นโยบายและภารกิจ

เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจของงานวิจัย

งานวิจัยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นสังคมวิจัยที่เข้มแข็ง นักวิจัยทุกคนสามารถทำงานวิจัยตามความสนใจได้อย่างสะดวกและมีความสุข เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายเป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

นโยบายด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

1. มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารงานวิจัยเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  วิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ
3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และมีการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย์
4. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ภารกิจของรองคณบดีฝ่ายวิจัย

1. กำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานวิจัย หน่วยโครงการวิจัยร่วมนานาชาติ หน่วยวิจัย และเครื่อข่ายวิจัยด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
2. ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ 1. 
3. กำกับ ดูแล และจัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
4. กำกับดูแล ดำเนินการ และส่งเสริมการขอทุนวิจัย และการดำเนินการของโครงการวิจัย
5. กำกับ ดูแล พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม และความปลอดภัยในการทำวิจัย
6. ดูแลประสานงาน และส่งเสริมการสร้างหน่วยวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยด้านต่าง ๆ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่งานวิจัย และสร้างกลไกเอื้ออำนวยเกี่ยวกับการสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม 
8. กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยสัตว์ทดลอง 
9. กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยเครื่องมือกลาง 
10. กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ในการเข้าร่วม กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี