Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย (ด้านผลงานวิจัย)

แบบฟอร์มการขอทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
                ทุนวิจัย (ทุนสนับสนุนการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย ทุนพัฒนางานวิจัย  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย ทุนวิจัยร่วมคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี )
                ทุนวิจัยก้าวกระโดด
                การสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย
                ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่
                ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
                ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
                ทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
                ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลาง

แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (Supplement)

แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน ทุนคณะวิทยาศาสตร์
                ทุนวิจัย (ทุกทุนยกเว้นการสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือฯ)
                      - รายงานความก้าวหน้า
                      - รายงานฉบับสมบูรณ์
                      - แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายทุนวิจัย
                แบบรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (การสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย)
                แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ (ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ)
               

รางวัลผลงานตีพิมพ์
                สำหรับผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป
                 แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
                 แบบฟอร์มเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                 วิธีการสืบค้นข้อมูลค่า Quartile ของวารสาร (Journal Quartile Score) และ Top 10 percentile journal

แบบฟอร์มการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
                 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์มการขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
                 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
                 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB)

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
                

แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement: MTA)
                 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INOTEC)