เอกสารการจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร [วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560]

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและหารือ การจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันพุธที่ 6 กันยายน 2560]

•  powerpoint สรุปสาระสำคัญ
•  กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ
•  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

•    (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
•    การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2562
•    (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
•    ตัวอย่าง โครงการบูรณาการ