ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวทุนวิจัยภายในประเทศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันทึ่ 30 มกราคม 2560)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยเพื่อุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF รอบที่ 1/2560 (หมดเขต 31 มกราคม 2560)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ สำหรับปีงบประมาณ 2560 สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ(ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมหนังสือนำส่งจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันทึ่ 31 มกราคม 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับ ข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยสมัครขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ผ่านทางเว็บไซต์ [http://nrms.go.th] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในความร่วมมือ TRF-CAS (หมดเขต 20 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 (หมดเขต 3 มี.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยแบบแข่งขันด้าน human microbiome (หมดเขต 15 มี.ค. 2560) | Download แบบฟอร์ม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery (หมดเขต 20 มี.ค. 2560)
The Royal Society, UK ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund ภายใต้โครงการทุน Newton Advanced Fellowship สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมดเขต 23 มี.ค. 2560)
บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ประกาศรับสมัครโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”  ปีที่ 15 ทุนละ 250,000 บาท สำหรับนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี และงานวิจัยดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการ (หมดเขต 31 พ.ค. 2560) | Download ใบสมัครโครงการ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สำหรับปีงบประมาณ 2561 (หมดเขต 14 ก.ค. 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยสมัครขอรับทุนผ่านระบบ NRMS ผ่านทางเว็บไซต์ [http://nrms.go.th] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลา 16:00 น. |คู่มือการลงทะเบียนผ่านระบบ NRMS
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง (หมดเขต 27 ก.ค. 2560)
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
The Medical Research Council (MRC) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน "Joint Health Research" (หมดเขต 31 ก.ค. 2560)
Grand Challenges Canada ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Grand Challenges Star in Global Health - Round 9 (หมดเขต 3 ส.ค. 2560)
The British Council ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund ภายใต้โครงการ Newton Researcher Links Workshop โดยแบ่งการจัด workshop เป็น 5 หัวข้อ
รางวัล
 
 
 
 
ข่าวประชุม / อบรม / สัมมนา
18 - 20 มกราคม 2560 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ "Biosafety: Principles & Practices" ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ตณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท (ค่าลงทะเบียน 6,000 ต่อท่าน)
จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2559