (หมดเขต 15 มี.ค. 2560) | Download แบบฟอร์ม
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
 
 
 
รางวัล
 
 
 
ข่าวประชุม / อบรม / สัมมนา
18 - 20 มกราคม 2560 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ "Biosafety: Principles & Practices" ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ตณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (ค่าลงทะเบียน 6,000 ต่อท่าน)
จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2559