จริยธรรมการวิจัย

คำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ||คำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน||ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
||คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

งานวิจัย มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการเสนอโครงการของนักวิจัยเพื่อขอคำรับรองความ ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) จะต้องส่งเอกสารตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลทั่วไป

ขอบข่ายการพิจารณา เป็นโครงการวิจัยที่
1. อยู่ในขอบข่ายของประเภทการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent)
2. เป็นบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่ดำเนินการในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การขอรับคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
            ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1.   หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2.   เอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ  จำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

  • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ยื่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยง
  • โครงการวิจัยฉบับย่อที่มีวิธีดำเนินการวิจัย พร้อมประวัตินักวิจัย
  • แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
  • ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)

 

 

 

 


พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ