กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ข้อบังคับ

•     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560 [18 มกราคม 2560]

ประกาศ 

•    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอยที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
•    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]

คำสั่ง

•    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย [8 มีนาคม 2560]
•    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจลงนามในสัญญารับทุน [8 มีนาคม 2560]


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย"  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มของคณะวิทยาศาสตร์ 

•    แบบขออนุมัติเงินยืมหรือเงินทดรองจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ( MUSC-Grant01 )
•    แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  ( MUSC-Grant02 )
•    สัญญาการยืมเงินอุดหนุนการวิจัย ( MUSC-Grant03 )
•    แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนวิจัย ( MUSC-Grant04 )
•    ใบสืบราคา (MUSC-Grant05)
•    ใบเสนอซื้อ/จ้าง กรณีจัดหาพัสดุ เกิน 100,000 บาท ( MUSC-Grant06 )
•    แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในประเทศ) กรณีสำรองจ่ายเอง ไม่เกิน 100,000 บาท ( MUSC-Grant07 )
•    แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในต่างประเทศ) ไม่เกิน 300,000 บาท  ( MUSC-Grant08 )
•    แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัยในโครงการ (กรณีบุคคลภายนอก) ( MUSC-Grant09 )
•    บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยวิจัย


แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

•    ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ........ (เอกสารหมายเลข 3.1)
•    แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (แบบฟอร์ม 3.2)
•    แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•    แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ..... (เอกสารหมายเลข 1)
•    แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
•    แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย (สำหรับผู้ร่วมวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก)